ČSN ISO 8253-1 (011635) Zrušená norma

Akustika. Audiometrické vyšetřovací metody. Část 1: Základní prahová audiometrie čistými tóny vedenými vzduchem a kostí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 8253-1:1989. Tato část normy ISO 8253 určuje postupy a požadavky pro měření prahu slyšení vedením vzduchem a kostí. Pro monitorovací účely je popsán pouze postup měření čistými tóny vedenými vzduchem. Uvedené postupy nemusí vyhotovovat pro zvláštní typ populace, např. pro velmi malé děti. Za pozornost stojí řada definic v kapitole 3 - Definice, a to: Čl.3.7 Otologicky normální osoba: Osoba v normálním zdravotním stavu bez jakýchkoliv příznaků sluchové poruchy a bez ušního mazu ve zvukovodu, která nebyla nikdy v minulosti vystavena nadměrnému hluku. Čl.3.8 Práh slyšení: Nejnižší hladina akustického tlaku nebo hladina síly vibrací, při které za stanovených podmínek udávají osoby stanovené procento správných odpovědí při při opakovaných pokusech. Čl.3.9 Ekvivalentní prahová hladina akustického tlaku (monaurální poslech): Hladina akustického tlaku pro ucho při určitém kmitočtu, pro daný typ sluchátka a pro stanovený způsob aplikace sluchátka na lidské ucho, kterou vyvolá sluchátko při shodnén kmitočtu v určitém umělém uchu nebo v určitém vazebním členu, je-li sluchátko buzeno takovým napětím, které by odpovídalo, při použití stejného sluchátka za výše uvedených podmínek, prahu slyšení lidského ucha. Čl.3.10 Referenční ekvivalentní hladina akustického tlaku prahu slyšení: (REHATPS) Průměrná hodnota ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku při určitém kmitočtu pro uši dostatečného počtu otologicky normálních osob obou pohlaví ve věku 18 až 30 let včetně, hodnota vyjadřuje práh slyšení v určitém vazebním členu nebo umělém uchu pro určitý typ sluchátka. Čl.3.11 Ekvivalentní prahová hladina síly: (monaurální poslech) Hladina síly vibrací pro ucho při daném kmitočtu, pro dané uspořádání kostního vibrátoru a pro stanovenou sílu přítlaku kostního vibrátoru na lidskou mastoidální kost, kterou vyvolá vibrátor na daném mechanickém vazebním členu, jestliže je vibrátor vybuzen takovým napětím, které by odpovídalo, při aplikaci vibrátoru na mastoidální kost, prahu slyšení. Čl.3.12 Referenční ekvivalentní prahová hladina síly : (REPHS) Průměrná hodnota ekvivalentní prahové hladiny síly při určitém kmitočtu, pro uši dostatečného počtu otologicky normálních osob obého pohlaví ve věku mezi 18 a 30 lety včetně; hodnota vyjadřuje práh slyšení v daném mechanickém vazebním členu pro dané uspořádání kostního vibrátoru. Čl.3.13 Hladina slyšení čistého tónu: (pro daný kmitočet a typ měniče a pro daný způsob aplikace) Hladina akustického tlaku (nebo hladina síly vibrací) čistého tónu, kterou vyzařuje měnič do daného umělého ucha nebo vazebního členu (nebo mechanického vazebního členu) zmenšená o odpovídající referenční ekvivalentní hladinu akustického tlaku prahu slyšení (nebo referenční ekvivalentní prahovou hladinu síly ). Čl.3.14 Hladina prahu slyšení daného ucha: (pro daný kmitočet a typ měniče) Práh slyšení pro tento kmitočet vyjádřený jako hladina slyšení. Za pozornost dále stojí kap. 5 - Příprava a instruktáž měřených osob před audiometrickým měřením a umístění měničů. Podrobně je pak v čl.5.1 popsána "Příprava měřených osob", v čl.5.2 "Instruktáž měřené osoby" a konečně v čl.5.3 "Umístění měničů". Jednotlivé měřicí metody, jakož i požadavky na kalibraci a údržbu přístrojů jsou podrobně normalizovány. ČSN ISO 8253-1 (01 1635) byla vydána v říjnu 1994.

Označení ČSN ISO 8253-1 (011635)
Katalogové číslo 16653
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1994
Datum účinnosti 1. 11. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963166537
Změny a opravy Z1 6.98t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2011
a nahrazena ČSN EN ISO 8253-1 (011635)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 8253-1 (011635)
Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 1: Audiometrie čistými tóny vedenými vzduchem a kostí

ČSN EN ISO 8253-2 (011635)
Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 2: Audiometrie ve zvukovém poli čistými tóny a úzkopásmovými měřicími signály

ČSN EN ISO 8253-3 (011635)
Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 3: Audiometrie řečí