ČSN EN ISO 11200 (011618) Zrušená norma

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Směrnice pro používání základních norem pro určování emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech

ČSN EN ISO 11200 Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Směrnice pro používání základních norem pro určování emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 11200:1995. Obsahuje stručný souhrn základních mezinárodních norem pro určování emisních hladin akustického tlaku pro všechny typy strojů a zařízení na stanovištích obsluhy a dalších stanovených místech a poskytuje návod pro výběr normy vhodné pro určitý typ stroje. Dané směrnice platí pouze pro hluk šířený vzduchem; používají se při sestavování zkušebních předpisů pro hluk a v případě, že zkušební předpis není, také pro měření hluku. Je důležité, že specifické zkušební předpisy pro hluk pro všechny typy strojů a zařízení, jsou vytvářeny a používány v souladu s požadavky těchto základních mezinárodních norem. Takové normalizované zkušební předpisy pro hluk uvádějí detailní požadavky na montáž a provozní podmínky pro vybranou skupinu, do které zkoušené stroje patří, jakož i polohu pracovních(ho) míst(a) a polohu dalších stanovených míst, jak jsou předepsány v těchto mezinárodních normách. Takto získané údaje se mohou rovněž použít pro deklarování a ověřování emisních hladin akustického tlaku, jak je stanoveno v ISO 4871. Pro účely této normy se užívají následující definice: Čl.3.1 Emise: Zvuk šířený vzduchem, vyzařovaný dobře definovaným zdrojem (například zkoušeným strojem). Čl.3.2 Emisní akustický tlak, p: Akustický tlak na stanoveném místě blízko u zdroje hluku, když je zdroj v provozu za stanovených provozních a montážních podmínek na odrazivé rovině, s vyloučením vlivu hluku pozadí a rovněž vlivu odrazů od jiných rovin než je rovina, na které zdroj spočívá, pokud takové další roviny nejsou předepsanou částí podmínek zkoušky; vyjadřuje se v pascalech. Čl.3.3 Emisní hladina akustického tlaku, Lp: Desetinásobek dekadického logaritmu poměru druhé mocniny emisního akustického tlaku, p2(t), k druhé mocnině referenčního akustického tlaku, pO2, měřené se zvoleným časovým a kmitočtovým vážením, výběr je dán definicemi v IEC 651; vyjadřuje se v decibelech; referenční akustický tlak je 20 µPa. Čl.3.4 Akustický výkon, W: Akustická energie šířená vzduchem, vyzařená zdrojem za jednotku času dělená jednotkou času, vyjadřuje se ve wattech. Čl.3.5 Hladina akustického výkonu, LW: desetinásobek dekadického logaritmu poměru akustického výkonu, který je vyzařován zkoušeným zdrojem zvuku, k referenčnímu akustickému výkonu, vyjadřuje se v decibelech. Musí být uvedeno použité kmitočtové vážení nebo šířka kmitočtového pásma. Referenční akustický výkon je 1 pW (10-12W). Čl.3.7 Stanoviště obsluhy: Místo v okolí zkoušeného stroje, které je určeno pro obsluhu. Čl.3.8 Obsluha: Osoba, jejíž pracovní místo je v okolí stroje, a která provádí pracovní úkony spojené s činností stroje. Čl.3.9 Stanovené místo: Místo definované u stroje , které zahrnuje stanoviště obsluhy, ale může být i jinde; místem může být i jeden pevný bod, nebo souhrn bodů na dráze nebo na ploše, která je ve stanovené vzdálenosti od stroje a je popsána v odpovídajícím zkušebním předpisu pro hluk, pokud existuje. Čl.3.10 Hluk pozadí: Hluk ze všech zdrojů s výjimkou zkoušeného stroje. Čl.3.11 Hladina akustického tlaku pozadí: Hladina akustického tlaku měřená když zkoušený stroj není v provozu; vyjadřuje se v decibelech. Normalizován je dále výběr vhodné mezinárodní normy (kapitola 4) a výběr stanovených míst (kapitola 5). ČSN EN ISO 11200 (01 1618) byla vydána v březnu 1997.

Označení ČSN EN ISO 11200 (011618)
Katalogové číslo 21079
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963210797
Změny a opravy opr. 3.97, Oprava 1 4.99t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2010
a nahrazena ČSN EN ISO 11200 (011618)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)