ČSN ISO 7899-1 (757831) Zrušená norma

Jakost vod. Stanovení fekálních streptokoků. Část 1: Metoda pomnožení v tekutém kultivačním mediu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7899-1:1984. Tato část normy určuje referenční metodu na průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení fekálních streptokoků ve vodě pomnožením v tekutém kultivačním médiu. Metoda může být používána pro všechny typy vod včetně vody zakalené. Princip metody: Průkaz přítomnosti fekálních streptokoků v určitém objemu vzorku se provádí v následujících dvou stupních.1. Pomnožená kultura: Vzorek se inkubuje v selektivním kultivačním médiu s glukosou a azidem sodným při teplotě 35 °C nebo 37 °C po dobu 44 h ± 4 h. Fekální streptokoky rostoucí v tomto médiu fermentují glukosu s tvorbou kyselin, které způsobují změnu barvy pH indikátoru z purpurové na žlutou.2. Potvrzující test: Všechny zkumavky a pomnoženou kulturou vykazující pozitivní reakci po 24 h nebo 48 h inkubace se přeočkují na konfirmační kultivační médium, čímž se eliminuje nepravá pozitivní reakce vyvolaná ostatními Gram pozitivními koky nebo tyčinkami. Konfirmační kultivační médium, žluč-aeskulin-azidový agar se potom inkubuje po dobu 48 h při teplotě 44 °C. Fekální streptokoky na tomto kultivačním médiu rostou a hydrolizují aeskulin. Konečný produkt, 6,7-dihydroxykumarin, v kombinaci s Fe3+ ionty dává tříslově hnědou až černou sloučeninu, která difunduje do kultivačního média. Dodatečně se provádí katalázový test se suspektnímí koloniemi z konfirmačního kultivačního média. Kolonie, které dávají pozitivní reakci na aeskulin a jsou kataláza negativní, mohou být považovány za fekální streptokoky. V kapitole 6 - Kultivační média a činidla je v úvodu uvedena tato VÝSTRAHA: "Všechna selektivní kultivační média popsaná v této části normy obsahují azid sodný. Protože tato látka je vysoce toxická a mutagenní, musí být dodržována opatření, aby se zabránilo kontaktu s ní, především inhalací jemného aerosolu během přípravy z komerčně dehydratovaných kompletních kultivačních médií. Kultivační média obsahující azid sodný nesmí být směšována se silnými anorganickými kyselinami, neboť může být produkován silně toxický azid vodíku (HN3). Roztoky obsahující azid sodný mohou také tvořit explosivní sloučeniny ve styku s kovovým potrubím, např. ve výlevce." Postup při provádění normalizované zkoušky je v normě podrobně popsán. ČSN ISO 7899-1 (75 7831) byla vydána v únoru 1994.

Označení ČSN ISO 7899-1 (757831)
Katalogové číslo 15858
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1994
Datum účinnosti 1. 3. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963158587
Norma byla zrušena k 1. 2. 2000
a nahrazena ČSN EN ISO 7899-1 (757831)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 7899-1 (757831)
Jakost vod - Stanovení intestinálních enterokoků v povrchových a odpadních vodách - Část 1: Miniaturizovaná metoda stanovení v tekutém médiu (stanovení MPN)

ČSN EN ISO 7899-2 (757831)
Jakost vod - Stanovení intestinálních enterokoků - Část 2: Metoda membránových filtrů