ČSN 42 0826 (420826)

Hliníkové prášky a pasty pigmentové. Technické dodací předpisy

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání hliníkových prášků a past používaných jako pigmentová přísada při výrobě nátěrových hmot. (Hliníkové prášky podle této normy jsou jemné částice lístkovitého tvaru s nerovným povrchem, vyráběné rozmělňováním. Hliníkové pasty jsou suspenze jemných hliníkových částic v kapalinách, s malým množstvím příměsí. Vyrábí se smáčením prášku nebo mletím hliníku v kapalném prostředí.) Typická předmětová technická norma pro chemické výrobky, která obsahuje obvyklé (standardní požadavky na ochranu zdraví, prakticky totožné s ČSN 42 0825. v čl. 25 - značení je u prášků předepsán nápis "Hořlavé! Chránit před vlhkem!" u past obsahujících jako kapalinu vodu je předepsán nápis "Chránit před ohněm!" a konečně u past s obsahem organických rozpouštědel je předepsáno označení třídy hořlavosti a nápis "Páry mají narkotický účinek!" Příloha obsahuje velmi podrobné pokyny pro ochranu zdraví z hlediska požárního (čl. P1 až P3) a hygienického (čl. P4 až P9) v obvyklém členění u norem pro chemické látky. V čl. P4 je hliníkový prášek charakterizován jako dráždivý a současně je u past upozorněno na narkotický účinek rozpouštědel. V čl. P5 až P7 jsou uvedena technická i organizační preventivní opatření a jsou zopakovány v době schválení normy platné NPK-P pro toluen a xylen, a to průměrná 200 mg.m-3 a mezní 1000 mg.m-3 a dále pro benzín průměrná 500 mg.m-3 a mezní 2500 mg.m-3. Konečně pro prach hliníku je uvedena směrná hodnota, a to 2 - 3 mg.m-3. Na závěr v čl. P 8 jsou uvedeny zásady první pomoci při zasažení očí, nadýchání rozpouštědel a případném požití. Poslední čl. P9 připomíná povinnost organizací vypracovat pro pracoviště, kde se s pracuje pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. (Tato povinnost vyplývá - s ohledem na stav platný od r.1990 - z ustanovení § 273 odst. 2) zákoníku práce a není ji třeba v technické normě opakovat.) ČSN 42 0826 byla schválena 29.8.1988 a nabyla účinnosti od 1.1.1989. Nahradila, spolu s ON 42 0821, ON 42 0823 a ČSN 42 0822, ČSN 42 0824 a ČSN 42 0825, starší ČSN 42 0822 z 5.10.1973.

Označení ČSN 42 0826 (420826)
Katalogové číslo 27817
Cena 190 Kč190
Datum schválení 29. 8. 1988
Datum účinnosti 1. 1. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963278179
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 42 08 26
  • ČSN 420826
  • ČSN 42 08 26 : 1988
  • ČSN 420826:1988
  • ČSN 42 0826:1988