ČSN EN ISO 11201 (011618) Zrušená norma

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Měření emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech - Technická metoda v přibližně volném poli nad odrazivou rovinou

ČSN EN ISO 11201 Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Měření emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech - Technická metoda v přibližně volném poli nad odrazivou rovinou
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 11201:1995. Stanovuje metodu měření emisních hladin akustického tlaku strojů a zařízení na stanovišti obsluhy a na dalších stanovených místech v přibližně volném poli nad odrazivou rovinou. Stanoviště obsluhy je obsazeno obsluhou. Stanoviště obsluhy může být ve volném prostoru místnosti, ve které je zdroj provozován, nebo v kabině pevně spojené se zdrojem, nebo v krytém prostoru odděleném od zdroje. Jedno nebo více stanovených míst musí být umístěno blízko stanoviště obsluhy, nebo blízko stroje bez obsluhy. Některá z těchto míst jsou obsazována příležitostně nebo trvale, někdy to bývají místa pomocníka. Měří se emisní hladiny akustického tlaku vážené funkcí A a je-li to požadováno, špičkové emisní hladiny akustického tlaku, vážené funkcí C a emisní hladiny akustického tlaku v kmitočtových pásmech. Norma stanovuje požadavky na zkušební prostředí a přístroje pro technickou třídu přesnosti. Požadovány jsou korekce na hluk pozadí, ale nikoli na akustické prostředí. Udány jsou pokyny pro montáž a provoz zkoušeného stroje a pro volbu poloh mikrofonů na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech. Účelem měření je umožnit porovnávání činnosti různých jednotek dané skupiny strojů nebo zařízení v definovaných podmínkách prostředí a za normalizovaných montážních a provozních podmínek. Získané údaje se mohou rovněž použít pro deklarování a ověřování emisních hladin akustického tlaku, jak je stanoveno v ISO 4871.Z několika desítek definic vyjímáme: Čl.3.1 Emise: Zvuk šířený vzduchem, vyzařovaný dobře definovaným zdrojem (například zkoušeným strojem). Čl.3.2 Emisní akustický tlak, p: Akustický tlak na stanoveném místě blízko u zdroje hluku, když je zdroj v provozu za stanovených provozních a montážních podmínek na odrazivé rovině, s vyloučením vlivu hluku pozadí a rovněž vlivu odrazů od jiných rovin než je rovina, na které zdroj spočívá, pokud takové další roviny nejsou předepsanou částí podmínek zkoušky; vyjadřuje se v pascalech. Čl.3.3 Emisní hladina akustického tlaku, Lp: Desetinásobek dekadického logaritmu poměru druhé mocniny emisního akustického tlaku, p2(t), k druhé mocnině referenčního akustického tlaku, pO2, měřené se zvoleným časovým a kmitočtovým vážením, výběr je dán definicemi v IEC 651; vyjadřuje se v decibelech; referenční akustický tlak je 20 µPa. Čl.3.6 Stanoviště obsluhy: Místo v okolí zkoušeného stroje, které je určeno pro obsluhu. Čl.3.7 Obsluha: Osoba, jejíž pracovní místo je v okolí stroje, a která provádí pracovní úkony spojené s činností stroje. Čl.3.8 Stanovené místo: Místo definované u stroje , které zahrnuje stanoviště obsluhy, ale může být i jinde; místem může být i jeden pevný bod, nebo souhrn bodů na dráze nebo na ploše, která je ve stanovené vzdálenosti od stroje a je popsána v odpovídajícím zkušebním předpisu pro hluk, pokud existuje. Čl.3.13 Hluk pozadí: Hluk ze všech zdrojů s výjimkou zkoušeného stroje. Čl.3.14 Hladina akustického tlaku pozadí: Hladina akustického tlaku měřená když zkoušený stroj není v provozu; vyjadřuje se v decibelech. Normalizována je dále nejistota měření (kapitola 4), přístroje (kapitola 5), zkušební prostředí (kapitola 6), měřené veličiny (kapitola 7), určované veličiny (kapitola 8), instalace a provoz zkoušeného stroje (kapitola 9), měření (kapitola 10), polohy mikrofonu (kapitola 11), zaznamenávané informace (kapitola 12) a informace uváděné v protokolu (kapitola 13). ČSN EN ISO 11201 (01 1618) byla vydána v březnu 1997. Nahradila ČSN ISO 6081 z června 1992.

Označení ČSN EN ISO 11201 (011618)
Katalogové číslo 21314
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963213149
Změny a opravy Oprava 1 4.99t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2010
a nahrazena ČSN EN ISO 11201 (011618)
Tato norma nahradila ČSN ISO 6081 (011609) z června 1992
Dostupnost skladem (tisk na počkání)