ČSN (normy i změny) z července 2008

zobrazit normy po skupinách

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 10062 (038121) - červenec 2008

Korozní zkoušky v umělé atmosféře při velmi nízkých koncentracích znečišťujících plynů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 11463/změna Z1 (038146) - červenec 2008

Koroze kovů a slitin - Hodnocení bodové koroze

32 Kč

ČSN ISO 11303/změna Z1 (038204) - červenec 2008

Koroze kovů a slitin - Směrnice pro volbu způsobů ochrany proti atmosférické korozi

32 Kč

ČSN ISO 11844-1/změna Z1 (038211) - červenec 2008

Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 1: Stanovení a odhad korozní agresivity vnitřních atmosfér

32 Kč

ČSN ISO 11844-2/změna Z1 (038211) - červenec 2008

Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 2: Stanovení korozního napadení ve vnitřních atmosférách

32 Kč

ČSN ISO 11844-3/změna Z1 (038211) - červenec 2008

Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 3: Měření parametrů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu vnitřních atmosfér

Změna byla zrušena k 1. září 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 483/změna A4 (075323) - červenec 2008

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení C s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 10253-2 (132200) - červenec 2008

Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 2: Nelegované a feritické oceli se stanovením požadavků pro kontrolu

770 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 60027-4 (330100) - červenec 2008

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 4: Točivé elektrické stroje

350 Kč

ČSN EN 60027-6 (330100) - červenec 2008

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 6: Technologie řízení

230 Kč

ČSN IEC 27-4/změna Z1 (330100) - červenec 2008

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 4: Značky veličin točivých elektrických strojů

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 60027-2/změna Z2 (330100) - červenec 2008

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50017/změna Z1 (330374) - červenec 2008

Nevýbušná elektrická zařízení - Pískový závěr "q"

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60664-5 ed. 2 (330420) - červenec 2008 aktuální vydání

Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 5: Komplexní metoda pro stanovení nejkratších vzdušných vzdáleností a povrchových cest rovných nebo menších než 2 mm

550 Kč

ČSN EN 60664-5/změna Z1 (330420) - červenec 2008

Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 5: Komplexní metoda pro stanovení nejkratších vzdušných vzdáleností a povrchových cest rovných nebo menších než 2 mm

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60079-2/změna Z1 (332320) - červenec 2008

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 2: Závěr s vnitřním přetlakem "p"

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50152-1/změna Z1 (333580) - červenec 2008

Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 1: Jednofázové vypínače s Um nad 1 kV

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50152-2/změna Z1 (333580) - červenec 2008

Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 2: Jednofázové odpojovače, uzemňovače a spínače s Um nad 1 kV

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50156-1/Oprava 1 (335003) - červenec 2008

Elektrická zařízení pro kotle a pomocná zařízení - Část 1: Požadavky na návrh používání a instalace

Změna byla zrušena k 26. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60819-3-3/Oprava 1 (346570) - červenec 2008

Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Neplněné aramidové (z aromatického polyamidu) papíry

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 18. říjnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50497 (347117) - červenec 2008

Doporučená zkušební metoda pro stanovení vypocování změkčovadla z PVC izolace a pláště kabelů

125 Kč

ČSN 34 7469-1/změna Z1 (347469) - červenec 2008

Materiálová charakteristika - Část 1: Směsi používané v kabelových příslušenstvích - Pryskyřičné směsi před vulkanizací a při vulkanizaci

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7616-5M (347616) - červenec 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl M: Vícežilové kabely s izolací a pláštěm z PVC a vícepárové kabely s izolací z PVC nebo polyethylenu a s PVC pláštěm

230 Kč

ČSN EN 61462 (348123) - červenec 2008

Kompozitní duté izolátory - Izolátory tlakové a bez tlaku pro elektrická zařízení se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Definice, zkušební metody, kritéria přijetí a konstrukční doporučení

350 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60947-5-2 ed. 2/změna Z1 (354101) - červenec 2008

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60947-5-2 ed. 3 (354101) - červenec 2008

Spínací a řidicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.13t, Z1 10.20t

Norma bude zrušena k 27. březnu 2023 (zobrazit náhrady).

992 Kč

ČSN EN 61915-1 (354120) - červenec 2008

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Profily průmyslových přístrojů připojených na síť - Část 1: Všeobecná ustanovení pro vývoj profilů zařízení

590 Kč

ČSN EN 62271-2/změna Z1 (354221) - červenec 2008

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 2: Hodnocení seismické odolnosti pro jmenovitá napětí 72,5 kV a vyšší

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60320-1 ed. 3/změna A1 (354508) - červenec 2008

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 29. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 60405/změna Z1 (356664) - červenec 2008

Přístroje jaderné techniky - Konstrukční požadavky a klasifikace měřidel využívajících ionizující záření

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50377-11-1 (359242) - červenec 2008

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 11-1: Typ MF ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 pro kategorii C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60064/změna A4 (360130) - červenec 2008

Žárovky pro domácnosti a obdobné osvětlovací účely - Požadavky na provedení

440 Kč

ČSN EN 60061-4 +A1/změna A11 (360340) - červenec 2008

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 4: Směrnice a všeobecné informace

230 Kč

ČSN EN 60335-2-9 ed. 2/změna A12 (361045) - červenec 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření

125 Kč

ČSN EN 60745-2-19/změna A11 (361575) - červenec 2008

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-19: Zvláštní požadavky na dlabačky

Změna byla zrušena k 1. lednu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-4/změna Z1 (361950) - červenec 2008

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů pro hermetické a polohermetické motorkompresory

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-4 ed. 2 (361960) - červenec 2008

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů pro hermetické a polohermetické motorkompresory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 14. únoru 2023 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 61157 ed. 2 (364882) - červenec 2008 aktuální vydání

Požadavky na deklaraci akustického výstupu zdravotnických diagnostických ultrazvukových přístrojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.13t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

670 Kč

ČSN EN 61157/změna Z1 (364882) - červenec 2008

Ultrazvuk - Požadavky na deklaraci akustického výstupu zdravotnických diagnostických ultrazvukových přístrojů

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61689/změna Z1 (364886) - červenec 2008

Ultrazvuk - Fyzikálně-terapeutické systémy - Požadavky na užitné vlastnosti a metody měření v rozsahu kmitočtů 0,5 MHz až 5 MHz

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50346/změna A1 (369073) - červenec 2008

Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Zkoušení instalovaných kabelových rozvodů

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 15320 (369749) - červenec 2008

Systémy s identifikačními kartami - Rozhraní přepravy - Interoperabilita veřejné přepravy osob - Struktura

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 100 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 60423 ed. 2 (370000) - červenec 2008 aktuální vydání

Trubkové systémy pro vedení kabelů - Vnější průměry elektroinstalačních trubek a závity pro trubky a příslušenství

230 Kč

ČSN EN 60423/změna Z1 (370000) - červenec 2008

Trubkové systémy pro elektrické instalace. Vnější průměry elektroinstalačních trubek a závity pro trubky a příslušenství

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62271-209 (370921) - červenec 2008

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 209: Kabelové koncovky pro plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV - Tekutinou izolované kabely a kabely s výtlačně lisovanou izolací - Tekutinou izolované a suché kabelové koncovky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma bude zrušena k 15. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN IEC 859/změna Z1 (370921) - červenec 2008

Kabelové koncovky pro plynem izolované, kovově kryté, těsně zapouzdřené rozváděče na jmenovitá napětí 72,5 kV a vyšší

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61779-1/změna Z1 (378320) - červenec 2008

Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů - Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61779-2/změna Z1 (378320) - červenec 2008

Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů - Část 2: Požadavky na provedení zařízení skupiny I s rozsahem do 5 % methanu ve vzduchu

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61779-3/změna Z1 (378320) - červenec 2008

Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů - Část 3: Požadavky na provedení zařízení skupiny I s rozsahem do 100 % methanu ve vzduchu

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61779-4/změna Z1 (378320) - červenec 2008

Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů - Část 4: Požadavky na provedení zařízení skupiny II s rozsahem do 100 % dolní meze výbušnosti

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61779-5/změna Z1 (378320) - červenec 2008

Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů - Část 5: Požadavky na provedení zařízení skupiny II s rozsahem do 100 % objemové koncentrace plynu

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50073/změna Z1 (378340) - červenec 2008

Návod pro výběr, instalaci, používání a údržbu zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů nebo kyslíku

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 6327 (385573) - červenec 2008

Analýza plynů - Stanovení rosného bodu vody v zemním plynu - Vlhkoměry s chlazeným kondenzačním povrchem

230 Kč

ČSN EN ISO 15403-1 (386111) - červenec 2008

Zemní plyn - Zemní plyn používaný jako stlačené palivo pro motorová vozidla - Část 1: Stanovení kvality

340 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 2300-6/Oprava 1 (462300) - červenec 2008

Olejnatá semena - Část 6: Semeno slunečnice

20 Kč

64 Plasty

ČSN EN 263 (646920) - červenec 2008 aktuální vydání

Zesíťované odlévané akrylové tenké desky pro koupací vany a vany pro sprchové kouty pro domácí použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15484 (656550) - červenec 2008 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení anorganických chloridů - Potenciometrická metoda

230 Kč

ČSN EN 15487 (656553) - červenec 2008 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu fosforu - Spektrometrická metoda s molybdenanem amonným

190 Kč

ČSN EN 15488 (656554) - červenec 2008 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu mědi - Metoda atomové absorpční spektrometrie v grafitové kyvetě

190 Kč

ČSN EN 15491 (656557) - červenec 2008 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení celkové kyselosti - Metoda titrace na barevný indikátor

190 Kč

ČSN P CEN/TS 15325 (657094) - červenec 2008

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení viskozity při nulovém smyku v režimu pomalého toku smykovým reometrem (SSR)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 1062-3 (672020) - červenec 2008 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 3: Stanovení permeability vody v kapalné fázi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 12737 +A1 (723054) - červenec 2008 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Stájové rošty pro dobytek

340 Kč

ČSN EN 1007-6 (727565) - červenec 2008

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 6: Stanovení tahových vlastností vláken při vysoké teplotě

340 Kč

ČSN EN 14186 (727586) - červenec 2008

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Stanovení elastických vlastností ultrazvukovou technikou

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 15330-1/Oprava 1 (735987) - červenec 2008

Povrchy pro sportoviště - Syntetická tráva a textilní povrchy určené hlavně pro venkovní použití - Část 1: Specifikace pro syntetickou trávu

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN P ISO/TS 20281 (757018) - červenec 2008

Jakost vod - Návod pro statistickou interpretaci ekotoxikologických údajů

1 690 Kč

ČSN ISO 5667-18/Oprava 2 (757051) - červenec 2008

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 18: Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod na znečištěných místech

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14944-3 (757334) - červenec 2008

Vliv cementových výrobků na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební postupy - Část 3: Migrace látek z průmyslově vyráběných cementových výrobků

440 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN 1845 (798002) - červenec 2008 aktuální vydání

Stroje na výrobu obuvi - Obuvnické tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky

590 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 14387 +A1 (832220) - červenec 2008 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení a značení

230 Kč

ČSN EN ISO 12127-2 (832745) - červenec 2008

Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Stanovení prostupu tepla ochranným oděvem nebo základními materiály - Část 2: Zkušební metoda s použitím kontaktního tepla předávaného padajícími válečky

230 Kč

ČSN EN ISO 11079 (833556) - červenec 2008

Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení a interpretace stresu z chladu pomocí potřebné izolace oděvu (IREQ) a místních účinků chladu

350 Kč

ČSN EN 15259 (834785) - červenec 2008 aktuální vydání

Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Požadavky na měřicí úseky, stanoviště, cíl měření, plán měření a protokol o měření

590 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 302 288-1 V1.3.1 (875124) - červenec 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 1: Technické požadavky a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 288-2 V1.2.2 (875124) - červenec 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 302 537-1 V1.1.2 (875140) - červenec 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Systémy zdravotnické datové služby velmi nízkého výkonu pracující v kmitočtových pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ETSI EN 302 537-2 V1.1.2 (875140) - červenec 2008

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Systémy zdravotnické datové služby velmi nízkého výkonu pracující v kmitočtových pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2. Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 448 V1.1.1 (876049) - červenec 2008

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pro sledovací pozemské stanice ve vlacích (EST) pracující v kmitočtových pásmech 14/12 GHz, pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-3 V1.2.1 (878595) - červenec 2008

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde se nepoužívá kmitočtová koordinace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 12227-2/Oprava 1 (910607) - červenec 2008

Dětské ohrádky pro domácí použití - Část 2: Zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. březnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 19440 (974105) - červenec 2008

Podniková integrace - Jazykové konstrukty pro podnikové modelování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč