ICS 13.040.20 - Venkovní ovzduší

ČSN EN 16846-1 (012073) - září 2017

Fotokatalýza - Měření účinnosti fotokatalytických zařízení použitých pro eliminaci VOC a zápachu v ovzduší v aktivním módu - Část 1: Metoda zkoušky dávkového zpracování v uzavřené komoře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 12 4000 (124000) - září 1986

Vzduchotechnika. Odlučovače a filtry. Společná ustanovení

125 Kč

ČSN 12 4015 (124015) - listopad 1989

Zařízení odlučovací. Pravidla přejímky a metody zkoušek

125 Kč

ČSN 12 4070 (124070) - květen 1989

Zařízení odlučovací. Metody měření veličin

340 Kč

ČSN 12 7040 (127040) - únor 1986

Vzduchotechnická zařízení. Odsávání škodlivin od strojů a technických zařízení. Všeobecná ustanovení

230 Kč

ČSN EN 16402 (673073) - září 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Posuzování emisí z nátěrů do vnitřního ovzduší - Vzorkování, kondicionování a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16516 (728012) - červenec 2018 aktuální vydání

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší

550 Kč

ČSN P CEN/TS 16637-1 (728013) - červenec 2015

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 1: Pokyn pro zkoušky vyluhováním a další zkušební postupy

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16637-2 (728013) - červenec 2015

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 2: Horizontální dynamická zkouška vyluhováním z povrchu

550 Kč

ČSN EN 1731 (832425) - červen 2007 aktuální vydání

Osobní prostředky k ochraně očí - Prostředky z pletiva k ochraně očí a obličeje

230 Kč

ČSN EN ISO 7726 (833551) - květen 2002

Ergonomie tepelného prostředí - Přístroje pro měření fyzikálních veličin

550 Kč

ČSN EN ISO 12894 (833552) - červen 2002

Ergonomie tepelného prostředí - Zdravotnický dohled nad osobami vystavenými extrémně horkému nebo chladnému prostředí

350 Kč

ČSN EN ISO 13138 (833636) - srpen 2012

Kvalita ovzduší - Pravidla pro odběr vzorku usazenin polétavých částic v lidském dýchacím systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16909 (834743) - září 2017

Kvalita ovzduší - Stanovení elementárního uhlíku (EC) a organického uhlíku (OC) zachyceného na filtrech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 14412 (834751) - duben 2005

Kvalita vnitřního ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Pokyny pro výběr, použití a údržbu

550 Kč

ČSN ISO 9359 (835021) - březen 1997

Kvalita ovzduší - Metoda stratifikovaného vzorkování pro posouzení kvality venkovního ovzduší

230 Kč

ČSN EN 16841-1 (835030) - červen 2017

Venkovní ovzduší - Stanovení pachových látek ve venkovním ovzduší terénním průzkumem - Část 1: Monitoring s použitím sítě stanovišť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16841-2 (835030) - červen 2017

Venkovní ovzduší - Stanovení pachových látek ve venkovním ovzduší terénním průzkumem - Část 2: Metoda sledování pachové stopy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15549 (835035) - březen 2010 aktuální vydání

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzo[a]pyrenu ve venkovním ovzduší

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16115-1 (835520) - říjen 2011

Kvalita venkovního ovzduší - Měření bioaerosolů - Část 1: Stanovení plísní pomocí vzorkovacích systémů s filtry a analýzou po jejich kultivaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16115-2 (835520) - červen 2017

Kvalita venkovního ovzduší - Měření bioaerosolů - Část 2: Plánování a hodnocení měření založených na sledování pylové stopy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16414 (835521) - srpen 2014

Kvalita ovzduší - Biomonitoring využívající mechy - Akumulace látek znečišťujících ovzduší v mechu sbíraném in situ: Odběr a úprava vzorků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16413 (835522) - srpen 2014

Kvalita ovzduší - Biomonitoring využívající lišejníky - Posouzení biodiverzity epifytických lišejníků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12341 (835612) - listopad 2014 aktuální vydání

Kvalita ovzduší - Referenční gravimetrická metoda stanovení hmotnostní koncentrace frakcí aerosolových částic PM10 a PM2,5

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN EN 14902 (835621) - únor 2006

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení Pb, Cd, As a Ni ve frakci PM10 aerosolových částic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.07t

460 Kč

ČSN EN 16913 (835625) - prosinec 2017

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení NO3-, SO4 2-, CI-,NH4+, Na+, K+, MG2+, Ca2+ v částicích frakce PM2,5 zachycených na filtrech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 15841 (835630) - květen 2010

Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení arsenu, kadmia, olova a niklu v atmosférické depozici

350 Kč

ČSN P CEN/TS 16645 (835636) - září 2014

Kvalita ovzduší - Metoda měření benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu, benzo[j]fluoranthenu, benzo[k]fluoranthenu, dibenz[a,h]anthracenu, indeno[1,2,3-cd]pyrenu a benzo[ghi]perylenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

TNI CEN/TR 16998 (835637) - prosinec 2018

Kvalita ovzduší - Monitoring nitro- a oxy-PAH - Původ, toxicita, koncentrace a metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 4221 (835712) - březen 1994

Kvalita ovzduší. Stanovení hmotnostní koncentrace oxidu siřičitého ve venkovním ovzduší. Thorinová spektrofotometrická metoda

190 Kč

ČSN EN 14211 (835721) - únor 2014 aktuální vydání

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu dusičitého a oxidu dusnatého chemiluminiscencí

590 Kč

ČSN EN 14212 (835722) - srpen 2013 aktuální vydání

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu siřičitého ultrafialovou fluorescencí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.14t

610 Kč

ČSN EN 14625 (835723) - březen 2013 aktuální vydání

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení ozonu ultrafialovou spektrometrií

590 Kč

ČSN EN 14626 (835724) - březen 2013 aktuální vydání

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu uhelnatého nedisperzní infračervenou spektrometrií

590 Kč

ČSN EN 17346 (835725) - listopad 2020

Venkovní ovzduší - Normovaná metoda stanovení amoniaku s difuzním odběrem vzorku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15852 (835730) - únor 2011

Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení celkové plynné rtuti

440 Kč

ČSN EN 15853 (835731) - únor 2011

Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení depozice rtuti

350 Kč

ČSN EN 16868 (835732) - listopad 2019

Kvalita ovzduší - Vzorkování a analýza pylových zrn a alergizujících spór plísní ve vzduchu - Objemová metoda podle Hirsta

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16976 (835733) - únor 2017

Venkovní ovzduší - Stanovení početní koncentrace částic ve venkovním ovzduší

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16450 (835735) - únor 2018

Kvalita ovzduší - Automatické měřicí systémy pro stanovení aerosolových částic (PM10; PM2,5)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16339 (835736) - prosinec 2013

Venkovní ovzduší - Metoda stanovení oxidu dusičitého s difuzním odběrem vzorku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16789 (835738) - únor 2017

Kvalita ovzduší - Biomonitoring s použitím vyšších rostlin - Metoda standardizované expozice tabáku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16253 (835770) - prosinec 2013

Kvalita ovzduší - Měření diferenční optickou absorpční spektroskopií (DOAS) v přízemní vrstvě atmosféry - Venkovní ovzduší a měření difuzních emisí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 13528-1 (835771) - květen 2003

Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a metody zkoušení - Část 1: Obecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 13528-2 (835771) - květen 2003

Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a metody zkoušení - Část 2: Zvláštní požadavky a metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN 13528-3 (835771) - duben 2005 aktuální vydání

Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a zkušební metody - Část 3: Pokyn pro výběr, použití a údržbu

440 Kč

ČSN EN 14662-1 (835772) - leden 2006

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 1: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí s následnou tepelnou desorpcí a analýzou plynovou chromatografií

350 Kč

ČSN EN 14662-2 (835772) - leden 2006

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 2: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí s následnou desorpcí rozpouštědlem a analýzou plynovou chromatografií

350 Kč

ČSN EN 14662-3 (835772) - květen 2016 aktuální vydání

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 3: Automatizovaný odběr vzorku sorpční trubicí s analýzou plynovou chromatografií na místě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 14662-4 (835772) - leden 2006

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 4: Difúzní vzorkování s následnou tepelnou desorpcí a analýzou plynovou chromatografií

350 Kč

ČSN EN 14662-5 (835772) - leden 2006

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 5: Difúzní vzorkování s následnou desorpcí rozpouštědlem a analýzou plynovou chromatografií

350 Kč

ČSN EN 15483 (835775) - květen 2009

Kvalita okolního ovzduší - Atmosférická přízemní měření (FTIR spektroskopie)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 16000-1 (835801) - únor 2007

Vnitřní ovzduší - Část 1: Obecná hlediska odběru vzorků

340 Kč

ČSN EN ISO 16000-10 (835801) - únor 2007

Vnitřní ovzduší - Část 10: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební cely

340 Kč

ČSN EN ISO 16000-11 (835801) - únor 2007

Vnitřní ovzduší - Část 11: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Odběr, uchovávání a úprava vzorků

230 Kč

ČSN EN ISO 16000-12 (835801) - únor 2010 aktuální vydání

Vnitřní ovzduší - Část 12: Postup odběru vzorků při stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB), polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH)

340 Kč

ČSN EN ISO 16000-15 (835801) - červen 2009 aktuální vydání

Vnitřní ovzduší - Část 15: Postup odběru vzorku při stanovení oxidu dusičitého (NO2)

230 Kč

ČSN EN ISO 16000-19 (835801) - březen 2015

Vnitřní ovzduší - Část 19: Strategie odběru vzorků plísní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 16000-2 (835801) - únor 2007

Vnitřní ovzduší - Část 2: Odběr vzorků při stanovení formaldehydu

230 Kč

ČSN EN ISO 16000-26 (835801) - srpen 2013

Vnitřní ovzduší - Část 26: Postup odběru vzorků při stanovení oxidu uhličitého (CO2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16000-5 (835801) - září 2007

Vnitřní ovzduší - Část 5: Postup odběru vzorků těkavých organických látek (VOC)

230 Kč

ČSN EN ISO 16000-7 (835801) - květen 2008 aktuální vydání

Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorku při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší

350 Kč

ČSN EN ISO 16000-9 (835801) - únor 2007

Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.08t

250 Kč

ČSN ISO 16000-34 (835801) - březen 2020

Vnitřní ovzduší - Část 34: Strategie měření koncentrace částic ve vzduchu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 16738 (835802) - květen 2016

Bezpečnost emisí hořlavých osvěžovačů vzduchu - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16739 (835803) - květen 2016

Bezpečnost emisí hořlavých osvěžovačů vzduchu - Metodika pro hodnocení výsledků zkoušek a aplikace doporučených emisních limitů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16740 (835804) - květen 2016

Bezpečnost emisí hořlavých osvěžovačů vzduchu - Bezpečnostní informace pro uživatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč