ČSN EN 60898 +A1 (354170) Zrušená norma

Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro vzduchové jističe na střídavý proud při 50 Hz nebo 60 Hz, jejichž jmenovité napětí nepřevyšuje 440 V (mezi fázemi), jmenovitý proud nepřevyšuje 125 A a jmenovitá zkratová schopnost nepřevyšuje 25 000 A. Jističe podle této normy jsou určeny pro ochranu proti nadproudům v domovních instalacích a pro podobné aplikace. Jsou konstruovány pro obsluhu nepoučenými osobami tak, aby nevyžadovaly údržbu. Norma platí i pro jističe, které mají více než jednu hodnotu jmenovitého proudu, přičemž ovládací prvky pro změnu jedné hodnoty na jinou v normálním provozu nejsou přístupné a jejich změna se nemůže uskutečnit bez nástroje. Tato norma neplatí pro: - jističe určené výhradně pro jištění motorů, - jističe, jejichž proudová hodnota je nastavitelná prvky přístupnými obsluze. Pro jističe, které mají krytí vyšší než IP20 a používají se za ztížených klimatických podmínek (např. nadměrná vlhkost, teplo, chlad, nános prachu) a v nebezpečných místech (např. při výskytu nebezpečí výbuchu), může být požadována speciální konstrukce. Pro jističe sloučené s proudovým chráničem je nutno stanovit doplňující požadavky. Pro odnímatelné a závitové jističe může být nutné stanovit doplňující požadavky. Návod na koordinaci jističů s pojistkami je uveden v příloze D. 1) Jističe, které jsou předmětem této normy, se pokládají za vhodné pro bezpečné odpojení. Zvláštní opatření (např. použití bleskojistek) mohou být nutná tehdy, když se na přívodní straně vyskytnou nadměrná přepětí (např. v případě napájení nadzemním vedením). 2) Jističe, které jsou předmětem této normy, je možno v případě poruchy použít pro ochranu před úrazem elektrickým proudem s ohledem na jejich vypínací charakteristiky a charakteristiky instalací. Podmínky použití jističů pro tyto účely určují příslušné předpisy pro elektrické instalace. Norma obsahuje všechny požadavky nutné pro dosažení shody s pracovními charakteristikami vyžadovanými pro tyto přístroje typovými zkouškami. Udává i podrobnosti ve vztahu ke zkušebním požadavkům a metodám zkoušek nutných pro zajištění reprodukovatelnosti výsledků zkoušek.
Norma stanoví:
1) charakteristiky jističů;
2) podmínky, kterým musí jističe vyhovovat vzhledem k:
a) jejich činnosti a chování v normálním provozu;
b) jejich činnosti a chování při přetížení;
c) jejich činnosti a chování při zkratech až do jmenovité zkratové schopnosti;
d) jejich dielektrickým vlastnostem;
3) zkoušky určené k prověření splnění podmínek a osvojení metod zkoušek;
4) údaje uvedené na výrobcích;
5) pořadí prováděných zkoušek a počet vzorků předkládaných k certifikaci (viz příloha C);
6) koordinaci se samostatnými pojistkami zapojenými v tomtéž obvodu (viz příloha D).

Označení ČSN EN 60898 +A1 (354170)
Katalogové číslo 17612
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 8. 1995
Datum účinnosti 1. 9. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 76 stran formátu A4
EAN kód 8590963176123
Změny a opravy A11 4.96t, A13 4.97t, A12 4.97t, A14 4.97t, A16 7.97t, A15 7.97t, opr. 8.97, opr. 9.97, A18 8.99t, A17 8.99t, A19 4.01t, Z1 10.03t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2008
a nahrazena ČSN EN 60898-1 (354170)
Tato norma nahradila ČSN 35 4171 (354171) z dubna 1978
Dostupnost skladem (tisk na počkání)