ČSN ISO 7566 (011632) Zrušená norma

Akustika. Standardní referenční nulová hladina pro kalibraci tónových audiometrů s kostním vedením

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7566:1987, která byla převzata beze změny do EN 27566:1992. Standardní referenční nulové hladiny prahů sluchu pro tónové audiometry s vedením vzduchem jsou uvedeny v normě ČSN ISO 389. Pro klinickou diagnózu a jiné audiometrické účely je často nezbytné porovnat naměřené hladiny sluchu prahů pro zvuk vysílaný do vnitřního ucha jednak vzdušným a jednak kostním vedením. K vyvolání zvukového vjemu kostním vedením se používá elektromechanický vibrátor přiložený na processus mastoideus nebo na čelo zkoušené osoby. Tato norma stanovuje následující hodnoty pro kalibraci kostních vibrátorů pro audiometrická měření kostním vedením čistými tóny: a) Referenční ekvivalentní prahové hladiny sil (REHPS) odpovídající sluchu prahu mladých, otologicky normálně vyvinutých osob (viz 3.9) pro kostní vedení. REHPS je hladina síly, kterou působí vibrátor na vazební člen daného typu (viz 5.3, kde je vazebný člen popsán) za daných zkušebních podmínek, jestliže je buzen takovým napětím, které odpovídá normálnímu sluchovému prahu při umístění na processus mastoideus. Poznámka: Dodatečné hodnoty rozdílů mezi referenčními ekvivalentními hladinami prahových sil pro umístění na čele a na processus mastoideus (tedy pro tzv. kostní vedení) jsou pro informaci zahrnuty v příloze C. b) Základní parametry kostních vibrátorů a jejich aplikace na zkoušenou osobu a na mechanický vazební člen. c) Základní parametry a hladiny maskovacího šumu pro ucho, které není zkoušeno. Praktický návod, jak tuto normu při kalibraci audiometrů použít, je uveden v příloze B. Norma obsahuje řadu definic, které jsou pro pochopení normalizovaných požadavků nezbytné. Z nich vyjímáme: Čl.3.8 Práh sluchu: Hladina zvuku nebo hladina síly vibrací, při které za stanovených podmínek udávají osoby 50% správných odpovědí při opakovaných zkouškách. Čl.3.9 Otologicky normální osoba: Osoba v normálním zdravotním stavu bez jakýchkoliv příznaků sluchové poruchy a bez ušního mazu ve zvukovodu, která nebyla nikdy v minulosti vystavěna nadměrnému hluku. Čl.3.10 Ekvivalentní prahová hladina akustického tlaku (monaurální poslech): Je hladina akustického tlaku pro ucho při určitém kmitočtu, pro daný typ sluchátka a pro stanovený způsob aplikace sluchátka na lidské ucho, kterou vyvolá sluchátko při shodném kmitočtu v určitém umělém uchu nebo v určitém vazebním členu, je-li sluchátko buzeno takovým napětím, které by odpovídalo při použití stejného sluchátka za výše uvedených podmínek prahu sluchu lidského ucha. Čl.3.11 Referenční ekvivalentní hladina akustického tlaku prahu sluchu (REHATPS): Je průměrná hodnota ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku při určitém kmitočtu pro uši dostatečného počtu otologicky normálních osob obou pohlaví ve věku 18 až 30 let včetně. Hodnota vyjadřuje práh sluchu v určitém vazebním členu nebo umělém uchu pro určitý typ sluchátka. Poznámka: vztah mezi věkem a hladinami prahu sluchu pro vedení vzduchem je stanoven v ISO 7029. Čl.3.12 Ekvivalentní prahová hladina síly (monaurální poslech): Je hladina vibrační síly pro ucho při daném kmitočtu, pro dané uspořádání kostního vibrátoru a pro stanovenou sílu přítlaku kostního vibrátoru na lidskou spánkovou kost (os temporale - processus mastoideus), kterou vyvolá vibrátor na daném mechanickém vazebním členu, jestliže je vibrátor vybuzen takovým napětím, které by odpovídalo prahu sluchu při aplikaci vibrátoru na spánkovou kost, resp. její processus mastoideus). Čl.3.13 Referenční ekvivalentní prahová hladina síly (REPHS): Je průměrná hodnota ekvivalentní prahové hladiny síly při určitém kmitočtu, pro uši dostatečného počtu otologicky normálních osob obou pohlaví ve věku 18 - 30 let včetně. Hodnota vyjadřuje práh sluchu v daném mechanickém vazebním členu pro dané uspořádání kostního vibrátoru. Čl.3.14 Hladina poslechu (čistého tónu): Je hladina vibrační síly (nebo hladina akustického tlaku) čistého tónu pro kostní (nebo vzdušné) vedení při daném kmitočtu, pro daný typ měniče a pro stanovený způsob aplikace, vyvolaného měničem na daném mechanickém vazebním členu (nebo v akustickém vazebním členu nebo v umělém uchu) mínus odpovídající referenční ekvivalentní prahová hladina síly (nebo referenční ekvivalentní hladina akustického tlaku prahu sluchu). Poznámka: Obecně může být tato definice použita i pro úzkopásmový šum. Čl.3.15 Prahová hladina sluchu (pro dané ucho): Je práh sluchu při daném kmitočtu a pro daný typ měniče vyjádřený jako hladina poslechu. Norma, kromě těchto definic, obsahuje podklady pro referenční ekvivalentní prahové hladiny sil (kap. 4), pro podmínky zkoušení (kap. 5) a již zmíněné přílohy A až C. ČSN ISO 7566 (01 1632) byla vydána v únoru 1994.

Označení ČSN ISO 7566 (011632)
Katalogové číslo 15307
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1994
Datum účinnosti 1. 3. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963153070
Norma byla zrušena k 1. 5. 1999
a nahrazena ČSN ISO 389-3 (011630)