ČSN 73 2480 (732480)

Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí

ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 295 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma s výjimkou kap. 2 je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku. Kap. 9 této normy je podle téhož zákona závazná v rozsahu působnosti Ministerstva hospodářství České republiky na základě jeho požadavku. Norma platí pro provádění a kontrolu montovaných konstrukcí z betonových a keramických dílců stavebních objektů pro bydlení, objektů občanského vybavení a objektů pro průmyslovou, rostlinnou a živočišnou výrobu. Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí zahrnuje dodávání a přejímku dílců, dopravu dílců na staveniště, skladování na staveništi, montáž, ochranu proti korozi, kontrolu montážních prací a smontovaných objektů při přejímce a opravy vad. Pro výrobu dílců platí příslušné předmětové normy. Norma platí rovněž pro montované betonové konstrukce, které podpírají ocelové konstrukce nebo jsou jimi podpírány, popř. které doplňují monolitické betonové konstrukce. Tato norma se nevztahuje na provádění a kontrolu pórobetonových konstrukcí. Pro montáž vazníků, prostorových dílců, pro montáž dílců ze speciálních druhů betonů aj., pro které platí zvláštní normy, popř. předpisy, platí tato norma jen v rozsahu jimi vymezeném. Požadavky na ochranu zdraví jsou např. v kap. 7 "Montáž", kde se v čl.7.3.1 uvádí: "Při montáži je nutno zejména: důsledně dodržovat předepsané technologické postupy; dokončit kompletování každé montované části objektu; dodržovat četnosti zkoušek a odběru vzorků pro zkoušky; komplexně zajišťovat bezpečnost konstrukce a BOZP při provádění montážních prací (bezpečnostní zábradlí, lávky, pracovní plošiny, montážní koše, bezpečnostní jištění pracovníků aj.) Pro zajištění bezpečnosti při používání jeřábů a zdvihadel je nutno dodržet příslušná ustanovení (bezpečnostní požadavky) podle 1 až 6 části ČSN 27 0140 a dalších technologických předpisů. Zejména se jedná o dodržení bezpečnostních vzdáleností při práci, dodržení bezpečnostních požadavků pro zavěšení břemen, zajištění stability, bezpečnostní koncové vypínače (přetížení, pojezdu), zajištění předepsané ochrany (před kontaktem s mechanickými částmi, elektrickým proudem, pro práci ve výškách) aj." Dále je k normě připojena kap. 11 "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci", mající jediný článek, který zní:. Čl.11.1 Při provádění montovaných konstrukcí musí být dodrženy veškeré zásady ochrany zdraví a bezpečnosti při práci podle platných bezpečnostních předpisů (viz Souvisící právní a jiné předpisy). ČSN 73 2480 byla vydána v březnu 1994. Nahradila ON 73 2480 z 30.11.1965.

Označení ČSN 73 2480 (732480)
Katalogové číslo 15914
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1994
Datum účinnosti 1. 4. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963159140
Změny a opravy Z1 12.03t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 2520 (732520)
Drsnost povrchů stavebních konstrukcí

ČSN 73 0210-1 (730210)
Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

ČSN 73 3150 (733150)
Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění

ČSN P 73 0600 (730600)
Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

ČSN 73 2810 (732810)
Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 24 80
  • ČSN 732480
  • ČSN 73 24 80 : 1994
  • ČSN 732480:1994
  • ČSN 73 2480:1994
foo