ČSN ISO 7890-2 (757453) Zrušená norma

Jakost vod. Stanovení dusičnanů. Část 2: Spektrometrická destilační metoda s 4-fluorfenolem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7890-2:1986. ISO 7890 sestává z následujících částí, které byly zpracovány pod společným názvem Jakost vod. Stanovení dusičnanů: část 1: Spektrometrická metoda s 2,6-dimehtylfenolem, část 2: Destilační spektrometrická metoda s 4-fluorfenolem, část 3: Spektrometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou. Tato druhá část ISO 7890 specifikuje metodu stanovení dusičnanů ve vodě. Normalizována je podstata zkoušky: "Dusičnany reagují s 4-fluorfenolem v kyselém prostředí za vzniku 2-nitro-4-fluorfenolu. Tato sloučenina se oddělí z reakční směsi přeháněním s vodní párou do roztoku hydroxidu sodného. Absorbance destilátu se měří při 430 nm. Koncentrace dusičnanů ve zkoušeném objemu vzorku se zjistí z kalibračního grafu. V alternativním provedení se barevná sloučenina před měřením absorbance extrahuje do toluenu, a potom zpět do roztoku siřičitanu sodného". V této části normy je na mnoha místech upozornění na možné riziko práce v laboratoři s některými činidly. Např.: Čl.3.1 Toluen. Pozor! Toluen je vysoce hořlavý a škodí při vdechování. Je nutno vystříhat se vdechování par nebo styku s kůží popř. očima. Uchovává se stranou zdrojů vzplanutí. Nebo dále: Čl.3.8 4-fluorfenol, roztok 112 g.l-1 v 1,4-dioxacyklohexanu (1,4-dioxan). Pozor! 4-fluorfenol je dráždivá látka. Čistá látka nebo její roztoky nesmí přijít do styku s kůží. 1,4-dioxacyklohexan je vysoce hořlavý a toxický při inhalaci. Může tvořit výbušné peroxidy. Je třeba vystříhat se vdechnutí jeho par. Postup při provádění normalizované zkoušky je posléze v normě podrobně popsán. ČSN ISO 7890-2 (75 7453) byla vydána v lednu 1995. Nahradila společně s ČSN ISO 7890-1 a ČSN ISO 7890-3 ČSN 83 0520 část 24 z 31.5.1976 a ČSN 83 0530 část 25 z 27.10.1978.

Označení ČSN ISO 7890-2 (757453)
Katalogové číslo 16992
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1995
Datum účinnosti 1. 2. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963169927
Norma byla zrušena k 1. 10. 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 7890-3 (757453)
Jakost vod. Stanovení dusičnanů. Část 3: Spektrometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou