ČSN 65 0201 (650201) Zrušená norma

Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro projektování a provozování nových provozoven s hořlavými kapalinami, a skladů hořlavých kapalin, projektování změn staveb i technologických zařízení, provozování stávajících provozoven s hořlavými kapalinami a stávajících skladů hořlavých kapalin, skladování a používání nízkovroucích hořlavých kapalin pokud příslušné platné předpisy nestanoví jinak, ukládání a manipulaci hořlavých kapalin na pracovištích, které se nepovažují za provozovny a sklady hořlavých kapalin, skladování a používání těžkých topných olejů, ukládání a manipulaci s hořlavými kapalinami IV. třídy nebezpečnosti na stávajících pracovištích, skladování a zpracování rostlinných a živočišných tuků a olejů a konečně pro skladování a ukládání nátěrových hmot, nestanoví-li ČSN 67 0811 jinak. Za hořlavou kapalinu se ve smyslu této normy považuje kapalina, suspenze nebo emulze, splňující při atmosférickém tlaku 101 kPa současně tyto podmínky: není při teplotě + 35°C tuhá ani pastovitá, má při teplotě + 50°C tlak nasycených par nejvýše 294 kPa, má teplotu vzplanutí nejvýše + 250°C, lze u ní stanovit teplotu hoření. Tyto, a některé další konstanty norma také definuje, a to takto: Teplota vzplanutí: Je nejnižší teplota hořlavé kapaliny, při které vnější zápalný zdroj vyvolá jen krátkodobé vzplanutí par nad hladinou kapaliny /viz ČSN 65 6064, ČSN 65 6065 ČSN 65 6212, ČSN 65 6244 a pro nátěrové hmoty ČSN 67 3015/. Teplota hoření: Je nejnižší teplota hořlavé kapaliny, při které vnější zápalný zdroj vyvolá hoření par nad hladinou po dobu minimálně 5 s /viz ČSN 65 6212/. Teplota vznícení: Je nejnižší teplota horkého vzduchu, při níž se hořlavý plyn nebo pára ve směsi se vzduchem vznítí následkem styk s tímto horkým vzduchem /viz ČSN 33 0371/. Spodní a horní mez výbušnosti plynů a par: Je nejnižší resp. nejvyšší směsi hořlavých plynů nebo par se vzduchem nebo jiným okysličovadlem, při které je tato směs již resp. ještě výbušná /ČSN 65 0322/. Tato kmenová norma obsahuje, a dále specifikuje požadavky na nádrže, technologická zařízení, kontejnery a přepravní obaly (část III) a obecné technické požadavky na provozovny i sklady (nejrozsáhlejší část IV, která má 17 stran od čl. 82 do čl. 200). Dále - méně podrobně - normalizuje např. požadavky na ukládání hořlavých kapalin na pracovištích (část V), podmínky provádění oprav a čištění (část VI), požadavky na technické zařízení pro protipožární zásah (část VII). Za pozornost stojí tři přílohy, které se zabývají ukládáním (skladováním) topných olejů, živočišných tuků a olejů a hořlavých kapalin IV. třídy nebezpečnosti. ČSN 65 0201 byla schválena 6.5.1991 a nabyla účinnosti od 1.3.1992. Nahradila ČSN 65 0201 z 13.8.1980.

Označení ČSN 65 0201 (650201)
Katalogové číslo 32619
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 1. 1991
Datum účinnosti 1. 3. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A5
EAN kód 8590963326191
Změny a opravy opr. 7.92, UR 14.92, Z1 14.92, Z2 5.94t, Z3 3.95, opr. 4.95, Z4 11.99t, Z5 8.00t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2003
a nahrazena ČSN 65 0201 (650201)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 65 02 01
  • ČSN 650201
  • ČSN 65 02 01 : 1991
  • ČSN 650201:1991
  • ČSN 65 0201:1991