ČSN 35 7107-1 (357107) Zrušená norma

Rozváděče nn

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zpracovány údaje z IEC 439-1 Silové a řídicí rozváděče nízkého napětí. Část 1: Požadavky na typově a částečně typově zkoušené rozváděče, druhé vydání 1985. Údaje souhlasné s IEC 439-1 (1985) jsou označeny postranní čárou na levém okraji. Norma platí pro rozváděče nízkého napětí (dále jen rozváděče) typově zkoušené i rozváděče částečně typově zkoušené, jejichž jmenovité napětí střídavé o kmitočtu do 1 000 Hz nepřesahuje 1 000 V, nebo jejichž jmenovité napětí stejnosměrné nepřesahuje 1 500 V. Účelem této normy je stanovit názvy a definice, pracovní a provozní podmínky, konstrukční požadavky, technické charakteristiky (parametry) a zkoušky pro rozváděče nn. Dále uvádí tato norma jednotné požadavky na objednávání, dodávání, dopravu, skladování, montáž a provoz rozváděčů. Velmi rozsáhlá norma obsahuje čl.7.4 "Ochrana před úrazem elektrickým proudem." Po úvodním odsatavci, který zní: "K zajištění ochrany před nebezpečným dotykem je třeba dodržet následující ustanovení: Obecně platí ustanovení podle ČSN 34 1010. Dále jsou uvedena opatření týkající se rozváděčů," uvádíme pouze názvy "subkapitol" a příkladově dalších "podkapitol" (které se nicméně často ještě dále dělí): Čl.7.4.1 Ochrana před nebezpečným dotykem živých a neživých částí; Čl.7.4.1.1 Ochrana bezpečným napětím - viz ČSN 34 1010; Čl.7.4.2 Ochrana před dotykem živých částí. Ochrana před dotykem živých částí musí odpovídat ČSN 34 1010. Čl.7.4.2.3 Ochrana zábranou. Čl.7.4.3 Ochrana před dotykem neživých částí. Čl.7.4.3.2 Ochrana nepoužívající ochranné vodiče. Čl.7.4.4 Vybíjení elektrických nábojů. Čl.7.4.5 Chodby pro obsluhu a údržbu rozváděče. Čl.7.4.6 Podmínky pro přístup pověřených pracovníků do rozváděče za provozu. ČSN 35 7107-1 byla schválena 20.7.1990 a nabyla účinnosti 1.1.1992. Nahradila ČSN 35 7107 z 23.2.1987.

Označení ČSN 35 7107-1 (357107)
Katalogové číslo 23791
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 12. 1991
Datum účinnosti 1. 1. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 96 stran
EAN kód 8590963237916
Norma byla zrušena k 1. 12. 1996
a nahrazena ČSN EN 60439-1 (357107)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 357107-1
  • ČSN 35 71 07-1