ČSN 73 4108 (734108) Zrušená norma

Šatny, umývárny a záchody

ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva zdravotnictví na základě jeho požadavku. Tato norma platí pro projektování sanitárních a pomocných zařízení v nových a stávajících stavebních objektech a pro projektování změn stávajících zařízení, pokud tyto změny podléhají stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení; dále pro sanitární a pomocná zařízení, na která jsou kladeny specifické požadavky z hlediska provozu. Norma platí pro budovy pro: výchovu, obchod a stravovací zařízení, tělovýchovu, vědu a kulturu, služby a osobní hygienu, administrativu, společné ubytování a rekreaci. Součástí normy jsou rovněž požadavky na rozměry a vybavení hygienických zařízení pro zdravotně postižené osoby. Tato norma neplatí pro navrhování sanitárních a pomocných zařízení v budovách: obytných podle ČSN 73 4301, zdravotnických a léčebných provozů, kde hygienická zařízení přímo souvisí s procesem léčebné péče. Dále neplatí pro navrhování speciálních šaten, které vzhledem k provozu zařízení vyžadují zvláštní řešení. Velmi rozsáhlá a z hlediska požadavků hygieny práce zcela zásadní norma obsahuje řadu technických parametrů, důležitých pro projektování těchto zařízení. Neobsahuje však údaje, z nichž by bylo možno usoudit, jaká zařízení mají být budována při konkrétních rizicích. Z rozsáhlého textu vyjímáme jen některá - zvláť pozoruhodná - ustanovení: K vybavení šaten: Podle čl.3.4.1 jsou "skříňkové šatny vybaveny jednoduchými nebo zdvojenými skříňkami a lavicemi (viz obr. 3a, 3b textu normy). Rozměry a zhotovení skříněk se řídí ČSN 91 1255. Na jednu osobu má připadat nejméně 0,40 m2 půdorysné plochy šatny." Dále podle čl.3.2.2.1 se "umývárny pro celkovou tělesnou očistu vybavují sprchami, sprchovými mísami, výjimečně vanami, umývadly a vaničkami na mytí nohou. Jednotlivé sprchy musí mít nejmenší půdorysné rozměry 900 mm x 900 mm a vstupní otvor široký nejméně 600 mm. Každé sprchovací místo je vybaveno samostatným výtokem s mísící baterií pro teplou a studenou vodu. Sprchová růžice může být umístěna svisle nejvýše 2 200 mm od podlahy nebo šikmo nejvýše 1 700 mm od podlahy. Nejméně 10 % sprchových míst se doporučuje vybavit ruční sprchou. vedle mísící baterie se zpravidla umísťuje miska na mýdlo." Dále pak podle čl.3.3.1.2 se "záchody zřizují v každém podlaží s více než pěti trvalými pracovníky. Vzdálenost od pracovního místa je: v občanských budovách nejvýše 50 m, v ostatních budovách 75 m, v případě pracoviště na volné ploše 120 m." "Nejmenší půdorysné rozměry záchodové kabiny udává v normě tab. 1 a obrázek 10. Doporučuje se volit záchody s otevíráním dveří ven." V čl.3.3.4 se stanoví, že "kabina pro osobní hygienu se navrhuje jako samostatná místnost, zpravidla přičleněná k ženským záchodům. Vybavuje se umývadlem, záchodovou mísou, bidetem s ruční sprchou, nádobou na odpadky, věšákem a židlí." dále pak podle čl.3.3.5 se "záchodová předsíň zřizuje před místností se záchody a pisoáry. Oddělené záchody pro a muže nesmějí mít záchodovou předsíň společnou. Záchodová předsíň musí být samostatně větraná." Podle čl.3.4 se úklidové místnosti vybavují výlevkou se studenou a teplou vodou a jednoduchým, snadno čistitelným nábytkem pro ukládání čistících a dezinfekčních prostředků a úklidových pomůcek." Dále - pokud jde o technické požadavky na jednotlivé části sociálních (hygienických) zařízení: "Okna v sanitárních a pomocných zařízeních musí mít větrací křídlo ovladatelné z podlahy. Jestliže jsou okna umístěna níže než 1 800 mm od podlahy, musí být neprůhledně zasklena." "Stěny šaten, umýváren, sprch, záchodů, pisoárů a kabin pro osobní hygienu musí mít omyvatelný povrch do výšky 1 800 mm od podlahy, stěny úklidových místností do výšky 1 500 mm od podlahy." "Nejmenší dovolené teploty, na které musí být vytápěna hygienická zařízení, stanoví ČSN 06 0210." "Ve všech prostorách, které jsou předmětem normy, musí být zajištěn přívod a odvod vzduchu. Pro jednotlivá zařízení je možné přirozené větrání okny s posouzením kondenzace par (zejména u sprch). Pro hromadné sprchy a umývárny a související šatny se doporučuje navrhnout větrání nucené. Větrání musí být navrženo tak, aby nedocházelo k průvanu a k šíření škodlivin do sousedních místností. Nejmenší dovolenou výměnu vzduchu v m3 za hodinu udává tab.2." (Tato tabulka obsahuje požadavky na výměnu pro tři druhy místností: Umývárny a záchodové předsíně, sprchy a záchody.) Konečně: "Intenzita osvětlení šaten, umýváren, kabin pro osobní hygienu žen a záchodových předsíní musí být nejméně 100 lx, záchodů, pisoárů a úklidových místností nejméně 60 lx. V místnostech, kde není zaručená požadovaná intenzita denního osvětlení, se musí navrhnout osvětlení umělé (podle ČSN 36 0020-1) ." ČSN 73 4108 byla vydána v září 1994. Nahradila ČSN 73 4108 z 17.8.1987.

Označení ČSN 73 4108 (734108)
Katalogové číslo 16442
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 1994
Datum účinnosti 1. 10. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963164427
Změny a opravy Z1 2.99t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2013
a nahrazena ČSN 73 4108 (734108)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 41 08
  • ČSN 734108
  • ČSN 73 41 08 : 1994
  • ČSN 734108:1994
  • ČSN 73 4108:1994