ČSN (normy i změny) ze srpna 2021

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 0391 (010391) - srpen 2021 aktuální vydání

Systém managementu společenské odpovědnosti organizací - Požadavky

350 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52950 (011810) - srpen 2021

Aditivní výroba - Základní principy - Přehled zpracování dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14819-1 (018253) - srpen 2021 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 1: Kódovací protokol pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN ISO 14819-2 (018253) - srpen 2021 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 2: Kódy událostí a informací pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C

1 390 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN 12385-3 (024302) - srpen 2021 aktuální vydání

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 3: Informace pro používání a údržbu

340 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 8407 (038102) - srpen 2021

Koroze kovů a slitin - Odstraňování korozních produktů ze vzorků podrobených korozním zkouškám

230 Kč

ČSN EN ISO 15741 (038243) - srpen 2021

Nátěrové hmoty - Nátěry snižující tření na vnitřní povrchy ocelových potrubí na souši a v příbřežních vodách pro korozně neagresivní plyny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 18595 (051340) - srpen 2021

Odporové svařování - Bodové svařování hliníku a slitin hliníku - Svařitelnost, svařování a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. lednu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12814-2 (056820) - srpen 2021 aktuální vydání

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 2: Zkouška tahem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12814-8 (056820) - srpen 2021 aktuální vydání

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 8: Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

07 Kotle

ČSN EN 14222 (077822) - srpen 2021 aktuální vydání

Parní kotle z korozivzdorné oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 13555 (131510) - srpen 2021 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Parametry těsnění a postupy zkoušení vztahující se k pravidlům pro navrhování přírubových spojů s kruhovými přírubami a těsněním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1514-2 +A1 (131550) - srpen 2021 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby s označením PN - Část 2: Spirálově vinutá těsnění pro ocelové příruby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14772 (131552) - srpen 2021 aktuální vydání

Příruby a přírubové spoje - Kontrola a zkoušení těsnění v souladu se soubory norem EN 1514 a EN 12560 v rámci prokazování kvality

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 62769-101-1/změna Z1 (184005) - srpen 2021

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 101-1: Profily - Základ sběrnice pole H1

Změna bude zrušena k 24. prosinci 2023.

32 Kč

ČSN EN 62769-101-2/změna Z1 (184005) - srpen 2021

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 101-2: Profily - Základ sběrnice pole HSE

Změna bude zrušena k 24. prosinci 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 62769-101-1 ed. 2 (184005) - srpen 2021

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 101-1: Profily - Základ sběrnice pole H1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62769-101-2 ed. 2 (184005) - srpen 2021

Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 101-2: Profily - Základ sběrnice pole HSE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 10360-5/Oprava 1 (252011) - srpen 2021

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 5: Souřadnicové měřicí stroje (CMM) používající snímací systém s jedním a složeným snímacím dotekem používající diskrétní bod a/nebo skenovací měřicí režim

20 Kč

ČSN EN ISO 1938-1 (253101) - srpen 2021 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrová měřicí zařízení - Část 1: Hladké mezní kalibry lineárních rozměrů

440 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 12609 (278503) - srpen 2021

Mobilní domíchávače - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. červnu 2022 (přejít na náhradu).

550 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15153-4 (280121) - srpen 2021 aktuální vydání

Drážní aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 4: Vnější výstražná zvuková zařízení pro městskou kolejovou dopravu

230 Kč

ČSN EN 45545-3/Oprava 2 (280160) - srpen 2021

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 3: Požadavky na požární odolnost požárních zábran

20 Kč

ČSN EN 17018 (280333) - srpen 2021 aktuální vydání

Drážní aplikace - Údržba drážních vozidel - Termíny a definice

350 Kč

ČSN P CEN/TS 15427-1-2 (280555) - srpen 2021

Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 1-2: Vybavení a aplikace - Materiály temene kolejnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15427-2-2 (280555) - srpen 2021

Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 2-2: Vlastnosti a charakteristiky - Materiály temene kolejnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15624 (284042) - srpen 2021

Železniční aplikace - Brzdění - Přestavovače prázdný-ložený

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. červnu 2022 (přejít na náhradu).

350 Kč

ČSN EN 15595/Oprava 1 (284043) - srpen 2021

Železniční aplikace - Brzdění - Protismyková ochrana kola

20 Kč

ČSN EN 15625 (284058) - srpen 2021

Železniční aplikace - Brzdění - Samočinné spojité snímače zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 16147 (324140) - srpen 2021

Malá plavidla - Vestavěné vznětové motory - Palivové, olejové a elektrické komponenty montované na motoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 23411 (324230) - srpen 2021

Malá plavidla - Kormidelní kola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9093 (325023) - srpen 2021

Malá plavidla - Ventily a prostupy obšívkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. únoru 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 61000-6-3 ed. 2/změna Z1 (333432) - srpen 2021

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-3: Kmenové normy - Emise - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

Změna bude zrušena k 26. březnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61000-6-3 ed. 3 (333432) - srpen 2021

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-3: Kmenové normy - Norma pro emise pro zařízení v obytném prostředí

340 Kč

ČSN EN 55016-1-5 ed. 2/Oprava 1 (334210) - srpen 2021

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-5: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Stanoviště pro kalibraci antén a referenční zkušební stanoviště pro 5 MHz až 18 GHz

20 Kč

ČSN EN 55016-2-1 ed. 3/Oprava 1 (334210) - srpen 2021

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného vedením

20 Kč

ČSN CLC/TS 50131-5-1 (334591) - srpen 2021

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 5-1: Propojení - Požadavky pro drátová propojení I&HAS zařízení umístěných ve střežených prostorech

340 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 61980-1 (341593) - srpen 2021

Systémy bezdrátového přenosu elektrické energie (WPT) elektrického vozidla - Část 1: Obecné požadavky

440 Kč

ČSN EN 50110-2 ed. 2/změna Z1 (343100) - srpen 2021

Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky

Změna bude zrušena k 23. prosinci 2022.

32 Kč

ČSN EN 50110-2 ed. 3 (343100) - srpen 2021

Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 61083-3 (345649) - srpen 2021

Přístroje a programové vybavení použité pro měření při vysokonapěťových a silnoproudých zkouškách - Část 3: Požadavky na hardware u zkoušek střídavými a stejnosměrnými napětími a proudy

350 Kč

ČSN EN 60068-2-13/změna Z1 (345791) - srpen 2021

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška M: Nízký tlak vzduchu

Změna bude zrušena k 7. dubnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60068-2-13 ed. 2 (345791) - srpen 2021

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-13: Zkoušky - Zkouška M: Nízký tlak vzduchu

230 Kč

ČSN EN 60112/změna Z1 (346468) - srpen 2021

Metody určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům

Změna bude zrušena k 2. prosinci 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60112 ed. 2 (346468) - srpen 2021

Metody určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům

340 Kč

ČSN EN 60433/změna Z1 (348055) - srpen 2021

Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 kV - Keramické izolátory pro sítě se střídavým napětím - Charakteristiky tyčových závěsných izolátorů

Změna bude zrušena k 16. únoru 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60433 ed. 2 (348055) - srpen 2021

Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1000 V - Keramické izolátory pro sítě se střídavým napětím - Charakteristiky tyčových závěsných izolátorů

230 Kč

ČSN EN 60305/změna Z1 (348118) - srpen 2021

Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 kV - Keramické nebo skleněné závěsné izolátory pro AC sítě - Charakteristiky talířových izolátorů

Změna bude zrušena k 15. únoru 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60305 ed. 2 (348118) - srpen 2021

Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 000 V - Keramické nebo skleněné závěsné izolátory pro sítě se střídavým napětím - Charakteristiky talířových izolátorů

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 62477-1/změna A12 (351534) - srpen 2021

Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně

125 Kč

ČSN EN 61803/změna Z1 (351541) - srpen 2021

Určování ztrát výkonu v měničových stanicích pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC)

Změna bude zrušena k 23. listopadu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 61803 ed. 2 (351541) - srpen 2021

Stanovení energetických ztrát v měničových stanicích pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) se síťově komutovanými měniči

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61800-5-1 ed. 2/změna A11 (351720) - srpen 2021

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-1: Bezpečnostní požadavky - Elektrické, tepelné a energetické

125 Kč

ČSN EN 60947-1 ed. 4/změna Z1 (354101) - srpen 2021

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení

Změna bude zrušena k 19. únoru 2024.

32 Kč

ČSN EN 60947-3 ed. 3/změna Z1 (354101) - srpen 2021

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

Změna bude zrušena k 19. únoru 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60947-1 ed. 5 (354101) - srpen 2021

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 050 Kč

ČSN EN IEC 60947-3 ed. 4 (354101) - srpen 2021

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.22t

610 Kč

ČSN EN 61058-2-1 ed. 2/změna Z1 (354107) - srpen 2021

Spínače pro spotřebiče - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače

Změna bude zrušena k 5. únoru 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61058-2-1 ed. 3 (354107) - srpen 2021

Spínače pro spotřebiče - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače

340 Kč

ČSN EN 60320-2-1 ed. 2/změna Z1 (354508) - srpen 2021

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-1: Nástrčky a přívodky pro šicí stroje

Změna bude zrušena k 19. březnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60320-2-1 ed. 3 (354508) - srpen 2021

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-1: Nástrčky a přívodky pro šicí stroje

230 Kč

ČSN EN 62053-21/změna Z1 (356132) - srpen 2021

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 21: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 1 a 2)

Změna bude zrušena k 2. dubnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 62053-22/změna Z1 (356132) - srpen 2021

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 22: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 0,2 S a 0,5 S)

Změna bude zrušena k 2. dubnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 62053-23/změna Z1 (356132) - srpen 2021

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 23: Statické elektroměry pro jalovou energii (třídy 2 a 3)

Změna bude zrušena k 2. dubnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 62053-24/změna Z1 (356132) - srpen 2021

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 24: Statické elektroměry pro jalovou energii při základním kmitočtu (třídy 0,5 S, 1 S a 1)

Změna bude zrušena k 2. dubnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 62053-21 ed. 2 (356132) - srpen 2021

Vybavení pro měření elektrické energie - Zvláštní požadavky - Část 21: Střídavé statické činné elektroměry AC (třídy 0,5, 1 a 2)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 12.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

465 Kč

ČSN EN IEC 62053-22 ed. 2 (356132) - srpen 2021

Vybavení pro měření elektrické energie - Zvláštní požadavky - Část 22: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 0,1 S, 0,2 S a 0,5 S)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 12.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

465 Kč

ČSN EN IEC 62053-23 ed. 2 (356132) - srpen 2021

Vybavení pro měření elektrické energie - Zvláštní požadavky - Část 23: Statické elektroměry pro jalovou energii (třídy 2 a 3)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 12.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

465 Kč

ČSN EN IEC 62053-24 ed. 2 (356132) - srpen 2021

Vybavení pro měření elektrické energie - Zvláštní požadavky - Část 24: Statické elektroměry pro základní složku jalové energie (třídy 0,5 S, 1 S, 1, 2 a 3)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 12.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

475 Kč

ČSN EN 62052-11/změna Z1 (356134) - srpen 2021

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 11: Elektroměry

Změna bude zrušena k 2. dubnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 62052-11 ed. 2 (356134) - srpen 2021

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 11: Elektroměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 60384-13 ed. 2/změna Z1 (358291) - srpen 2021

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 13: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polypropylenové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud

Změna bude zrušena k 16. prosinci 2023.

350 Kč

ČSN EN IEC 60384-13 ed. 3 (358291) - srpen 2021

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 13: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polypropylenové fólie a s elekrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 61188-6-2 (359038) - srpen 2021

Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 6-2: Návrh obrazce plošek - Popis obrazce plošek pro nejběžnější povrchově montované součástky (SMD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61189-5-501 (359039) - srpen 2021

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-501: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Zkoušení pájecích tavidel na povrchový izolační odpor (SIR)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 61189-5-502 (359039) - srpen 2021

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-502: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Zkoušení sestav na povrchový izolační odpor (SIR)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61189-5-601 (359039) - srpen 2021

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-601: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Zkouška způsobilosti pájení přetavením pro pájené spoje a zkouška odolnosti vůči teplu při přetavení pro desky s plošnými spoji

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 60794-3-12 ed. 2/změna Z1 (359223) - srpen 2021

Optické vláknové kabely - Část 3-12: Vnější kabely - Předmětová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů a přímo do země pro vnitřní kabeláž budov

Změna bude zrušena k 3. březnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60794-3-12 ed. 3 (359223) - srpen 2021

Optické vláknové kabely - Část 3-12: Vnější kabely - Předmětová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů a přímo do země pro vnitřní kabeláž budov

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60598-1 ed. 6/změna Z1 (360600) - srpen 2021

Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

Změna bude zrušena k 19. březnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60598-1 ed. 7 (360600) - srpen 2021

Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

1 390 Kč

ČSN EN 60704-2-1 ed. 3/změna Z1 (361008) - srpen 2021

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vysavače

Změna bude zrušena k 4. prosinci 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60704-2-1 ed. 4 (361008) - srpen 2021

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vysavače pro čištění za sucha

230 Kč

ČSN EN IEC 60704-2-17 (361008) - srpen 2021

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-17: Zvláštní požadavky na robotické vysavače pro čištění za sucha

230 Kč

ČSN EN 60436/Oprava 1 (361060) - srpen 2021

Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Metody měření funkce

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN IEC 63115-2 (364373) - srpen 2021

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené plynotěsné nikl-metalhydridové akumulátorové články a baterie pro použití v průmyslových aplikacích - Část 2: Bezpečnost

340 Kč

ČSN EN IEC 62485-6 (364380) - srpen 2021

Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 6: Bezpečný provoz lithium-ion baterií pro trakční aplikace

340 Kč

ČSN EN IEC 62040-1 ed. 2/změna A11 (369066) - srpen 2021

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Bezpečnostní požadavky

125 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 60670-1/změna Z2 (370100) - srpen 2021

Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna bude zrušena k 9. dubnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2 (370100) - srpen 2021

Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 9.21t

760 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 1473 (386615) - srpen 2021 aktuální vydání

Zařízení a vybavení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování pozemních zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 15188 (389605) - srpen 2021 aktuální vydání

Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení

350 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10210-3 (425952) - srpen 2021 aktuální vydání

Duté profily tvářené za tepla - Část 3: Technické dodací podmínky pro oceli s vysokou pevností a odolností vůči povětrnostním podmínkám

440 Kč

ČSN EN 10219-3 (425953) - srpen 2021 aktuální vydání

Svařované duté profily z konstrukčních ocelí tvářené za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro oceli s vysokou pevností a odolností vůči povětrnostním podmínkám

440 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 1928 (441352) - srpen 2021 aktuální vydání

Uhlí a koks - Stanovení spalného tepla

570 Kč

ČSN ISO 925 (441357) - srpen 2021 aktuální vydání

Tuhá paliva - Stanovení obsahu uhlíku z uhličitanů - Gravimetrická metoda

190 Kč

ČSN 44 1379 (441379) - srpen 2021 aktuální vydání

Uhlí a koks - Stanovení veškeré síry metodou Eschka

190 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN ISO 25119-1/změna Amd. 1 (470068) - srpen 2021

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci a vývoj

65 Kč

ČSN ISO 25119-3/změna Amd. 1 (470068) - srpen 2021

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 3: Sériový vývoj, hardware a software

125 Kč

ČSN ISO 25119-4/změna Amd. 1 (470068) - srpen 2021

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy

125 Kč

ČSN ISO 789-13 (472050) - srpen 2021

Zemědělské traktory - Postupy zkoušek - Část 13: Slovník a protokol o zkušebním vzorku

440 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN ISO 19085-12 (496070) - srpen 2021

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 12: Čepovací/profilovací stroje

590 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 16140-3 (560078) - srpen 2021

Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 3: Protokol pro vnitrolaboratorní ověření referenčních metod a validovaných alternativních metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN 56 9431 (569431) - srpen 2021 aktuální vydání

Sušené jedlé houby

190 Kč

ČSN EN 17444 (569615) - srpen 2021

Prevence dopingu ve sportu - Správná praxe pro vývoj a výrobu zaměřená na předcházení přítomnosti zakázaných látek v potravinách určených pro sportovce a v doplňcích stravy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 22184 (570554) - srpen 2021

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu cukrů - Metoda vysokoúčinné chromatografie na anexech s metodou pulzní amperometrické detekce (HPAEC-PAD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22579 (570556) - srpen 2021

Kojenecká výživa a výživa dospělých - Stanovení fruktanů - Vysokoúčinná chromatografie na anexech s pulzní amperometrickou detekcí (HPAEC-PAD) po enzymatické úpravě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 14104 (588811) - srpen 2021 aktuální vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení čísla kyselosti

190 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN ISO 3861 (635308) - srpen 2021 aktuální vydání

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro otryskávání pískem a ocelovým pískem - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12115 (635401) - srpen 2021 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro kapalné a plynné chemikálie - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 21304-2 (643030) - srpen 2021

Plasty - Ultravysokomolekulární polyethylen (PE-UHMW) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1519-1/Oprava 1 (643186) - srpen 2021

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

20 Kč

ČSN EN 12613 (646910) - srpen 2021 aktuální vydání

Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17104 (646925) - srpen 2021

Termoplastové tuhé ochranné panely pro obklady stěn pro interní použití v budovách - Charakteristiky provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN P CEN/TS 17403 (654909) - srpen 2021

Hnojiva - Stanovení dusíku nerozpustného ve studené vodě a dusíku nerozpustného v horké vodě v pevných močovinoformaldehydových a methylenmočovinových pozvolně působících hnojivech a stanovení uvolňování živinových polymerů ve fosfátovém pufrovacím roztoku s pH 7,5 při 100 °C

190 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 16474-3 (673117) - srpen 2021 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 3: Fluorescenční UV lampy

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 1745 (722636) - srpen 2021 aktuální vydání

Zdivo a výrobky pro zdivo - Metody stanovení tepelných vlastností

590 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 1901-2/Oprava 1 (731901) - srpen 2021

Navrhování střech - Část 2: Střechy se skládanou střešní krytinou

20 Kč

ČSN EN 17210 (734002) - srpen 2021

Přístupnost a využitelnost zastavěného prostředí - Funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 050 Kč

ČSN 73 6120 (736120) - srpen 2021

Stavba vozovek - Ostatní asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.22t

610 Kč

ČSN EN 12697-42 (736160) - srpen 2021 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 42: Obsah cizorodých látek v R-materiálu

190 Kč

ČSN 73 6320/změna Z1 (736320) - srpen 2021

Prostorová průchodnost na dráze celostátní, dráhách regionálních a místních a vlečkách normálního rozchodu - Národní požadavky

65 Kč

ČSN EN 13848-2 (736359) - srpen 2021 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 2: Měřicí systémy - Měřicí vozidla

440 Kč

ČSN EN 16432-2 (736368) - srpen 2021 aktuální vydání

Železniční aplikace - Systémy pevné jízdní dráhy - Část 2: Návrh systému, subsystémy a součásti

770 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 17146 (746091) - srpen 2021 aktuální vydání

Stanovení pevnosti nosičů výplní - Zkušební metoda a požadavky

340 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 16941-2 (756781) - srpen 2021

Zařízení pro využití nepitné vody na místě - Část 2: Zařízení pro využití čištěné šedé vody

350 Kč

ČSN ISO 7393-3/Oprava 1 (757419) - srpen 2021

Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 3: Jodometrická titrační metoda stanovení celkového chloru

20 Kč

ČSN ISO 16075-2 (759023) - srpen 2021

Směrnice pro využití čištěných odpadních vod pro projekty závlah - Část 2: Vývoj projektu

340 Kč

76 Služby

ČSN 76 1110 (761110) - srpen 2021 aktuální vydání

Služby cestovního ruchu - Klasifikace ubytovacích zařízení - Kategorie hotel, hotel garni, penzion, apartmánový hotel a apartmánový komplex

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.21t

570 Kč

ČSN ISO 21102 (761205) - srpen 2021

Dobrodružný cestovní ruch - Průvodci - Kompetence pracovníků

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 21765 (800840) - srpen 2021

Textilie - Stanovení deformovatelnosti plošné textilie nuceným mechanickým roztažením

340 Kč

ČSN EN 17394-2 (807054) - srpen 2021

Textilie a textilní výrobky - Část 2: Bezpečnost dětského oblečení - Bezpečné připevnění knoflíků - Metoda zkoušení

340 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

TNI CEN/TR 15419 (832719) - srpen 2021

Ochranné oděvy - Směrnice pro výběr, použití, péči a údržbu ochranných oděvů proti chemikáliím

440 Kč

ČSN EN 14791 (834710) - srpen 2021 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů síry - Normovaná referenční metoda

550 Kč

ČSN EN 14792 (834722) - srpen 2021 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace oxidů dusíku - Normovaná referenční metoda: chemiluminiscenční

440 Kč

ČSN P CEN/TS 17458 (835026) - srpen 2021

Kvalita ovzduší - Metodologie posuzování výkonnosti systémů modelujících rozdělení zdrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 54321 (838127) - srpen 2021

Půdy, upravený bioodpad, kaly a odpady - Rozklad frakcí prvků rozpustných v lučavce královské

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 21644 (838303) - srpen 2021

Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu biomasy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 303 699 V1.1.1 (876058) - srpen 2021

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Pevně instalované pozemské stanice komunikující s negeostacionárními družicovými systémy v pásmech FSS 20 GHz a 30 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 71-4 ed. 2 (943095) - srpen 2021 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti

340 Kč

ČSN EN 71-4/změna Z1 (943095) - srpen 2021

Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2021.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 18530 (982030) - srpen 2021

Zdravotnická informatika - Automatická identifikace a značení a označování zachycených dat - Identifikace předmětu péče a jednotlivého poskytovatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč