ČSN EN 1991-4 ed. 2 (730035) Aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

ČSN EN 1991-4 ed. 2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží
21 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 1991-4 ed. 2 (73 0035)

1.1.1 - Rozsah platnosti EN 1991 - Eurokód 1
(1) P EN 1991 poskytuje obecné zásady a zatížení pro navrhování konstrukcí pozemních a inženýrských staveb včetně některých geotechnických aspektů a musí se používat spolu s EN 1990 a EN 1992 až 1999.
(2) EN 1991 zahrnuje také navrhování konstrukcí během provádění a navrhování konstrukcí dočasných staveb. Týká se všech okolností, za kterých se požaduje, aby konstrukce plnila příslušné funkce.
(3) EN 1991 není přímo určena pro hodnocení existujících konstrukcí, pro zpracování projektů oprav a rekonstrukcí staveb a pro hodnocení změn využití staveb.
(4) EN 1991 plně neplatí pro zvláštní návrhové situace, které vyžadují výjimečnou spolehlivost, jako jsou konstrukce jaderné energetiky, pro které se mají použít specifické návrhové postupy.
1.1.2 - Rozsah platnosti EN 1991-4 pro zatížení zásobníků a nádrží
(1) P Tato část stanoví obecné zásady a zatížení pro navrhování konstrukcí zásobníků pro skladování zrnitých materiálů a nádrží pro skladování kapalin a musí se používat spolu s EN 1990, dalšími částmi EN 1991 a EN 1992 až EN 1999.
(2)Tato část obsahuje některá ustanovení pro zatížení konstrukcí zásobníků a nádrží, které nesouvisí pouze se skladovanými materiály nebo kapalinami (např. účinek rozdílů teplot, hlediska rozdílného sedání skupin zásobníků).
(3)Pro navrhování zásobníků platí tato geometrická omezení:
- tvary průřezů jsou omezeny na tvary znázorněné na obrázku 1.1d, i když jsou přípustné menší obměny za předpokladu, že se vezmou v úvahu důsledky změn tlaku z nich vyplývající;
- platí tato omezení rozměrů:
hb/dc 10
hb 100 m
dc 60 m
- přechod mezi svislými stěnami a výsypkou leží v jedné vodorovné rovině (viz obrázek 1.1a);
- zásobník nemá žádnou vnitřní konstrukci jako jehlan nebo kužel s vrcholem nahoře, příčníky, atd. Zásobník obdélníkového průřezu však může obsahovat vnitřní táhla.
(4) Pro navrhování zásobníků platí tato omezení týkající se skladovaných materiálů:
- každý zásobník se navrhuje pro určitý rozsah vlastností zrnitých materiálů;
- skladovaný materiál je volně tekoucí, nebo lze zaručit, že v rámci navrhovaného zásobníku bude volně téci (viz 1.5.12 a příloha C);
- maximální průměr částice skladovaného materiálu nepřesáhne 0,03 dc (viz obrázek 1.1d).
POZNÁMKA - Pokud jsou částice skladovaného materiálu ve srovnání s tloušťkou stěny zásobníku velké, je třeba vzít v úvahu místní síly, jimiž jednotlivé částice působí na stěnu.
(5) Návrhová pravidla pro plnění a vyprazdňování zásobníků jsou omezena takto:
- plnění zahrnuje pouze zanedbatelné účinky setrvačnosti a zatížení od nárazů;
- pokud se používají vyprazdňovací zařízení (jako podavače nebo vnitřní potrubí), je tok materiálu hladký a centrální.

Legenda
1 - ekvivalentní povrch
2 - vnitřní rozměry
3 - přechod (přechodová oblast)
4 - profil povrchu materiálu při naplnění
5 - osa zásobníku
Obrázek 1.1 - Tvary zásobníků s označením rozměrů a tlaků
(6) Tato norma platí pouze pro výsypky, které jsou kuželovité (tj. osově souměrné), jehlanovité se čtvercovým průřezem nebo klínovité (tj. se svislými koncovými stěnami). Návrh výsypek jiných tvarů a výsypek s vnitřním zařízením vyžaduje zvláštní přístup.
(7) Některé zásobníky s nesymetrickou geometrií nejsou specificky uvedeny v této normě. K těmto případům patří "dlátové" výsypky (tj. klínovité výsypky válcových zásobníků kruhového průřezu) a kosočtverečné výsypky.
(8) Norma platí pouze pro nádrže na skladování kapalin za normálního atmosférického tlaku.
(9) Zatížení střech zásobníků a nádrží jsou uvedena v EN 1991-1-1, EN 1991-1-3 až 1991-1-7 a EN 1991-3.
(10) Navrhování zásobníků na spolehlivé vyprazdňování je mimo rámec této normy.
(11) Navrhování zásobníků na otřesy, rázy, hukot, tlučení a hluk ("silo music") je mimo rámec této normy.
POZNÁMKA - Porozumění těmto jevům není dostatečné; použití této normy proto nezaručuje, že k nim nedojde nebo že konstrukce k nim bude dostatečně odolná.

Označení ČSN EN 1991-4 ed. 2 (730035)
Katalogové číslo 504803
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 5. 2018
Datum účinnosti 1. 6. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 98 stran formátu A4
EAN kód 8596135048038
Tato norma nahradila ČSN EN 1991-4 ed. 2 (730035) z července 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1991-1-1 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-1 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings

ČSN EN 1991-1-2 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

ČSN EN 1991-1-2 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire

ČSN EN 1991-1-3 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-3 ed. 2 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1- 3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-3 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads

ČSN EN 1991-1-4 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-4 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind loads

ČSN EN 1991-1-5 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou

ČSN EN 1991-1-5 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal actions

ČSN EN 1991-1-6 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění

ČSN EN 1991-1-6 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-6: General actions - Actions during execution

ČSN EN 1991-1-7 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení

ČSN EN 1991-1-7 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-7: General actions - Accidental actions

ČSN EN 1991-3 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení

ČSN EN 1991-3 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery

ČSN EN 1991-4 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

ČSN EN 1991-4 NA ed. A (730035)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 4: Silos and tanks

ČSN EN 1991-2 (736203)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou

ČSN EN 1991-2 ed. 2 (736203)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou

ČSN EN 1991-2 NA ed. A (736203)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges

foo