ČSN 73 2810 (732810)

Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 222 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Články 3.2 h), 3.5 a 6.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti ČÚBP na základě jeho požadavku. Články 3.8, 5.2.1, 5.3.3, 5.5 (Poznámka: Jde zřejmě o chybu, čl.5.5 v normě není), 6.3.7 a 7.1 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti SÚBP na základě jeho požadavku. Norma stanovuje požadavky pro výrobu, montáž, kontrolu a údržbu dřevěných stavebních konstrukcí, pro jejichž navrhování platí ČSN 73 1701. Ustanovení této normy lze přiměřeně použíti pro konstrukce kombinované z materiálů na bázi dřeva a nedřevěných materiálů. Pro výrobu lepených dřevěných prvků na stavební konstrukce platí ČSN 73 2052. V kapitole 3 - Všeobecně, v zezávazněném čl.3.2 norma stranoví: Ve výrobní dokumentaci dřevěné konstrukce mají být uvedeny, kromě jiných,tyto údaje: h) technologický (pracovní) postup montáže, odpovídající požadavkům bezpečnosti práce a i) stupeň hořlavosti použitých konstrukčních materiálů, pokud není stanoven v ČSN 73 0823. Dále opak v dalším zezávazněném článku norma stanoví: Čl.3.5: Při provádění dřevěných konstrukcí se musí dodržovat příslušné bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy. Konečně v zezávazněném čl.3.8 se stanovuje, že použití konstrukce (podmínky provozu) se nesmějí měnit proti předpokladům projektu bez dodatečného posouzení. V kapitole 4 Materiály se mj. v nezávazných čl.4.1.4 uvádí, že z použitých materiálů, jakož i z výsledné dřevěné konstrukce nesmějí unikat škodliviny v nadměrné výši podle příslušných hygienických požadavků. K provádění spojů v kapitole 5 platí tyto: Všeobecné zásady. Závazné články stanoví: Čl.5.2.1.1: V místech spojů má být dřevo pokud možno bez trhlin, suků, oblin aj. vad, které by mohly nepříznivě ovlivnit spolehlivost spoje. Dále čl.5.2.1.2: Otvory pro svorníky, kolíky, vruty apod. a zářezy pro vkládané hmoždíky se provedou až po úplném sestavení konstrukčního prvku ( dílce) na pracovní podlaze (včetně případného nadvýšení), pokud se nezabezpečí stejná přesnost jiným způsobem. Dále se v zezávazněném čl.5.3.3 stanoví, že u dílců, u kterých je žádoucí určitý způsob zavěšení, musí být vyznačena místa závěsů a v technologické dokumentaci musí být stanoven způsob manipulace (např. při zdvihání rámových nosníků nebo oblouků z vodorovné do svislé polohy). V kap. 6 - Montáž stojí za pozornost v zezávazněném čl.6.2 popis technologického postupu montáže. Zde se stanoví v čl.6.2.1: Postup montáže musí být navržen tak, aby stabilita a bezpečnost montované konstrukce byla zajištěna v celém průběhu montáže. Dále čl.6.2.2: Technologický postup montáže má obsahovat i zásady bezpečnosti práce v souladu s příslušnými předpisy pro stavební a montážní práce, popř. dalšími předpisy, např. v případě montáže konstrukce za provozu v průmyslovém závodě apod. Čl.6.2.3: Pokud není technologický postup montáže speciálních konstrukcí součástí konstrukční dokumentace, má být projednán a odsouhlasen s jejím zpracovatelem. Čl.6.2.4: Při návrhu technologického postupu montáže se má v případě potřeby uvážit způsob ochrany dílců popř. nezastřešené stavby proti mimořádným nepříznivým povětrnostním vlivům v průběhu montáže (např. u montovaných domů na bázi dřeva). Dále pak v zezávazněném čl.6.3.7 se uvádí, že dočasné vyztužení nesmí být odstraněno před osazením trvalého vyztužení, které zabezpečuje stabilitu konstrukce podle projektu. Před upevněním trvalého vyztužení se má zkontrolovat přímočarost a svislost prvků a dílců konstrukce. Konečně v kapitole 7 - Kontrola a udržování se v zezávazněném čl.7.1 uvádí, že součástí výrobní (technické) dokumentace dřevěné konstrukce je kontrolní plán, který stanovuje kontrolu výroby a provádění konstrukce ve výrobním závodě i na staveništi a kontrolu po dokončení montáže konstrukce. ČSN 73 2810 byla vydána v září 1993. Nahradila ČSN 73 2810 z 11.7.1963.

Označení ČSN 73 2810 (732810)
Katalogové číslo 32694
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 1993
Datum účinnosti 1. 10. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963326948
Změny a opravy Z1 2.00t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 3150 (733150)
Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění

ČSN P 73 0600 (730600)
Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

ČSN 73 8106 (738106)
Ochranné a záchytné konstrukce

ČSN 73 3130 (733130)
Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 73 4301 (734301)
Obytné budovy

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 28 10
  • ČSN 732810
  • ČSN 73 28 10 : 1993
  • ČSN 732810:1993
  • ČSN 73 2810:1993
foo