ČSN (normy i změny) z června 2021

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 20387 (010107) - červen 2021 aktuální vydání

Biotechnologie - Biobanky - Obecné požadavky na biobanky

550 Kč

ČSN ISO 18434-2 (011465) - červen 2021

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Termografie - Část 2: Interpretace a diagnostika obrazu

350 Kč

ČSN EN ISO 6926/změna A1 (011616) - červen 2021

Akustika - Požadavky na vlastnosti a kalibraci referenčních zdrojů zvuku používaných pro určování hladin akustického výkonu

125 Kč

ČSN EN ISO 11691 (011666) - červen 2021

Akustika - Měření vložného útlumu tlumičů bez proudění - Laboratorní metoda třídy přesnosti 3

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P ISO/TS 12913-2 (011692) - červen 2021

Akustika - Soundscape - Část 2: Požadavky na sběr a uvádění dat

350 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52941 (011801) - červen 2021

Aditivní výroba - Výkon a spolehlivost systému - Akceptační testy pro laserové fúzní stroje s kovovým práškem pro kovové materiály pro letecký průmysl

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-3 (012003) - červen 2021 aktuální vydání

Nanotechnologie - Slovník - Část 3: Uhlíkové nanoobjekty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-8 (012003) - červen 2021 aktuální vydání

Nanotechnologie - Slovník - Část 8: Procesy nanovýroby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 23243 (015005) - červen 2021

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem technikou phased array - Slovník

350 Kč

ČSN ISO 23601 (018017) - červen 2021 aktuální vydání

Bezpečnostní identifikace - Únikové a evakuační plány

230 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN 12385-3 (024302) - červen 2021

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 3: Informace pro používání a údržbu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. září 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 9455-3 (050053) - červen 2021 aktuální vydání

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 3: Stanovení kyselosti potenciometrickou a vizuální titrační metodou

190 Kč

ČSN EN ISO 15792-1 (051102) - červen 2021 aktuální vydání

Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 1: Příprava zkušebních kusů a tyčí čistého svarového kovu z oceli, niklu a slitin niklu

190 Kč

ČSN EN ISO 15792-2 (051102) - červen 2021 aktuální vydání

Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 2: Příprava jednostranně a oboustranně svařovaných zkušebních kusů a vzorků z oceli

190 Kč

ČSN EN ISO 2560 (055005) - červen 2021 aktuální vydání

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace

350 Kč

ČSN EN ISO 6847 (055017) - červen 2021 aktuální vydání

Svařovací materiály - Příprava návaru svarového kovu pro chemický rozbor

190 Kč

ČSN EN ISO 14341 (055311) - červen 2021 aktuální vydání

Svařovací materiály - Drátové elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 12098-5 (060330) - červen 2021 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 5: Spínací časová zařízení pro otopné soustavy - Moduly M3-5,6,7,8

340 Kč

07 Kotle

ČSN EN 12493 (078450) - červen 2021 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové nádoby pro autocisterny na LGP - Návrh a výroba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13953 (078463) - červen 2021 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro znovuplnitelné lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11114-1 (078609) - červen 2021 aktuální vydání

Lahve na plyny - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 1: Kovové materiály

440 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN ISO 22043 (142804) - červen 2021

Mrazicí vitríny na zmrzlinu - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 15684 (165193) - červen 2021

Stavební kování - Mechatronické cylindrické vložky - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 15004-1 (195000) - červen 2021 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Základní požadavky a zkušební metody - Část 1: Obecné požadavky použitelné na všechny oftalmologické přístroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

22 Nástroje

ČSN EN 12413 (224501) - červen 2021 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na nástroje z pojeného brusiva

590 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 840-1/Oprava 1 (269381) - červen 2021

Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 1: Kontejnery se dvěma koly a objemem do 400 I pro vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 15512 (269636) - červen 2021

Ocelové statické skladovací systémy - Přestavitelné paletové regálové systémy - Zásady navrhování konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13586 (270137) - červen 2021

Jeřáby - Přístupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. únoru 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13155 (270139) - červen 2021

Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15011 (270210) - červen 2021

Jeřáby - Mostové a portálové jeřáby

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. únoru 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16851 +A1 (270211) - červen 2021

Jeřáby - Systémy lehkých jeřábů

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. únoru 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 17076 (270212) - červen 2021

Věžové jeřáby - Antikolizní systémy - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. březnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 19432-1 (278603) - červen 2021 aktuální vydání

Stavební stroje a zařízení - Přenosné ruční rozbrušovací stroje se spalovacím motorem - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro řezací stroje se středově namontovanými rotujícími rozbrušovacími kotouči

550 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 17343 (280003) - červen 2021

Železniční aplikace - Obecné termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 45545-2 (280160) - červen 2021 aktuální vydání

Drážní aplikace - Protipožání ochrana drážních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí

440 Kč

ČSN EN 15227 (280321) - červen 2021 aktuální vydání

Železniční aplikace - Požadavky na kolizní odolnost kolejových vozidel

440 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2133 (318233) - červen 2021 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Kadmiování ocelí s pevností v tahu ≤ 1 450 MPa, mědi, slitin mědi a slitin niklu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4861 (319401) - červen 2021

Letectví a kosmonautika - Postup metrologického posuzování pro kinematická pole měřená korelací digitálního obrazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 4864 (319701) - červen 2021

Letectví a kosmonautika - Environmentální hodnocení - Dynamická zkouška oděrem, opotřebením, poškrábáním a rázem v kabině letadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN 15869-1 (326360) - červen 2021 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrické připojení ze břehu, třífázové napětí 400 V, 50 Hz, proud až do 125 A - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 15869-2 (326360) - červen 2021 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrické připojení ze břehu, třífázové napětí 400 V, 50 Hz, proud až do 125 A - Část 2: Zařízení na břehu, doplňující požadavky

190 Kč

ČSN EN 15869-3 (326360) - červen 2021 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrické připojení ze břehu, třífázové napětí 400 V, 50 Hz, proud až do 125 A - Část 3: Zařízení na plavidle, doplňující požadavky

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-113/změna A4 (330050) - červen 2021

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 113: Fyzika pro elektrotechniku

190 Kč

ČSN EN 50678/Oprava 1 (331610) - červen 2021

Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě

20 Kč

ČSN EN 61000-4-3 ed. 3/změna Z2 (333432) - červen 2021

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti

Změna bude zrušena k 13. říjnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 61000-4-3 ed. 4 (333432) - červen 2021

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti

590 Kč

ČSN EN IEC 62351-6 (335011) - červen 2021

Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 6: Bezpečnost pro IEC 61850

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50119 ed. 2/změna Z2 (341531) - červen 2021

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou trakci

Změna bude zrušena k 13. lednu 2023.

32 Kč

ČSN EN 50119 ed. 3 (341531) - červen 2021 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou trakci

770 Kč

ČSN IEC 60840/Oprava 1 (347012) - červen 2021

Silnoproudé kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich kabelové soubory pro jmenovitá napětí od 30 kV (Um=36 kV) do 150 kV (Um=170 kV) - Zkušební metody a požadavky

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN 34 7409 ed. 2 (347409) - červen 2021 aktuální vydání

Systém značení kabelů a vodičů

190 Kč

ČSN 34 7409/změna Z2 (347409) - červen 2021

Systém značení kabelů a vodičů

Změna bude zrušena k 31. srpnu 2023.

32 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-18-41/Oprava 1 (350000) - červen 2021

Elektrické točivé stroje - Část 18-41: Elektroizolační systémy bez částečných výbojů typu I používané v točivých elektrických strojích napájených z měničů napětí - Kvalifikační zkoušky a zkoušky kontroly kvality

20 Kč

ČSN EN 50708-1-1/Oprava 1 (351001) - červen 2021

Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 1-1: Společná část - Obecné požadavky

20 Kč

ČSN EN 50708-2-1/Oprava 1 (351001) - červen 2021

Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 2-1: Střední výkonové transformátory - Obecné požadavky

20 Kč

ČSN EN 61058-2-4/změna Z1 (354107) - červen 2021

Spínače pro spotřebiče - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro samostatně montované spínače

Změna bude zrušena k 5. únoru 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61058-2-4 ed. 2 (354107) - červen 2021

Spínače pro spotřebiče - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro samostatně montované spínače

340 Kč

ČSN EN 60320-1 ed. 4/změna A1 (354508) - červen 2021

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 1: Obecné požadavky

Změna bude zrušena k 31. srpnu 2024.

125 Kč

ČSN EN IEC 61837-2 ed. 3/změna A1 (358401) - červen 2021

Piezoelektrické součástky pro řízení a filtraci kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 2: Keramická pouzdra

350 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-11 ed. 3/změna A1 (359223) - červen 2021

Optické vláknové kabely - Část 2-11: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro kabely simplexní a duplexní pro vnitřní kabeláž budov

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-21 ed. 3/změna A1 (359223) - červen 2021

Optické vláknové kabely - Část 2-21: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické mnohovláknové distribuční kabely pro vnitřní kabeláž budov

190 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-31 ed. 3/změna A1 (359223) - červen 2021

Optické vláknové kabely - Část 2-31: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické vláknové páskové kabely pro vnitřní kabeláž budov

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61228 ed. 2/změna Z1 (360035) - červen 2021

UV zářivky používané pro opalování - Metody měření a specifikace

Změna bude zrušena k 9. prosinci 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 61228 ed. 3 (360035) - červen 2021

UV zářivky používané pro opalování - Metody měření a specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61347-1 ed. 3/změna A1 (360510) - červen 2021

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky

230 Kč

ČSN EN 60598-2-23/změna Z2 (360600) - červen 2021

Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 23: Žárovkové osvětlovací systémy na malé napětí

Změna bude zrušena k 15. lednu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60598-2-23 ed. 2 (360600) - červen 2021

Svítidla - Část 2-23: Zvláštní požadavky - Osvětlovací systémy pro světelné zdroje ELV na malé napětí

230 Kč

ČSN EN IEC 60675-2 (361060) - červen 2021

Elektrická přímotopná topidla pro vytápění místností pro domácnost - Metody měření funkce - Část 2: Doplňující požadavky na měření faktoru sálání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 60675-3 (361060) - červen 2021

Elektrická přímotopná topidla pro vytápění místností pro domácnost - Metody měření funkce - Část 3: Doplňující požadavky na měření účinnosti sálání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 62512/změna A11 (361060) - červen 2021

Elektrické pračky prádla se sušičkou pro domácnost - Metody měření funkce

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 63073-1 (364767) - červen 2021

Vyhrazené radionuklidové zobrazovací přístroje - Charakteristiky a zkušební podmínky - Část 1: SPECT myokardu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-70 (364801) - červen 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-70: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro dechovou terapii spánkové apnoe

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 60268-16 ed. 2/změna Z1 (368305) - červen 2021

Elektroakustická zařízení - Část 16: Objektivní hodnocení srozumitelnosti řeči indexem přenosu řeči

Změna bude zrušena k 30. říjnu 2023.

32 Kč

ČSN EN 60268-7 ed. 2/změna A1 (368305) - červen 2021

Elektroakustická zařízení - Část 7: Náhlavní sluchátka a sluchátka

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 60268-16 ed. 3 (368305) - červen 2021

Elektroakustická zařízení - Část 16: Objektivní hodnocení srozumitelnosti řeči indexem přenosu řeči

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ISO/IEC 30141/Oprava 1 (369021) - červen 2021

Internet věcí (IoT) - Referenční architektura

20 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50520 ed. 2 (370560) - červen 2021 aktuální vydání

Krycí desky a krycí pásky pro ochranu a upozornění na umístění kabelů nebo úložných vedení v podzemních instalacích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.22t

355 Kč

ČSN EN 50520/změna Z1 (370560) - červen 2021

Krycí desky a krycí pásky pro ochranu a upozornění na položení úložných kabelů a trubek v podzemních instalacích

Změna bude zrušena k 14. září 2023.

32 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 10275 (420436) - červen 2021 aktuální vydání

Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení exponentu deformačního zpevnění tahem

230 Kč

ČSN EN ISO 4499-1 (420871) - červen 2021 aktuální vydání

Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 1: Fotografie mikrostruktury a jejich popis

230 Kč

ČSN EN ISO 4499-2 (420871) - červen 2021 aktuální vydání

Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 2: Měření velikosti zrn karbidu wolframu

230 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 19902 (450027) - červen 2021 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Upevněné ocelové příbřežní konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 700 Kč

ČSN EN ISO 15156-1 (450032) - červen 2021 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 1: Obecné zásady pro výběr materiálů odolných proti tvorbě trhlin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15156-2 (450032) - červen 2021 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 2: Litiny, uhlíkové a nízkolegované oceli odolné proti tvorbě trhlin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 15156-3 (450032) - červen 2021 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 3: Korozivzdorné (CRA) a ostatní slitiny odolné proti tvorbě trhlin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 27509 (451660) - červen 2021 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Kompaktní přírubová spojení s těsnicím kroužkem typu IX

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 1673 (512570) - červen 2021 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Otočné stojanové pece - Bezpečnostní a hygienické požadavky

350 Kč

ČSN EN 1974 (513510) - červen 2021 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Nářezové stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky

440 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 14112 (588819) - červen 2021 aktuální vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení oxidační stability (zrychlený oxidační test)

230 Kč

64 Plasty

ČSN P CEN/TS 16010 (645810) - červen 2021 aktuální vydání

Plasty - Recyklované plasty - Postupy odběru vzorků pro zkoušení plastových odpadů a recyklátů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15876-2/změna A1 (646416) - červen 2021

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 2: Trubky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15876-5/změna A1 (646416) - červen 2021

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 5: Vhodnost použití systému

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22391-2/změna A1 (646425) - červen 2021

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 2: Trubky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22391-5/změna A1 (646425) - červen 2021

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 5: Vhodnost použití systému

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 17411 (654909) - červen 2021

Hnojiva - Stanovení chloristanu v minerálních hnojivech metodou kapalinové chromatografie a tandemovou hmotnostně spektrometrickou detekcí (LC-MS/MS)

190 Kč

ČSN EN ISO 20846 (656157) - červen 2021 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Metoda ultrafialové fluorescence

230 Kč

TNI CEN/TR 17559 (659851) - červen 2021

Řasy a produkty z řas - Použití v potravinách a krmivech: Obecný přehled limitů, postupů a analytických metod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

TNI CEN/TR 17611 (659852) - červen 2021

Řasy a produkty z řas - Specifikace pro použití v kosmetice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI CEN/TR 17612 (659853) - červen 2021

Řasy a produkty z řas - Specifikace pro použití ve farmacii

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 23321 (673001) - červen 2021

Rozpouštědla pro nátěrové hmoty - Demineralizovaná voda pro průmyslové použití - Specifikace a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23168 (673024) - červen 2021

Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu vody - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22518 (673034) - červen 2021

Nátěrové hmoty - Stanovení rozpouštědel ve vodou ředitelných nátěrových hmotách - Metoda plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20266 (673064) - červen 2021

Nátěrové hmoty - Stanovení čistoty obrazu (stupeň ostrosti po odrazu nebo průchodu světla)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22970 (673150) - červen 2021

Nátěrové hmoty - Zkušební metoda pro hodnocení přilnavosti elastických lepidel na nátěrech zkouškou odlupováním, měřením pevnosti při odlupování a měřením smykové pevnosti po vystavení kondenzaci nebo podmínkám Sandwich testu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 15998 (701023) - červen 2021 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost - Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 16516 +A1 (728012) - červen 2021 aktuální vydání

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší

550 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 717-1 (730531) - červen 2021

Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 717-2 (730531) - červen 2021

Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16205 (730538) - červen 2021 aktuální vydání

Laboratorní měření kročejového hluku vyzařovaného z podlah

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1366-4 (730857) - červen 2021

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1366-5 (730857) - červen 2021

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16627 (730904) - červen 2021 aktuální vydání

Udržitelnost staveb - Posuzování ekonomických vlastností budov - Výpočtové metody

590 Kč

ČSN EN 16475-1 (734245) - červen 2021 aktuální vydání

Komíny - Příslušenství - Část 1: Spalinové tlumiče hluku - Požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 16475-7 +A1 (734245) - červen 2021 aktuální vydání

Komíny - Příslušenství - Část 7: Dešťové stříšky - Požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN 73 6121/Oprava 2 (736121) - červen 2021

Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody

20 Kč

ČSN EN 13108-31 (736140) - červen 2021 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 31: Asfaltový beton s asfaltovou emulzí

440 Kč

ČSN EN 12697-54 (736160) - červen 2021 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 54: Zrání zkušebních těles pro zkoušky směsí s asfaltovou emulzí

230 Kč

ČSN EN 12697-55 (736160) - červen 2021 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 55: Organoleptické posouzení směsí s asfaltovou emulzí

190 Kč

ČSN EN 12697-56 (736160) - červen 2021 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 56: Příprava zkušebních těles statickým hutněním

190 Kč

ČSN EN 13848-6 +A1 (736359) - červen 2021 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 6: Stanovení kvality geometrie koleje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17397-1 (736390) - červen 2021

Železniční aplikace - Závady koleje - Část 1: Řízení závad koleje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN 73 7042/změna Z2 (737042) - červen 2021

Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Národní požadavky

32 Kč

ČSN EN 1794-2 (737061) - červen 2021 aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

TNI CEN ISO/TR 23383 (800083) - červen 2021

Textilie a textilní výrobky - Chytré (inteligentní) textilie - Definice, kategorizace, aplikace a potřeby normalizace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO 12945-1 (800837) - červen 2021 aktuální vydání

Textilie - Stanovení sklonu plošných textilií ke žmolkování, rozvláknění nebo viditelným změnám povrchu - Část 1: Metoda s využitím žmolkovací komory

230 Kč

ČSN EN ISO 12945-2 (800837) - červen 2021 aktuální vydání

Textilie - Stanovení sklonu plošných textilií ke žmolkování, rozvláknění nebo viditelným změnám povrchu - Část 2: Modifikovaná metoda Martindale

230 Kč

ČSN EN ISO 12945-3 (800837) - červen 2021 aktuální vydání

Textilie - Stanovení sklonu plošných textilií ke žmolkování, rozvláknění nebo viditelným změnám povrchu - Část 3: Metoda s náhodným pohybem v bubnovém žmolkovacím přístroji

230 Kč

ČSN EN ISO 12945-4 (800837) - červen 2021

Textilie - Stanovení sklonu plošných textilií ke žmolkování, rozvláknění nebo viditelným změnám povrchu - Část 4: Vizuální hodnocení žmolkování, rozvláknění nebo viditelných změn povrchu

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 13819-1 (832101) - červen 2021 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 1: Fyzikální metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13819-2 (832101) - červen 2021 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 2: Akustické metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 352-1 ed. 2 (832121) - červen 2021 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Obecné požadavky - Část 1: Mušlové chrániče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 352-1/změna Z1 (832121) - červen 2021

Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 1: Mušlové chrániče sluchu

Změna bude zrušena k 30. listopadu 2023.

32 Kč

ČSN EN 352-10 (832121) - červen 2021

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 10: Zátkové chrániče umožňující poslech zábavních programů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 352-2 ed. 2 (832121) - červen 2021 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Obecné požadavky - Část 2: Zátkové chrániče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 352-2/změna Z1 (832121) - červen 2021

Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 2: Zátkové chrániče sluchu

Změna bude zrušena k 30. listopadu 2023.

32 Kč

ČSN EN 352-3 ed. 2 (832121) - červen 2021 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Obecné požadavky - Část 3: Mušlové chrániče připevněné k prostředkům na ochranu hlavy a/nebo na ochranu obličeje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 352-3/změna Z1 (832121) - červen 2021

Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 3: Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu

Změna bude zrušena k 30. listopadu 2023.

32 Kč

ČSN EN 352-4 ed. 2 (832121) - červen 2021 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Mušlové chrániče s hladinovou závislostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 352-4/změna Z1 (832121) - červen 2021

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 4: Mušlové chrániče s amplitudově závislým útlumem

Změna bude zrušena k 30. listopadu 2023.

32 Kč

ČSN EN 352-5 ed. 2 (832121) - červen 2021 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Mušlové chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 352-5/změna Z1 (832121) - červen 2021

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 5: Mušlové chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku

Změna bude zrušena k 30. listopadu 2023.

32 Kč

ČSN EN 352-6 ed. 2 (832121) - červen 2021 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Mušlové chrániče s bezpečnostním komunikačním zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 352-6/změna Z1 (832121) - červen 2021

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 6: Mušlové chrániče sluchu s elektrickým dorozumívacím zařízením

Změna bude zrušena k 30. listopadu 2023.

32 Kč

ČSN EN 352-7 ed. 2 (832121) - červen 2021 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Zátkové chrániče sluchu s hladinovou závislostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 352-7/změna Z1 (832121) - červen 2021

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 7: Zátkové chrániče sluchu s hladinovou závislostí

Změna bude zrušena k 30. listopadu 2023.

32 Kč

ČSN EN 352-8 ed. 2 (832121) - červen 2021 aktuální vydání

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 8: Mušlové chrániče umožňující poslech zábavních programů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 352-8/změna Z1 (832121) - červen 2021

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 8: Mušlové chrániče umožňující poslech zábavních programů

Změna bude zrušena k 30. listopadu 2023.

32 Kč

ČSN EN 352-9 (832121) - červen 2021

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 9: Zátkové chrániče s bezpečnostním komunikačním zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 407 ed. 2 (832326) - červen 2021 aktuální vydání

Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni)

340 Kč

ČSN EN ISO 20349-1/změna A1 (832525) - červen 2021

Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti rizikům ve slévárnách a při svařování - Část 1: Požadavky a zkušební metody na ochranu proti rizikům ve slévárnách

190 Kč

ČSN EN ISO 20349-2/změna A1 (832525) - červen 2021

Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti rizikům ve slévárnách a při svařování - Část 2: Požadavky a zkušební metody na ochranu proti rizikům při svařování a podobných postupech

190 Kč

ČSN 83 2610 (832610) - červen 2021

Uzlování - Terminologie

340 Kč

ČSN EN ISO 22065 (833633) - červen 2021 aktuální vydání

Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 19694-1 (834798) - červen 2021 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 1: Obecná hlediska

350 Kč

ČSN EN 13656 (838014) - červen 2021 aktuální vydání

Půdy, upravený bioodpad, kaly a odpady - Rozklad směsí kyselin chlorovodíkové (HCI), dusičné (HNO3) a tetrafluoroborité (HBF4) nebo fluorovodíkové (HF) pro následné stanovení prvků

350 Kč

ČSN EN ISO 21663 (838311) - červen 2021

Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu uhlíku (C), vodíku (H), dusíku (N) a síry (S) instrumentální metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN ISO 17069 (841002) - červen 2021 aktuální vydání

Přístupnost - Opatření a pomůcky pro přístupné zasedání

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 15841/změna A1 (856313) - červen 2021

Stomatologie - Dráty pro použití v ortodoncii

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 925 V1.6.1 (875114) - červen 2021

Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu provozované v pásmech VHF - Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 303 135 V2.2.1 (875168) - červen 2021

Pobřežní dohled, služby lodního provozu a přístavní radary (CS/VTS/HR) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

94 Výstrojné zboží

TNI CEN/TR 15071 (943020) - červen 2021 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Národní překlady upozornění a návodů k použití v normách souboru EN 71

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 710 Kč

ČSN EN 13210-1 (943454) - červen 2021

Výrobky pro péči o dítě - Část 1: Bezpečnostní postroje a vodítka pro děti - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN 13210-2 (943454) - červen 2021

Výrobky pro péči o dítě - Část 2: Bezpečnostní postroje pro děti zahrnující batohy a vodítka - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

230 Kč