Třída 6560 - Ropné výrobky všeobecně a zkušební metody společné více skupinám výrobků

Zobrazit obsah třídy 65 - Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 1998-1 (656000) - září 2001

Ropný průmysl - Terminologie - Část 1: Suroviny a produkty

340 Kč

ČSN ISO 1998-2 (656000) - září 2001

Ropný průmysl - Terminologie - Část 2: Vlastnosti a zkoušky

340 Kč

ČSN ISO 1998-3 (656000) - září 2001

Ropný průmysl - Terminologie - Část 3: Průzkum a těžba

125 Kč

ČSN ISO 1998-4 (656000) - září 2001

Ropný průmysl - Terminologie - Část 4: Rafinace

230 Kč

ČSN ISO 1998-5 (656000) - květen 2003

Ropný průmysl - Terminologie - Část 5: Doprava, skladování, distribuce

230 Kč

ČSN ISO 1998-6 (656000) - srpen 2003

Ropný průmysl - Terminologie - Část 6: Měření

440 Kč

ČSN ISO 1998-7 (656000) - květen 2003

Ropný průmysl - Terminologie - Část 7: Různé termíny

190 Kč

ČSN ISO 1998-99 (656000) - červen 2003

Ropný průmysl - Terminologie - Část 99: Rejstřík

350 Kč

ČSN EN ISO 4259-1 +A1 +A2 (656003) - červenec 2021 aktuální vydání

Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 1: Stanovení preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám

590 Kč

ČSN EN ISO 4259-2 +A1 (656003) - srpen 2020 aktuální vydání

Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 2: Výklad a použití precizností údajů ve vztahu ke zkušebním metodám

350 Kč

ČSN EN ISO 4259-3 (656003) - srpen 2020

Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 3: Sledování a ověřování preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4259-4 (656003) - prosinec 2022

Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 4: Využití regulačních diagramů k ověření stavu statistické kontroly pro provedení standardní zkušební metody v jedné laboratoři

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

TNI CEN/TR 16885 (656004) - květen 2016

Kapalné ropné výrobky - Vývoj zkušební metody pro měření oxidační stability motorové nafty a směsí s FAME stanovením čísla kyselosti po stárnutí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 3170 (656005) - květen 2005 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Ruční odběr vzorků

550 Kč

ČSN EN ISO 3171 (656006) - listopad 1999

Kapalné ropné výrobky - Automatický odběr vzorků z potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 14275 (656007) - červenec 2013 aktuální vydání

Motorová paliva - Hodnocení kvality automobilového benzinu a motorové nafty - Vzorkování z výdejních pistolí veřejných a neveřejných čerpacích stanic

230 Kč

ČSN EN ISO 20764 (656008) - červen 2004

Ropné výrobky a příbuzné produkty - Příprava testovacího vzorku vysoko vroucích kapalin pro stanovení obsahu vody - Metoda promývání dusíkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3838 (656010) - listopad 2004 aktuální vydání

Ropa a kapalné nebo tuhé ropné výrobky - Stanovení hustoty nebo relativní hustoty - Metody s kapilárním uzátkovaným pyknometrem a děleným bikapilárním pyknometrem

340 Kč

ČSN EN ISO 3675 (656011) - prosinec 1999 aktuální vydání

Ropa a kapalné ropné výrobky - Laboratorní stanovení hustoty - Stanovení hustoměrem

230 Kč

ČSN EN ISO 12185 (656012) - květen 1999

Ropa a ropné výrobky - Stanovení hustoty - Metoda oscilační U-trubice

230 Kč

TNI ISO/TR 29662 (656014) - leden 2022

Ropné výrobky a kapaliny - Návod na zkoušení bodu vzplanutí a hořlavosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 91 (656015) - červenec 2019

Ropa a ropné výrobky - Teplotní a tlakové korekční faktory objemu (tabulky měr ropných výrobků) a standardní referenční podmínky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 1516 (656016) - říjen 2002

Stanovení vzplane/nevzplane - Rovnovážná metoda v uzavřeném kelímku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1523 (656017) - říjen 2002

Stanovení bodu vzplanutí - Rovnovážná metoda v uzavřeném kelímku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3679 (656018) - květen 2023 nové vydání

Stanovení bodu vzplanutí - Stanovení vzplane/nevzplane a bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku v malém měřítku

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

TNI CEN/TR 17225 (656019) - červenec 2019

Paliva a biopaliva - Zhodnocení metod na stanovení oxidační stability destilátových paliv a jejich směsí s methylestery mastných kyselin (FAME)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 14935 (656020) - listopad 2020 aktuální vydání

Ropa a ropné výrobky - Stanovení doby trvání knotového plamene kapalin s omezenou hořlavostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15029-1 (656021) - srpen 2000

Ropa a ropné výrobky - Stanovení charakteristik zapálení rozprášených ohnivzdorných kapalin - Část 1: Doba plamenného hoření - Metoda trysky vytvářející dutý kužel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20843 (656022) - červenec 2011 aktuální vydání

Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení pH nehořlavých kapalin kategorií HFAE, HFAS a HFC (ISO 20843:2011)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20783-1 (656023) - červenec 2011 aktuální vydání

Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení stability emulze nehořlavých kapalin - Část 1: Kapaliny kategorie HFAE (ISO 20783-1:2011)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20783-2 (656023) - září 2004 aktuální vydání

Ropné a příbuzné výrobky - Stanovení stability emulze kapalin s omezenou hořlavostí - Část 2: Kapaliny kategorie HFB

230 Kč

ČSN EN 14832 (656024) - leden 2006

Ropné a příbuzné výrobky - Stanovení oxidační stability a korozivity ester fosfátových kapalin s omezenou hořlavostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14833 (656025) - leden 2006

Ropné a příbuzné výrobky - Stanovení hydrolytické stability ester fosfátových kapalin s omezenou hořlavostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16896 (656026) - květen 2017

Ropné výrobky a příbuzné výrobky - Stanovení kinematické viskozity - Metoda Stabingerovým viskozimetrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 23581 (656027) - červen 2023

Ropné výrobky a příbuzné výrobky - Stanovení kinematické viskozity - Metoda Stabingerovým viskozimetrem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN 65 6030 (656030) - květen 1983

Ropa. Metóda stanovenia obsahu chloridov

230 Kč

ČSN EN 15944 (656031) - duben 2011

Kapalné ropné výrobky - Stanovení obsahu niklu a vanadu - Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14077 (656032) - červen 2004

Ropné výrobky - Stanovení obsahu organicky vázaných halogenů - Oxidační mikrocoulometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13032 (656033) - září 2012

Ropné výrobky - Stanovení nízkých koncentrací síry v motorových palivech - Metoda energiově disperzní rentgenové fluorescenční spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16591 (656034) - květen 2011

Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry - Oxidační mikrocoulometrická metoda (ISO 16591:2010)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8754 (656035) - leden 2004 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry - Metoda rentgenové fluorescence s rozptylem světla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14596 (656036) - březen 2008 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení síry - Dlouhovlnná disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14597 (656037) - září 1999

Ropné výrobky - Stanovení vanadu a niklu - Vlnově disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13131 (656038) - říjen 2000

Kapalné ropné výrobky - Stanovení niklu a vanadu atomovou absorpční spektrometrií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 241 (656039) - říjen 2000

Kapalné ropné výrobky - Stanovení sodíku atomovou absorpční spektrometrií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 3924 (656040) - červen 2020 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí - Metoda plynové chromatografie

440 Kč

ČSN EN ISO 4267-2 (656041) - leden 1998

Ropa a kapalné ropné výrobky - Výpočet množství ropy a kapalných ropných výrobků - Část 2: Dynamické řešení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 7278-1 (656042) - prosinec 1997

Kapalné uhlovodíky - Dynamické měření - Zkušební systémy pro objemové měřiče - Část 1: Všeobecné principy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 7278-2 (656042) - květen 2023 nové vydání

Systémy pro měření ropy - Část 2: Konstrukce, kalibrace a provoz potrubních měřičů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 6551 (656043) - prosinec 1997

Ropné kapaliny a plyny - Přesnost a bezpečnost dynamického měření - Kabelový přenos elektrických a/nebo elektronických impulzových údajů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 8222 (656044) - říjen 2020 aktuální vydání

Systémy pro měření ropy - Kalibrace - Odměrné nádoby, zkušební nádrže a terénní měřidla (včetně vzorců pro vlastnosti kapalin a materiálů)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

780 Kč

ČSN EN 16807 (656050) - květen 2017

Kapalné ropné výrobky - Biomaziva - Kritéria a požadavky biomaziv a maziv z biologického materiálu

230 Kč

ČSN EN ISO 12937 (656059) - duben 2003 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení vody - Coulometrická titrační metoda podle Karl Fischera

230 Kč

ČSN ISO 3987 (656060) - červen 2011

Ropné výrobky - Stanovení sulfátového popela v mazacích olejích a přísadách

190 Kč

ČSN EN ISO 9029 (656062) - srpen 1997 aktuální vydání

Ropa - Stanovení obsahu vody - Destilační metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.15t

250 Kč

ČSN EN ISO 6245 (656063) - červenec 2003 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení popela

190 Kč

ČSN EN ISO 2719 (656064) - únor 2017 aktuální vydání

Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.17t, A1 10.21t

485 Kč

ČSN EN ISO 13736 (656067) - červenec 2022 aktuální vydání

Stanovení bodu vzplanutí - Metoda uzavřeného kelímku podle Abela

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.23t

465 Kč

ČSN EN 13016-1 (656068) - prosinec 2018 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 1: Stanovení tlaku vzduchem nasycených par (ASVP) a výpočet ekvivalentu tlaku suchých par (DVPE)

230 Kč

ČSN EN 13016-2 (656068) - únor 2008 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 2: Stanovení absolutního tlaku (AVP) mezi 40 °C a 100 °C

230 Kč

ČSN EN 13016-3 (656068) - prosinec 2018

Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 3: Stanovení tlaku par a výpočet ekvivalentu tlaku suchých par (DVPE) (Metoda trojité expanze)

230 Kč

ČSN ISO 3771 (656069) - únor 2013 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení čísla celkové alkality - Potenciometrická titrace kyselinou chloristou

190 Kč

ČSN ISO 6618 (656070) - listopad 2006

Ropné výrobky a maziva - Stanovení čísla kyselosti a čísla alkality - Metoda titrace na barevný indikátor

230 Kč

ČSN 65 6073 (656073) - květen 2008 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení obsahu asfaltenů heptanem

125 Kč

ČSN 65 6074 (656074) - září 2006

Ropné výrobky - Stanovení korozivního působení na kovy

125 Kč

ČSN EN ISO 2160 (656075) - prosinec 1999 aktuální vydání

Ropné výrobky - Korozivní působení na měď - Zkouška na měděné destičce

230 Kč

ČSN ISO 2049 (656076) - srpen 2006

Ropné výrobky - Stanovení barvy (stupnice ASTM)

190 Kč

ČSN EN ISO 3016 (656078) - prosinec 2019

Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení bodu tekutosti

230 Kč

ČSN 65 6079 (656079) - listopad 1982

Ropa a ropné výrobky. Stanovení obsahu síry spalováním v kalorimetrické bombě

230 Kč

ČSN 65 6080 (656080) - leden 1983

Ropa, ropné výrobky a prísady. Stanovenie mechanických nečistôt filtráciou

190 Kč

ČSN EN 15522-1 (656081) - září 2023

Zjišťování úniku ropy - Ropa a ropné výrobky - Část 1: Vzorkování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15522-2 (656081) - září 2023

Zjišťování úniku ropy - Ropa a ropné výrobky - Část 2: Analytická metoda a vyjádření výsledků založených na plynové chromatografii s plamenově ionizačním detektorem (GC-FID) a hmotnostním detektorem (GC-MS) s nízkým rozlišením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN EN ISO 10370 (656090) - duben 2015 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení karbonizačního zbytku - Mikrometoda

230 Kč

ČSN EN 17057 (656091) - srpen 2018

Motorová paliva a deriváty tuků a olejů - Stanovení obsahu nasycených monoglyceridů v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Metoda GC-FID

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20823 (656095) - březen 2004

Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení charakteristik hoření kapalin při kontaktu s horkými povrchy - Zkouška záběhu v potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč
foo