ČSN 42 0825 (420825)

Hliníkové prášky a pasty pro pórobeton

ČSN 42 0825 Hliníkové prášky a pasty pro pórobeton
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 355 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 4648-84 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňovala o deset článků, z nichž některé souvisí s ochranou zdraví a o přílohu, která se týká pouze ochrany zdraví. Např. čl. 05 požaduje toto značení: u prášků je předepsán nápis "Hořlavé! Chránit před vlhkem!" u past obsahujících jako kapalinu vodu je předepsán nápis "Chránit před ohněm!" a konečně u past s obsahem organických rozpouštědel je předepsáno označení třídy hořlavosti a nápis "Páry mají narkotický účinek!". Příloha obsahuje velmi podrobné pokyny pro ochranu zdraví z hlediska požárního (čl. P1 až P3) a hygienického (čl. P4 až P9) v obvyklém členění u norem pro chemické látky. V čl. P4 je hliníkový prášek charakterizován jako dráždivý a a současně je u past upozorněno na narkotický účinek rozpouštědel. V čl. P5 až P7 jsou uvedena technická i organizační preventivní opatření a jsou zopakovány v době schválení normy platné NPK-P pro toluen a xylen, a to průměrná 200 mg.m-3 a mezní 1000 mg.m-3 a dále pro benzín průměrná 500 mg.m-3 a mezní 2500 mg.m-3. Konečně pro prach hliníku je uvedena směrná hodnota, a to 2 - 3 mg.m-3. Na závěr v čl. P 8 jsou uvedeny zásady první pomoci při zasažení očí, nadýchání rozpouštědel a případném požití. Poslední čl. P9 připomíná povinnost organizací vypracovat pro pracoviště, kde se s pracuje pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. (Tato povinnost vyplývá - s ohledem na stav platný od r.1990 - z ustanovení § 273 odst. 2) zákoníku práce a není ji třeba v technické normě opakovat.) Norma RVHP platí pro hliníkové prášky a pasty, používané při výrobě pórobetonu. Vlastní norma RVHP žádné údaje o ochraně zdraví neobsahuje, kromě požadavku na označení každé balené jednotky nápisem: "Chránit před vlhkem" a "Chránid před teplem". ČSN 42 0825 byla schválena 29.4.1986 a nabyla účinnosti od 1.1.1987.
"Změnou a)-12/1988" se s účinností od 1.1.1989 nahrazují články, platné pouze v ČSSR novým zněním, jímž se tyto údaje podstatně rozšiřují a z původního čl. 09 - 11 se údaje o ochraně zdraví přenášejí do rozsáhlé přílohy.

Označení ČSN 42 0825 (420825)
Katalogové číslo 27816
Cena 230 Kč230
Datum schválení 29. 4. 1986
Datum účinnosti 1. 1. 1987
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963278162
Změny a opravy Za 12.88t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 42 08 25
  • ČSN 420825
  • ČSN 42 08 25 : 1986
  • ČSN 420825:1986
  • ČSN 42 0825:1986