ČSN 32 0041 (320041) Zrušená norma

Lode a plávajúce zariadenia. Metódy merania vonkajšieho hluku. Medzné hodnoty

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zapracovány údaje z ISO 2922:1975 "Akustika. Měření hluku vyzařovaného plavidly na vnitrozemských vodních tocích a v přístavech". Údaje souhlasné s normou ISO 2922:1975 jsou označeny postranní čárou na levém okraji. Norma určuje podmínky měření vnějšího hluku, vyzařovaného plavidly všech druhů na vnitrozemských vodních tocích a v přístavech. Normu je možné použít i na měření hluku malých námořních plavidel a plovoucích strojů. V příloze jsou uvedeny technické podmínky na měření hluku nasávacích a výfukových potrubí motorů. Dále je v normě určena mezní hodnota hlukové charakteristiky vyráběných plavidel pro jejich registraci v normativně-technické dokumentaci. Z definic vyjímáme: Hladina hluku LA Je hladina akustického tlaku hluku, stanovená při použití váhového filtru A zvukoměru. Vyjadřuje se v dB (A): p L = 20 log -- pO a vyjadřuje se v decibelech, kde p je efektivní hodnota akustického tlaku v Pa; pO referenční hodnota akustického tlaku 2.10-5 Pa. Hluk pozadí: Údaj zvukoměru v měřících místech, který není vyvolaný měřeným hlukem. Poznámka: Údaj zvukoměru může být vyvolán buď nežádoucími hluky, nebo neakustickými účinky, jako je proudění vzduchu okolo mikrofonu, magnetickým nebo elektrickým polem, vibracemi přístroje apod. Normalizovány jsou zejména všeobecné zásady (kap. 2), měřicí přístroje (kap. 3), podmínky měření (kap. 4), postup měření (kap. 6) a údaje o měření (kap. 7). Za pozornost stojí velmi podrobné údaje z kap. 5, které obsahují podmínky pro měřicí stanoviště, okolnostech, za nichž se měření provádí, způsob úpravy plavidly, rychlost pohybu plavidla. Konečně i max. úroveň hluku pozadí, který musí být nejméně 3 dB pod úrovní hladiny hluku, získané po dobu plavby. Současně je uvedena i korekce na hluk pozadí. Národním doplňkem je kap.7. Mezní hodnoty, která zní: Čl.7.1: Mezní hodnota venkovního hluku samohybných a nesamohybných plavidel ve vzdálenosti 25 m je LAmax = 75 dB(A). Poznámka: Jsou-li pro oblast nasazení plavidla stanoveny nižší mezní hodnoty, jsou pro ohodnocení plavidla směrodatné tyto menší hodnoty. Čl.7.2: Pro technickou způsobilost malých plavidel k plavbě podle předpisů plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách ČSFR) hlučnost motorového plavidla, měřená ve vzdálenosti 30 m od plavidla nesmí přesáhnout 70 dB(A) při normálním výkonu pohonného motoru. Na plavidlech s uzavřenými kajutami kromě toho nesmí hluk způsobený pohonným motorem přesáhnout 65 dB(A) (měřeno v místě předpokládaného pobytu osob v kajutě, a to ve výšce jejich hlavy). ČSN 320041 byla vydána v květnu 1993. Tím v podstatě fakticky pozbyla platnosti ON 32 0041 z 20.10.1977, i když to ani v normě, ani ve Věst. ÚNMZ č. 3/1993, kde bylo vydání ČSN 32 0041 zveřejněno, uvedeno nebylo.

Označení ČSN 32 0041 (320041)
Katalogové číslo 28695
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 5. 1993
Datum účinnosti 1. 6. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963286952
Norma byla zrušena k 1. 1. 1997
a nahrazena ČSN EN 22922 (011665)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 32 00 41
  • ČSN 320041
  • ČSN 32 00 41 : 1993
  • ČSN 320041:1993
  • ČSN 32 0041:1993