Třída 7211 - Zkušební metody hornin a zemin

Zobrazit obsah třídy 72 - Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1105 (721105) - listopad 1990

Stanovenie koeficientu tepelnej vodivosti metódou nestacionárneho tepelného toku

230 Kč

ČSN 72 1127 (721127) - prosinec 1982

Stanovení zrnitosti keramických látek sedimentací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 4.87t

405 Kč

ČSN EN 16301 (721129) - září 2013

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení citlivosti k náhodné tvorbě skvrn

230 Kč

ČSN EN 16306 (721130) - srpen 2013

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti mramoru proti tepelným a vlhkostním cyklům

230 Kč

ČSN EN 14581 (721131) - červenec 2005

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení součinitele lineární tepelné roztažnosti

190 Kč

ČSN EN 14146 (721132) - březen 2005 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení dynamického modulu pružnosti (pomocí základní resonanční frekvence)

230 Kč

ČSN EN 14158 (721133) - březen 2005 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení lomové energie

125 Kč

ČSN 72 1134 (721134) - březen 1966

Stanovení vaznosti keramických látek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 12.78t, Zb 1.89t

129 Kč

ČSN EN 13373 (721137) - listopad 2020 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení geometrických charakteristik výrobků

350 Kč

ČSN EN 14066 (721138) - září 2013 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku

190 Kč

ČSN EN 13919 (721139) - říjen 2003 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti stárnutí působením SO₂ při zvýšené vlhkosti

125 Kč

ČSN EN 14231 (721140) - říjen 2003

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti kluzu pomocí zkušebního kyvadla

230 Kč

ČSN EN 1925 (721141) - leden 2000

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení součinitele nasákavosti vodou působením vzlínavosti

190 Kč

ČSN EN 1926 (721142) - červenec 2007 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti v prostém tlaku

230 Kč

ČSN EN 1936 (721143) - červenec 2007 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení měrné a objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti

190 Kč

ČSN EN 12370 (721144) - listopad 2020 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti krystalizaci solí

190 Kč

ČSN EN 12372 (721145) - červenec 2007 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při soustředném zatížení

230 Kč

ČSN EN 12407 (721146) - září 2020 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Petrografický rozbor

340 Kč

ČSN EN 12371 (721147) - srpen 2010 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení mrazuvzdornosti

230 Kč

ČSN EN 13161 (721148) - prosinec 2008 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při konstantním momentu

230 Kč

ČSN EN 13755 (721149) - prosinec 2008 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení nasákavosti vodou za atmosférického tlaku

125 Kč

ČSN EN 13364 (721150) - listopad 2002

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení tržného zatížení v otvoru pro kolík

230 Kč

ČSN 72 1151 (721151) - leden 1983

Zkoušení přírodního stavebního kamene. Základní ustanovení

125 Kč

ČSN 72 1152 (721152) - leden 1983

Odběr vzorků přírodního stavebního kamene

125 Kč

ČSN 72 1153 (721153) - leden 1983

Petrografický rozbor přírodního stavebního kamene

125 Kč

ČSN EN 14157 (721158) - květen 2018 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti obrusu

230 Kč

ČSN 72 1159 (721159) - leden 1983

Stanovení odolnosti přírodního stavebního kamene proti vlivu povětrnosti

125 Kč

ČSN 72 1160 (721160) - prosinec 1977

Stanovenie alkalickej rozpínavosti prírodného stavebného uhličitanového kameňa

125 Kč

ČSN 72 1162 (721162) - říjen 1981

Stanovenie odolnosti prírodného stavebného kameňa proti silicifikácii

125 Kč

ČSN EN 14580 (721165) - prosinec 2005

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení statického modulu pružnosti

230 Kč

ČSN EN 14579 (721166) - květen 2005

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení rychlosti šíření zvuku

230 Kč

ČSN 72 1167 (721167) - listopad 1983

Stanovení tvrdosti přírodního stavebního kamene podle Vickerse

125 Kč

ČSN 72 1176 (721176) - prosinec 1967

Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 1.69, Z2 5.04t

222 Kč

ČSN 72 1179 (721179) - prosinec 1967

Stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.04t

190 Kč

ČSN 72 1180 (721180) - prosinec 1967

Stanovení rozlišných částic kameniva

125 Kč

ČSN 72 1182 (721182) - říjen 1975

Zkouška zrychlené ohladitelnosti kameniva

190 Kč

ČSN EN 933-2 (721184) - únor 2021 nové vydání

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 2: Stanovení zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů

125 Kč

ČSN EN 932-1 (721185) - prosinec 1997

Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1: Metody odběru vzorků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
UR 4.98, Z1 11.01t

372 Kč

ČSN EN 932-3 (721186) - prosinec 1997

Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a názvosloví pro jednoduchý petrografický popis

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.04t

295 Kč

ČSN 72 1187 (721187) - prosinec 2001

Zkoušení jemných částic pro asfaltové směsi - Zkouška ztrátou sušením

125 Kč

ČSN EN 16140 (721190) - srpen 2019 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení citlivosti na změny vzhledu způsobené tepelnými cykly

230 Kč

ČSN 72 1191 (721191) - květen 2013 aktuální vydání

Zkoušení míry namrzavosti zemin

190 Kč

ČSN EN 932-2 (721192) - březen 2000

Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 2: Metody zmenšování laboratorních vzorků

230 Kč

ČSN EN 932-5 (721192) - červenec 2012 aktuální vydání

Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 5: Běžné zkušební zařízení a kalibrace

340 Kč

ČSN EN 932-6 (721192) - březen 2000

Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 6: Definice opakovatelnosti a reprodukovatelnosti

230 Kč

ČSN EN 933-1 (721193) - červen 2012 aktuální vydání

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor

230 Kč

ČSN EN 933-10 (721193) - únor 2010 aktuální vydání

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 10: Posouzení jemných částic - Zrnitost fileru (prosévání proudem vzduchu)

190 Kč

ČSN EN 933-11 (721193) - září 2009

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 11: Klasifikace složek hrubého recyklovaného kameniva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.10t

250 Kč

ČSN EN 933-3 (721193) - červen 2012 aktuální vydání

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení tvaru zrn - Index plochosti

190 Kč

ČSN EN 933-4 (721193) - říjen 2008 aktuální vydání

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení tvaru zrn - Tvarový index

190 Kč

ČSN EN 933-5 (721193) - prosinec 1998

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 11.01t, A1 6.05t

287 Kč

ČSN EN 933-6 (721193) - říjen 2014 aktuální vydání

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 6: Posouzení povrchových charakteristik - Součinitel tekutosti kameniva

230 Kč

ČSN EN 933-7 (721193) - prosinec 1998

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 7: Stanovení obsahu schránek živočichů - podíl schránek živočichů v hrubém kamenivu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.01t

222 Kč

ČSN EN 933-8 +A1 (721193) - prosinec 2016 aktuální vydání

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku

230 Kč

ČSN EN 933-9 +A1 (721193) - září 2013 aktuální vydání

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9: Posouzení jemných částic - Zkouška methylenovou modří

230 Kč

ČSN EN 1097-1 (721194) - červenec 2011 aktuální vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)

230 Kč

ČSN EN 1097-10 (721194) - říjen 2014 aktuální vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 10: Stanovení výšky vzlínavosti vody

190 Kč

ČSN EN 1097-11 (721194) - březen 2014

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 11: Stanovení stlačitelnosti a pevnosti v tlaku pórovitého kameniva

230 Kč

ČSN EN 1097-2 (721194) - březen 2021 nové vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení

440 Kč

ČSN EN 1097-3 (721194) - červenec 1999

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 3: Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.01t

262 Kč

ČSN EN 1097-4 (721194) - říjen 2008 aktuální vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 4: Stanovení mezerovitosti suchého zhutněného fileru

230 Kč

ČSN EN 1097-5 (721194) - říjen 2008 aktuální vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 5: Stanovení vlhkosti sušením v sušárně

190 Kč

ČSN EN 1097-6 (721194) - únor 2014 aktuální vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti

440 Kč

ČSN EN 1097-7 (721194) - říjen 2008 aktuální vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 7: Stanovení měrné hmotnosti fileru - Pyknometrická zkouška

190 Kč

ČSN EN 1097-8 (721194) - březen 2021 nové vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 8: Stanovení hodnoty ohladitelnosti

350 Kč

ČSN EN 1097-9 (721194) - červenec 2014 aktuální vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 9: Stanovení odolnosti proti obrusu pneumatikami s hroty - Nordická zkouška

190 Kč

ČSN EN 1367-1 (721195) - listopad 2007 aktuální vydání

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování

190 Kč

ČSN EN 1367-2 (721195) - červen 2010 aktuální vydání

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2: Zkouška síranem hořečnatým

230 Kč

ČSN EN 1367-3 (721195) - říjen 2001

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 3: Zkouška varem pro rozpadavý čedič

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.04t

210 Kč

ČSN EN 1367-4 (721195) - říjen 2008 aktuální vydání

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 4: Stanovení smršťování

230 Kč

ČSN EN 1367-5 (721195) - srpen 2011 aktuální vydání

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 5: Stanovení odolnosti vůči tepelnému šoku

190 Kč

ČSN EN 1367-6 (721195) - listopad 2008

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 6: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování za přítomnosti soli (NaCl)

190 Kč

ČSN EN 1367-7 (721195) - říjen 2014

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 7: Stanovení odolnosti pórovitého kameniva proti zmrazování a rozmrazování

190 Kč

ČSN EN 1367-8 (721195) - říjen 2014

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 8: Stanovení odolnosti pórovitého kameniva proti rozpadu

190 Kč

ČSN EN 1744-1 +A1 (721196) - červenec 2013 aktuální vydání

Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 1: Chemický rozbor

550 Kč

ČSN EN 1744-3 (721196) - květen 2003

Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 3: Příprava výluhů loužením kameniva

190 Kč

ČSN EN 1744-4 (721196) - leden 2006

Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení citlivosti na vodu filerů pro asfaltové směsi

230 Kč

ČSN EN 1744-5 (721196) - prosinec 2006

Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení chloridových solí rozpustných v kyselině

190 Kč

ČSN EN 1744-6 (721196) - prosinec 2006

Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 6: Stanovení vlivu výluhu z recyklovaného kameniva na počátek tuhnutí cementu

125 Kč

ČSN EN 1744-7 (721196) - červenec 2012

Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 7: Stanovení ztráty žíháním kameniva z popela ze spaloven komunálního odpadu (kamenivo MIBA)

190 Kč

ČSN EN 1744-8 (721196) - únor 2013

Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 8: Třídicí zkouška ke stanovení obsahu kovů v kamenivu z popela ze spaloven komunálního odpadu (kamenivo MIBA)

190 Kč

ČSN EN 13179-1 (721197) - únor 2014 aktuální vydání

Zkoušení fileru pro asfaltové směsi - Část 1: Zkouška delta kroužek a kulička

190 Kč

ČSN EN 13179-2 (721197) - září 2001

Zkoušení fileru pro asfaltové směsi - Část 2: Asfaltové číslo

125 Kč