ČSN ISO 8253-2 (011635) Zrušená norma

Akustika. Audiometrické vyšetřovací metody. Část 2: Audiometrie ve zvukovém poli čistými tóny a úzkopásmovými měřicími signály

ČSN ISO 8253-2 Akustika. Audiometrické vyšetřovací metody. Část 2: Audiometrie ve zvukovém poli čistými tóny a úzkopásmovými měřicími signály
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 8253-2:1992. Tato část normy ISO 8253 určuje důležité vlastnosti měřícího signálu, požadavky na volné, difuzní a kvazi-volné zvukové pole a postupy pro audiometrii ve zvukovém poli při použití čistých tónů, kmitočtově modulovaných tónů nebo jiných úzkopásmových měřicích signálů reprodukovaných jedním nebo více reproduktory pro účely zjištění prahů slyšení v kmitočtovém rozsahu 125 Hz až 12 500 Hz. Nezahrnuje požadavky v případě použití reproduktorů držených v ruce. Za pozornost stojí řada definic v kapitole 3 - Definice, a to: Čl.3.1 Vedení vzduchem: Přenos zvuku vnějším a středním uchem do vnitřního ucha. Čl.3.2 Otologicky normální osoba: Osoba v normálním zdravotním stavu bez jakýchkoliv příznaků sluchové poruchy a bez ušního mazu ve zvukovodu, která nebyla nikdy v minulosti vystavena nadměrnému hluku. Čl.3.3 Práh slyšení: Hladina akustického tlaku, při které za stanovených podmínek udává osoba 50 % správných odpovědích při daném počtu pokusů. Čl.3.4 Hladina akustického tlaku prahu slyšení: Hladina akustického tlaku ve vztažném bodě daného zvukového pole bez posluchače, která v přítomnosti daného posluchače a daného signálu daným způsobem reprodukovaného, vyvolá u tohoto posluchače v měřicí pozici sluchový vjem, odpovídající prahu slyšení u tohoto posluchače. Čl.3.5 Referenční hladina akustického tlaku prahu slyšení: Průměrná hodnota akustického tlaku prahu slyšení, pro určitý signál reprodukovaný určitým způsobem a pro dostatečný počet otologicky normálně vyvinutých osob obého pohlaví ve věku mezi 18 a 30 lety včetně, udávající práh sluchu ve vztažném bodě daného zvukového pole. Čl.3.6 Hladina slyšení: Hladina akustického tlaku daného signálu při daném způsobu aplikace ve vztažném bodě daného zvukového pole, zmenšená o příslušnou prahovou hladinu akustického tlaku. Čl.3.7 Prahová hladina slyšení: Práh slyšení pro daný signál a daný způsob aplikace vyjádřený buď jako hladina slyšení nebo jako hladina akustického tlaku. Za pozornost dále stojí kap. kap. 7 "Příprava a poučení měřené osoby". Doslova stanoví: "Při přípravě a poučení měřené osoby, stejně jako v případě zajištění ostatních podmínek měření, postupujte, pokud je to možné, v souladu s požadavky danými ČSN ISO 8253-1:1989, čl.4.6, 5.1 a 5.2. Měřená osoba musí být navíc poučena, aby držela hlavu v referenčním bodě, nepohybovala jí a dívala se předepsaným směrem." Dále jsou normalizovány požadavky zejména na určení hladiny prahu slyšení, záznam údajů a také udržování a kalibraci zařízení. ČSN ISO 8253-2 (01 1635) byla vydána v říjnu 1994.

Označení ČSN ISO 8253-2 (011635)
Katalogové číslo 16661
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1994
Datum účinnosti 1. 11. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963166612
Změny a opravy Z1 6.98t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2010
a nahrazena ČSN EN ISO 8253-2 (011635)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 8253-1 (011635)
Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 1: Audiometrie čistými tóny vedenými vzduchem a kostí

ČSN EN ISO 8253-2 (011635)
Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 2: Audiometrie ve zvukovém poli čistými tóny a úzkopásmovými měřicími signály

ČSN EN ISO 8253-3 (011635)
Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 3: Audiometrie řečí