ČSN EN 71-4 ed. 2 (943095) Aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti

ČSN EN 71-4 ed. 2 Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanovuje požadavky na maximální množství a v některých případech na maximální koncentraci určitých látek a směsí používaných v soupravách pro chemické pokusy a podobné činnosti.
Takové látky a směsi jsou:
- chemikálie klasifikované jako nebezpečné podle předpisů ES o nebezpečných látkách a nebezpečných směsích [1];
- látky a směsi, které by v nadměrném množství mohly poškodit zdraví dětí při jejich používání, ale které nejsou ve výše zmíněných předpisech klasifikovány jako nebezpečné; a
- další chemická látka (látky) a směs (směsi) dodávané společně se soupravou pro pokusy.
Tento dokument platí pro soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti, včetně souprav pro rostoucí krystaly, soupravy pro pokusy uvolňující oxid uhličitý a doplňkové soupravy. Zahrnuje také soupravy pro chemické pokusy v oborech mineralogie, biologie, fyziky, mikroskopie a ochrany životního prostředí, pokud obsahují jednu nebo více chemikálií a/nebo směsí, které jsou klasifikovány jako nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [1].
Tento dokument také stanovuje požadavky na označování, informace o obsahu, návody k použití soupravy, požadavky na ochranu očí a požadavky na pomůcky k provádění pokusů.
Tento dokument neplatí pro kombinované soupravy, např. kombinace chemické soupravy a soupravy pro rostoucí krystaly. Rovněž neplatí pro hračky zahrnuté v EN 71-13 (např. kosmetické soupravy). Požadavky pro ostatní chemické hračky jsou uvedeny v EN 71-5.
POZNÁMKA - Termíny "látka" a "přípravek" jsou použity v "nařízení REACH", nařízení (ES) č. 1907/2006 [2]. Podle globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek (GHS), který byl v rámci Evropské unie zaveden nařízením (ES) č. 1272/2008 (klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí) [1], musí být harmonogram pro zavedení GHS dodržen. Slova "přípravek" a "směs" jsou považována za synonyma; obojí jsou směsi nebo roztoky látek, které spolu navzájem nereagují. Starší termín "přípravek" bude řádně nahrazen novým termínem "směs". V tomto dokumentu je použit pouze termín "směs".

Označení ČSN EN 71-4 ed. 2 (943095)
Katalogové číslo 512916
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 2021
Datum účinnosti 1. 9. 2021
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135129164
Tato norma nahradila ČSN EN 71-4 (943095) z října 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 71-1 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

ČSN EN 71-10 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 10: Organické chemické sloučeniny - Příprava vzorků a extrakce

ČSN EN 71-11 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 11: Organické chemické sloučeniny - Analytické metody

ČSN EN 71-12 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky

ČSN EN 71-13 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy

ČSN EN 71-14 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití

ČSN EN 71-2 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost

ČSN EN 71-3 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků

ČSN EN 71-5 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy

ČSN EN 71-7 +A3 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 71-8 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití

foo