ČSN P ENV 1997-1 (731000) Zrušená norma

Navrhování geotechnických konstrukcí. Část 1: Obecná pravidla

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ENV 1995-1-1. Tato norma obsahuje doslovný český překlad anglického znění ENV 1997-1 (Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí, část 1: Obecná pravidla) a Národní aplikační dokument České republiky (NAD), který se použije spolu s ENV pro návrh geotechnických konstrukcí v České republice. ENV, nebo-li předběžná evropská norma, je použitelná během tříleté doby pokusného využívání souběžně s národními normami, ale nemá statut odsouhlasené EN. Národní normy jsou ponechány v platnosti. Cílem pokusného užívání je využít poznatků z tohoto používání k modifikaci ENV tak, aby mohla být schválena jako EN. Po dvou letech vyzve CEN jednotlivé členské země, aby své připomínky k textu ENV zaslaly Technické radě CEN, která rozhodne, bude-li ENV převzata beze změny do EN, bude-li doplněna či bude-li stažena z používání. Účelem NAD je především stanovit pro navrhování geotechnických konstrukcí stavěných v České republice tzv. rámečkové hodnoty, které volitelné jednotlivými zeměmi. Údaje NAD jsou na území ČR nadřazeny odpovídajícím údajům ENV. Použití ČSN P ENV 1997-1 jako alternativního předpisu k ČSN v oblasti geotechniky se považuje za použití normy ve smyslu § 10, odstavce 8, písm. a) Zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách ve znění Zákona č. 632/1992 Sb. Rozsah platnosti: Eurokód 7 se používá při návrhu geotechnických konstrukcí pozemních a inženýrských staveb. Rozdělen je na jednotlivé části, viz čl.1.1.2 a 1.1.3. Tento Eurokód se zabývá požadavky na pevnost, stabilitu, použitelnost a životnost konstrukcí. Ostatní požadavky, např. požadavky na tepelnou nebo zvukovou izolaci, nezohledňuje. Nesmírně rozsáhlý návrh normy (146 stran) normalizuje zásady navrhování geotechnických konstrukcí, geotechnické údaje, dohled na stavbě, monitoring a údržbu, násypy, odvodňování, zlepšování a vyztužování, plošné a pilotové základy, opěrné konstrukce, násypy a svahy. Dále obsahuje přílohy A až G, většinou s příklady metod a postupů. ČSN P ENV 1997-1 (73 1000) byla vydána v srpnu 1996.

Označení ČSN P ENV 1997-1 (731000)
Katalogové číslo 20013
Cena 990 Kč990
Datum schválení 1. 8. 1996
Datum účinnosti 1. 9. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 146 stran formátu A4
EAN kód 8590963200132
Norma byla zrušena k 1. 12. 2008
a nahrazena ČSN EN 1997-1 (731000)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1997-1 (731000)
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 1997-1/NA ed. A (731000)
National Annex - Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules (Tato národní příloha je anglickou verzí národní přílohy k EN 1997-1:2004, která je součástí ČSN EN 1997-1:2006)

ČSN EN 1997-2 (731000)
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy