ČSN (normy i změny) z dubna 2022

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 56005 (010130) - duben 2022

Management inovací - Nástroje a metody pro management intelektuálního vlastnictví - Návod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

TNI CWA 17796 (010131) - duben 2022

Odpovědnost již od návrhu - Směrnice pro vývoj dlouhodobých strategií odpovědného inovování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 17463 (011507) - duben 2022

Hodnocení energetických investic (VALERI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 11904-2 (011636) - duben 2022 aktuální vydání

Akustika - Stanovení akustické imise ze zdrojů zvuku umístěných v blízkosti ucha - Část 2: Metoda používající figurínu (figurínová metoda)

340 Kč

ČSN EN 16981 (012070) - duben 2022

Fotokatalýza - Slovník termínů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 13567-1 (013104) - duben 2022 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a zásady

190 Kč

ČSN EN ISO 13567-2 (013104) - duben 2022 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Pojmy, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci

230 Kč

ČSN EN ISO 3040 (013135) - duben 2022 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Kužely

350 Kč

ČSN EN ISO 20170 (014458) - duben 2022 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozklad geometrických charakteristik pro řízení výroby

340 Kč

ČSN EN 17290 (015066) - duben 2022

Nedestruktivní zkoušení - Ultrazvukové zkoušení - Zjišťování ztrát tloušťky v důsledku eroze a/nebo koroze pomocí TOFD techniky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13477-2 (015090) - duben 2022

Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Charakterizace přístrojů - Část 2: Ověřování pracovní charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. září 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 21857 (038393) - duben 2022

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Prevence koroze potrubních systémů ovlivněných bludnými proudy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 14922 (038711) - duben 2022

Žárové stříkání - Požadavky na kvalitu pro výrobce žárově stříkaných povlaků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 13067 (050722) - duben 2022 aktuální vydání

Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné způsobilosti svářečů - Svařování spojů z termoplastů

440 Kč

ČSN EN ISO 18496 (055706) - duben 2022

Tvrdé pájení - Tavidla pro tvrdé pájení - Klasifikace a technické dodací podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16296 (056835) - duben 2022 aktuální vydání

Vady svarových spojů termoplastů - Určování stupňů kvality

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN ISO 11855-1 (060407) - duben 2022 aktuální vydání

Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice, značky a kritéria tepelné pohody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11855-2 (060407) - duben 2022 aktuální vydání

Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 2: Stanovení návrhového topného a chladicího výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

07 Kotle

ČSN 07 8304 (078304) - duben 2022 aktuální vydání

Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.23t

460 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN 16480 (113004) - duben 2022 aktuální vydání

Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Minimální požadovaná účinnost hydrodynamických čerpadel a stanovení indexu minimální účinnosti (MEI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17038-1/Oprava 1 (113152) - duben 2022

Čerpadla - Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla - Část 1: Obecné požadavky a postupy zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 17038-2/Oprava 2 (113152) - duben 2022

Čerpadla - Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla - Část 2: Zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) jednotlivých čerpadlových jednotek

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN ISO 29461-1 (125005) - duben 2022 aktuální vydání

Filtrační systémy pro nasávání vzduchu u rotačních strojů - Zkušební metody - Část 1: Statické části filtrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14134 (127011) - duben 2022 aktuální vydání

Větrání budov - Měření vlastností a kontroly větracích systémů obytných budov

340 Kč

ČSN EN 16798-15 (127027) - duben 2022 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 15: Výpočet chladicích systémů (Modul M4-7) - Akumulace

350 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 13480-2/změna A8 (130020) - duben 2022

Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály

125 Kč

ČSN EN 13480-3/změna A4 (130020) - duben 2022

Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet

125 Kč

ČSN EN 13480-5/změna A2 (130020) - duben 2022

Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení

125 Kč

ČSN EN ISO 8659 (133201) - duben 2022 aktuální vydání

Termoplastové armatury - Mez únavy - Zkušební metody

190 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN ISO 22042 (142210) - duben 2022

Zchlazovací a zmrazovací skříně pro profesionální použití - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17432 (142744) - duben 2022

Balené chladicí jednotky pro chodby v chladírnách - Klasifikace, výkon a zkoušení spotřeby energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN CLC IEC/TR 61511-4 (180303) - duben 2022

Funkční bezpečnost - Bezpečnostní systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění změn v IEC 61511-1 od 1. vydání do 2. vydání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62591 ed. 2/Oprava 1 (184024) - duben 2022

Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě a komunikační profily - WirelessHARTTM

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 62601/Oprava 1 (184025) - duben 2022

Průmyslové sítě - Bezdrátová komunikační síť a komunikační profily - WIA-PA

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 62948/Oprava 1 (184026) - duben 2022

Průmyslové sítě - Bezdrátové komunikační sítě a komunikační profily - WIA-FA

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 14881 (193001) - duben 2022 aktuální vydání

Integrovaná optika - Rozhraní - Parametry týkající se vlastností navázání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11807-1 (193002) - duben 2022 aktuální vydání

Integrovaná optika - Slovník - Část 1: Optické vlnovody - Základní termíny a značky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11807-2 (193002) - duben 2022 aktuální vydání

Integrovavaná optika - Slovník - Část 2: Termíny používané pro klasifikaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16672 (195302) - duben 2022 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Oční endotamponády

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 12405-1 (257865) - duben 2022 aktuální vydání

Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 1: Přepočítávání objemu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

945 Kč

ČSN ISO 24578 (259352) - duben 2022

Hydrometrie - Akustický profilovač založený na Dopplerově jevu - Metoda a použití pro měření průtoku v otevřených korytech z člunu

440 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 620 (260085) - duben 2022

Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost vztahující se na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. únoru 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 415-11 (267600) - duben 2022

Bezpečnost balicích strojů - Část 11: Určení efektivnosti a dostupnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 415-3 (267600) - duben 2022 aktuální vydání

Bezpečnost balicích strojů - Část 3: Tvarovací, plnicí a uzavírací stroje; plnicí a uzavírací stroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 3691-6 (268812) - duben 2022 aktuální vydání

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18063-2 (268819) - duben 2022

Terénní vozíky - Zkoušky viditelnosti a jejich ověřování - Část 2: Otočné terénní vozíky s proměnným vyložením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15302 (280355) - duben 2022 aktuální vydání

Železniční aplikace - Metoda stanovení ekvivalentní konicity - Definice a metody vyhodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN ISO 21058 (307101) - duben 2022

Silniční vozidla - Konektor pro doplňování paliva Dimethylether (DME)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 9208 (310434) - duben 2022

Letectví a kosmonautika - Management programu - Vyjádření potřeby - Návod a formát pro technickou specifikaci (potřeby)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(466)/změna A3 (330050) - duben 2022

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 466: Venkovní elektrická vedení

125 Kč

ČSN IEC 60050-811/změna A1 (330050) - duben 2022

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 811: Elektrická trakce

65 Kč

ČSN IEC 60050-845/Oprava 1 (330050) - duben 2022

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 845: Osvětlení

20 Kč

ČSN EN IEC 60152 (330162) - duben 2022

Označování fázových posunů hodinovými čísly v třífázových střídavých sítích

125 Kč

ČSN 33 2000-8-2/změna Z2 (332000) - duben 2022

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-2: Elektrické instalace samospotřebitelů

65 Kč

ČSN EN IEC 60839-11-33 (334593) - duben 2022

Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-33: Elektronické systémy kontroly vstupu - Konfigurace kontroly vstupu na základě webových služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60674-3-1/změna Z1 (346573) - duben 2022

Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Dvouose orientovaná polypropylenová (PP) fólie pro kondenzátory

Změna bude zrušena k 29. září 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60674-3-1 ed. 2 (346573) - duben 2022

Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Biaxiálně orientovaná polypropylenová (PP) fólie pro kondenzátory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62153-4-16 (347003) - duben 2022

Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-16: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Rozšíření kmitočtového rozsahu k vyšším frekvencím pro přenosovou impedanci a na nižší frekvence pro měření útlumu stínění pomocí triaxiální sestavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 62153-4-5 (347003) - duben 2022

Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-5: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Útlum stínění a stykový útlum - Metoda absorpčních svorek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN CLC IEC/TS 60034-30-2 (350000) - duben 2022

Točivé elektrické stroje - Část 30-2: Třídy účinnosti střídavých motorů s proměnnými otáčkami (IE kód)

340 Kč

ČSN EN 50708-2-5 (351001) - duben 2022

Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 2-5: Střední výkonové transformátory - Jednofázové

190 Kč

ČSN EN 61169-54/změna Z1 (353811) - duben 2022

Vysokofrekvenční konektory - Část 54: Dílčí specifikace pro koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 10 mm, jmenovitá charakteristická impedance 50 ohm, série 4.3-10

Změna bude zrušena k 1. říjnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61169-54 ed. 2 (353811) - duben 2022

Vysokofrekvenční konektory - Část 54: Dílčí specifikace pro RF koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 10 mm, jmenovitá charakteristická impedance 50 Ohm (řada 4,3-10)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 60947-3 ed. 4/Oprava 1 (354101) - duben 2022

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

20 Kč

ČSN EN 62271-100 ed. 2/změna Z1 (354220) - duben 2022

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu

Změna bude zrušena k 11. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 62271-100 ed. 3 (354220) - duben 2022

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 750 Kč

ČSN EN 60320-1 ed. 4/změna Z1 (354508) - duben 2022

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 1: Obecné požadavky

Změna bude zrušena k 31. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60320-1 ed. 5 (354508) - duben 2022

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 1: Obecné požadavky

570 Kč

ČSN EN 61316/změna Z1 (354590) - duben 2022

Cívky pro průmyslové kabely

Změna bude zrušena k 12. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61316 ed. 2 (354590) - duben 2022

Cívky pro průmyslové kabely

550 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-040 ed. 3 (356502) - duben 2022

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na zařízení k čištění-dezinfikování, používaná k působení na zdravotnické materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. září 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62271-206/změna Z2 (357190) - duben 2022

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 206: Systémy indikace přítomnosti napětí pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

Změna bude zrušena k 3. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 60938-2/změna Z1 (358271) - duben 2022

Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 2: Dílčí specifikace

Změna bude zrušena k 24. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60938-2 ed. 2 (358271) - duben 2022

Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 2: Dílčí specifikace pro tlumivky elektrického vedení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60384-1 ed. 3/změna Z1 (358290) - duben 2022

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace

Změna bude zrušena k 20. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60384-1 ed. 4 (358290) - duben 2022

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN IEC 63287-1 (358777) - duben 2022

Polovodičové součástky - Obecné směrnice pro kvalifikaci polovodičů - Část 1: Směrnice pro kvalifikaci spolehlivosti IC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 62435-9 (358793) - duben 2022

Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 9: Speciální případy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60749-43/změna Z1 (358799) - duben 2022

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 43: Pokyny pro kvalifikační plány spolehlivosti integrovaných obvodů (IC)

Změna bude zrušena k 29. září 2024.

32 Kč

ČSN EN 50377-14-1 (359242) - duben 2022 aktuální vydání

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 14-1: Simplexní a duplexní optické propojovací šňůry vyrobené ze simplexních zástrček s cylindrickou ferulí, používající jednovidové vlákno kategorie B-652 nebo B-657 podle EN 60793-2-50 pro kategorii C podle EN 61753-1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-7 (359252) - duben 2022

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-7: Zkoušení a měření - Závislost útlumu a útlumu odrazu jednovidových součástek na vlnové délce

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61753-111-7/změna Z1 (359255) - duben 2022

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 111-7: Těsněná krytí pro kategorii A - Venkovní

Změna byla zrušena k 8. říjnu 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61753-111-9/změna Z1 (359255) - duben 2022

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 111-9: Těsněná krytí pro kategorii S - Podzemní

Změna bude zrušena k 19. říjnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61753-111-07 ed. 2 (359255) - duben 2022

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 111- 07: Těsněná krytí - Kategorie A - Nadzemní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 61753-111-09 ed. 2 (359255) - duben 2022

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 111-9: Těsněná krytí - Kategorie S - Podzemní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 61757-2-1 (359275) - duben 2022

Optické vláknové senzory - Část 2-1: Měření teploty - Senzory teploty založené na vláknových Braggových mřížkách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61243-5/změna Z2 (359724) - duben 2022

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 5: Systémy detekce napětí (VDS)

Změna bude zrušena k 3. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 62271-215 (359736) - duben 2022

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 215: Fázovací soupravy k použití s VDIS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 63218 (364360) - duben 2022

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Akumulátorové lithiové, nikl-kadmiové a nikl-metal hydridové články a baterie pro přenosné aplikace - Návod týkající se aspektů životního prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61724-1/změna Z1 (364620) - duben 2022

Výkonnost fotovoltaického systému - Část 1: Sledování

Změna bude zrušena k 25. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61724-1 ed. 2 (364620) - duben 2022

Výkonnost fotovoltaického systému - Část 1: Sledování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN IEC 63112 (364630) - duben 2022

Fotovoltaická (PV) pole - Zařízení na ochranu před zemním spojením - Bezpečnost a funkce související s bezpečností

590 Kč

ČSN EN 60601-2-21 ed. 2/změna Z2 (364801) - duben 2022

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-21: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých sálavých ohřívačů

Změna bude zrušena k 16. červenci 2024.

32 Kč

ČSN EN 60601-2-50 ed. 2/změna Z2 (364801) - duben 2022

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-50: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých fototerapeutických přístrojů

Změna bude zrušena k 16. červenci 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-21 ed. 3 (364801) - duben 2022 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-21: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých sálavých ohřívačů

350 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-50 ed. 3 (364801) - duben 2022 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-50: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých fototerapeutických přístrojů

350 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-90 (364801) - duben 2022

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-90: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro vysokoprůtokovou respirační terapii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 80001-1/změna Z1 (364880) - duben 2022

Aplikace managementu rizika na sítě IT se zdravotnickými prostředky - Část 1: Úkoly, odpovědnost a činnosti

Změna bude zrušena k 26. říjnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 80001-1 ed. 2 (364880) - duben 2022

Aplikace managementu rizika na sítě IT se zdravotnickými prostředky - Část 1: Bezpečnost, účinnost a ochrana při zavádění a používání připojených zdravotnických prostředků nebo připojeného zdravotnického softwaru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62321-2/změna Z1 (369080) - duben 2022

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 2: Demontáž, oddělení a mechanická příprava vzorku

Změna bude zrušena k 4. říjnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 62321-2 ed. 2 (369080) - duben 2022

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 2: Demontáž, oddělení a mechanická příprava vzorku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 62321-3-3 (369080) - duben 2022

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-3: Předběžné testování - polybromovaných bifenylů, polybromovaných difenyletherů a ftalátů v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií a použitím pyrolýzy/termální desorpce (Py/TD-GC-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 62321-9 (369080) - duben 2022

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 9: Hexabromocyklododekan v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO/IEC 8824-1 (369632) - duben 2022 aktuální vydání

Informační technologie - Abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna (ASN.1) - Část 1: Specifikace základního způsobu zápisu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 390 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 13941-1 +A1 (383370) - duben 2022 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Navrhování a instalace předizolovaných jednotlivých a dvojitých potrubí pro vodní tepelné sítě ukládaných přímo do země - Část 1: Navrhování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 13941-2 +A1 (383370) - duben 2022 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Navrhování a instalace předizolovaných jednotlivých a dvojitých potrubí pro vodní tepelné sítě ukládaných přímo do země - Část 2: Instalace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10132 (420166) - duben 2022 aktuální vydání

Úzké pásy válcované za studena k tepelnému použití - Technické dodací podmínky

340 Kč

ČSN EN 10373 (420473) - duben 2022 aktuální vydání

Stanovení fyzikálních a mechanických vlastností ocelí pomocí modelů

230 Kč

ČSN EN ISO 15349-2 (420509) - duben 2022 aktuální vydání

Nelegované oceli - Stanovení nízkého obsahu uhlíku - Část 2: Metoda infračervené absorpce po spálení v indukční peci (s předehřevem)

230 Kč

ČSN EN ISO 4829-1 (420512) - duben 2022 aktuální vydání

Ocel a litina - Stanovení celkového obsahu křemíku - Spektrofotometrická metoda redukcí molybdensilikátu - Část 1: Obsah křemíku v rozmezí 0,05 % a 1,0 %

230 Kč

ČSN EN 10348-2 (421039) - duben 2022 aktuální vydání

Ocel pro výztuž do betonu - Pozinkovaná betonářská ocel - Část 2: Pozinkované ocelové výrobky pro vyztužování betonu

190 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 18797-2 (450045) - duben 2022

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Externí protikorozní ochrana stoupaček pomocí povlaků a obložení - Část 2: Údržba a opravy nátěrů stoupaček v terénu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN ISO 12934 (470032) - duben 2022 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Základní typy - Slovník

230 Kč

ČSN EN 16952 +A1 (470640) - duben 2022 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Terénní pracovní plošiny pro provoz v sadech (WPO) - Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 12625-7 (500371) - duben 2022 aktuální vydání

Tissue papíry a tissue výrobky - Část 7: Stanovení optických vlastností - Měření jasu a barvy pomocí D65/10° (venkovní denní světlo)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 12463 (513050) - duben 2022 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Plnicí stroje a vyměnitelná příslušenství - Bezpečnostní a hygienické požadavky

550 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 16649-1 (560079) - duben 2022 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 1: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím membrán a 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glukuronidu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 18787 (560627) - duben 2022

Potraviny - Stanovení aktivity vody

190 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 939 (580187) - duben 2022 aktuální vydání

Koření a kořenicí látky - Stanovení obsahu vlhkosti

125 Kč

ČSN EN ISO 18363-4 (588725) - duben 2022

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení chlorpropandiolů vázaných na mastné kyseliny (MCPD) a glycidolu metodou GC/MS - Část 4: Metoda využívající rychlé alkalické transesterifikace a měření 2-MCPD, 3-MCPD a glycidolu metodou GC-MS/MS

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 22115 (588757) - duben 2022

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Relativní složení olejů a derivátů pomocí kapilární plynové chromatografie (metoda otisku prstu)

340 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 4892-2/změna A1 (640152) - duben 2022

Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 2: Xenonové lampy

125 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 20884/změna A1 (656159) - duben 2022

Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Vlnově-disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie

125 Kč

TNI CEN/TR 17739 (659856) - duben 2022

Řasy a produkty z řas - Specifikace pro použití jako chemikálie a biopaliva

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 12012-4 +A1 (691602) - duben 2022

Stroje na zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. září 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN P CEN/TS 17693-1 (721020) - duben 2022

Zemní práce - Zkoušky upravených zemin - Část 1: Zkouška pH pro stanovení obsahu vápna pro stabilizaci zemin (Bod stmelení vápnem LFP, Optimální obsah vápna pro úpravu LMO)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17693-2 (721020) - duben 2022

Zemní práce - Zkoušky upravených zemin - Část 2: Zkouška náchylnosti suchého materiálu k prašnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11432 (722344) - duben 2022 aktuální vydání

Budovy a inženýrské stavby - Tmely - Stanovení odolnosti proti stlačení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16002/Oprava 1 (727658) - duben 2022

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti zatížení větrem mechanicky kotvených pásů a fólií pro hydroizolaci střech

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 17037/Oprava 1 (730582) - duben 2022

Denní osvětlení budov

Změna byla zrušena k 1. červenci 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16704-1 +A1 (736395) - duben 2022 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 1: Rizika na železnici a společné principy ochrany na pevných a mobilních pracovištích

590 Kč

ČSN EN 16704-3 +A1 (736395) - duben 2022 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 3: Kompetence personálu pracujícího v blízkosti koleje nebo v koleji

340 Kč

ČSN EN 1463-1 (737018) - duben 2022

Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

74 Části staveb

ČSN EN 508-1 (747715) - duben 2022 aktuální vydání

Střešní krytiny a obklady z plechu - Specifikace pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 1: Ocel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 508-3 (747715) - duben 2022 aktuální vydání

Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 3: Korozivzdorná ocel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 15421 (771005) - duben 2022 aktuální vydání

Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Určení přilnavosti vnitřního a vnějšího ochranného nátěru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 19957 (795238) - duben 2022 aktuální vydání

Obuv - Zkoušení podpatků - Pevnost držení hřebíku pro přibíjení podpatku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 30023 (800007) - duben 2022 aktuální vydání

Textilie - Kvalifikační symboly pro označování pracovních oděvů určených k průmyslovému praní

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 16321-2 (832416) - duben 2022

Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití - Část 2: Dodatečné požadavky na ochranné prostředky používané při svařování a podobných technologiích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18527-2 (832417) - duben 2022

Ochrana očí a obličeje pro použití při sportu - Část 2: Požadavky na ochranné prostředky očí pro squash a na ochranné prostředky očí pro raketbal a squash 57

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13688/změna A1 (832701) - duben 2022

Ochranné oděvy - Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN ISO 15384/změna A1 (832803) - duben 2022

Ochranné oděvy pro hasiče - Laboratorní metody zkoušení a technické požadavky na provedení oděvů pro likvidaci požárů v otevřeném terénu

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 21802 (841004) - duben 2022

Kompenzační pomůcky - Směrnice pro kognitivní přístupnost - Denní řízení času

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 80369-5/Oprava 1 (852112) - duben 2022

Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 5: Konektory pro nafukování končetinových manžet

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN ISO 13485 ed. 2/změna A11 (855001) - duben 2022

Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů

230 Kč

ČSN EN ISO 17664-1 (855263) - duben 2022

Zpracování výrobků pro zdravotní péči - Informace, které mají být poskytnuty výrobcem zdravotnických prostředků pro zpracování zdravotnických prostředků - Část 1: Kritické a semikritické zdravotnické prostředky

340 Kč

ČSN EN ISO 6877 (856023) - duben 2022 aktuální vydání

Stomatologie - Endodontické výplňové materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21563 (856320) - duben 2022 aktuální vydání

Stomatologie - Hydrokoloidní otiskovací hmoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 14254/změna Z1 (857023) - duben 2022

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Jednorázové nádobky pro odběr vzorků humánního původu s výjimkou krve

Změna bude zrušena k 30. září 2024.

32 Kč

ČSN EN ISO 6717 (857023) - duben 2022

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Nádobky pro jedno použití pro odběr vzorků humánního původu s výjimkou krve

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 019-2-5 V3.1.1 (872001) - duben 2022

Environmentální inženýrství (EE) - Environmentální podmínky a environmentální zkoušky na telekomunikační zařízení - Část 2: Specifikace environmentálních zkoušek - Podčást 5: Instalace na pozemních vozidlech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 319 122-1 V1.2.1 (874013) - duben 2022

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy CAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy CAdES

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 302 480 V2.2.1 (875144) - duben 2022

Palubní letecký systém mobilní komunikace (MCOBA) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-1 V3.3.1 (878595) - duben 2022

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled, společné vlastnosti a požadavky nezávislé na přístupu k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-2 V3.3.1 (878595) - duben 2022

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2: Digitální systémy provozované v kmitočtových pásmech od 1 GHz do 86 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 14978 +A1 (917845) - duben 2022 aktuální vydání

Laminátové podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou na bázi akrylátů vytvrzených elektronovým zářením - Specifikace, požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15468 +A1 (917889) - duben 2022 aktuální vydání

Laminátové podlahové krytiny - Prvky s přímo aplikovaným potiskem a pryskyřičná povrchová vrstva - Specifikace, požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17206/Oprava 1 (918115) - duben 2022

Zábavní technika - Stroje pro jevištní a jiné zábavní oblasti - Bezpečnostní požadavky a kontrola

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

94 Výstrojné zboží

TNI CEN/TR 17695 (943032) - duben 2022

Bezpečnost hraček - Mechanické a fyzikální vlastnosti - Návod pro kategorizaci hraček se střelami v rámci EN 71-1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 6370-1/změna Z1 (945053) - duben 2022

Smalty. Stanovení odolnosti proti oděru. Část 1: Přístroj pro zkoušky oděrem

65 Kč

ČSN EN ISO 6370-2 (945053) - duben 2022

Smalty - Stanovení odolnosti proti oděru - Část 2: Úbytek hmotnosti způsobený hloubkovým oděrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN 17531 (979600) - duben 2022

Zasílání informací dozorovým orgánům členských států za účelem zajištění dozoru v oblasti provozování internetových hazardních her

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 990 Kč
foo