ČSN IEC 73 (330170) Zrušená norma

Elektrotechnické předpisy. Kódování sdělovačů a ovládačů pomocí barev a doplňkových prostředků

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 73:1991, s jehož zněním se shoduje znění EN 60 073:1993. Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce, Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu na základě jejich požadavku. Tabulka 7 a články 4.3.1, 5.1, NA.1.1, NA.1.2, NA.2.1, NA.4.1.1, NA.5.1 až NA.5.4 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Federálního ministerstva dopravy na základě jeho požadavku. Norma stanoví obecná pravidla pro přidělování určitých významů jednotlivým barvám a doplňkovým prostředkům u sdělovačů a ovládačů s cílem: - zvýšit bezpečnost osob, materiálních hodnot a životního prostředí na základě bezpečného kontrolování a řízení technického zařízení; - usnadnit správnou kontrolu, řízení a údržbu zařízení; - usnadnit rychlé rozpoznání provozních podmínek a poloh ovládačů. Tuto normu lze obecně použít: - pro celý rozsah aplikací od jednoduchých, jako jsou jednotlivé světelné návěsti, ovládací tlačítka, mechanické ukazatele, světelné diody (LED) nebo obrazovky, až po rozsáhlá řídicí centra zahrnující široké spektrum přístrojů pro řízení strojů nebo procesů; - tam, kde je ohrožena bezpečnost osob, materiální hodnoty a životní prostředí a tam, kde je barev a doplňkových prostředků využito pro usnadnění správné kontroly a řízení zařízení; - tam, kde je na technické komisi, aby přidělila určitý způsob kódování určité specifické funkci. Jestliže bezpečnost osob, materiálních hodnot a životního prostředí není ohrožena, může příslušná technická komise stanovit zvláštní požadavky v mezích tohoto základního bezpečnostního dokumentu. Za pozornost stojí v kap. 3 "Termíny a definice": Čl.3.1 Sdělovač: Mechanické, optické, elektrické nebo elektronické zařízení poskytující viditelné nebo slyšitelné informace. Čl.3.2 Ovládač: Část řídicího zařízení (spínače) na niž se působí vnější silou (modifikace IEV 441-15-22). Poznámka: 1) Ovládač může mít formu rukojeti, tlačítka, kolečka apod. 2) Pro účely této normy se za ovládač v případě interaktivních obrazovek považuje ta část obrazovky, která zajišťuje ovládací funkci. Čl.3.10 Kontrast: 1. Ve smyslu vnímání: Odhad rozdílu mezi vzhledem dvou nebo více částí pole viděných současně nebo postupně (tedy: kontrast jasů, světlostí, barev, kontrast současný, postupný atd.).2. Ve smyslu fyzikálním: Veličina korelující s vnímavým kontrastem jasů, stanovená obvykle jedním nebo několika vzorci zohledňujícími jas daného podnětu, např. tL/L pro jasy blízké prahové hodnotě nebo L1/L2 pro mnohem vyšší jasy (IEV 845-02-47). V kap. 4 se čl.4.2 zabývá kódováním barvami: Barva je jedním z nejúčinnějších prostředků přivolávání pozornosti. Určité významy jsou přiděleny stanoveným barvám (viz čl.5.1 a tabulky 4, 5, 6). Tyto barvy musí být snadno identifikovatelné a odlišné od každé z ostatních stanovených barev. Určité barvy musí být vyhrazeny pro bezpečnostní významy. Všeobecné zásady při přidělování významů barvám při kódování informací jsou uvedeny v tabulce 3.
Tabulka 3 - Významy barev při kódování - Všeobecné zásady
+---------------------------------------------------------------+
¦ ¦ Významy ¦
+--------+------------------------------------------------------¦
¦ Barva ¦ Bezpečnost osob ¦ Provozní podmínky ¦ Stav zařízení ¦
¦ ¦ nebo prostředí ¦ ¦ ¦
+--------+------------------+-------------------+---------------¦
¦ČERVENÁ ¦ Nebezpečí ¦ Nouzové ¦ Bez obecného ¦
¦ ¦ ¦ ¦ významu ¦
+--------+------------------+-------------------+---------------¦
¦ŽLUTÁ ¦ Výstraha ¦ Mimořádné ¦ Bez obecného ¦
¦ ¦ ¦ ¦ významu ¦
+--------+------------------+-------------------+---------------¦
¦ZELENÁ ¦ Bezpečí ¦ Normální ¦ Bez obecného ¦
¦ ¦ ¦ ¦ významu ¦
+--------+------------------------------------------------------¦
¦MODRÁ ¦ Zvláštní význam ¦
¦ ¦ (příkaz) ¦
+--------+------------------------------------------------------¦
¦BÍLÁ ¦ ¦
¦ŠEDÁ ¦ Není přidělen zvláštní význam ¦
¦ČERNÁ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+

Tabulka 4 - Význam barev u sdělovačů z hlediska bezpečnosti osob, materiálních hodnot a prostředí.
+----------------------------------------------------------------+
¦ Barva ¦ Význam ¦ Vysvětlení ¦ Příklady užití ¦
+--------+-----------+--------------------------+----------------¦
¦ČERVENÁ ¦ Nebezpečí ¦ Nebezpečná situace nebo ¦ - Zákaz vstupu ¦
¦ ¦ ¦ závazný příkaz ¦ ¦
+--------+-----------+--------------------------+----------------¦
¦ ŽLUTÁ ¦ Výstraha ¦ - Závada ¦ - Omezený ¦
¦ ¦ ¦ - Poruchová situace ¦ přístup ¦
¦ ¦ ¦ - Stálé nebo dočasné ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ohrožení (např. přístup ¦ ¦
¦ ¦ ¦ k pohybujícím se částem ¦ ¦
¦ ¦ ¦ pod napětím) ¦ ¦
+--------+-----------+--------------------------+----------------¦
¦ ZELENÁ ¦ Bezpečí ¦ - Indikace bezpečné ¦ - Úniková ¦
¦ ¦ ¦ situace ¦ (volná) cesta ¦
¦ ¦ ¦ - Bezpečné pokračování ¦ ¦
¦ ¦ ¦ - Volná cesta ¦ ¦
+--------+-----------+--------------------------+----------------¦
¦ MODRÁ ¦ Zvláštní ¦ - Indikace potřeby ¦ - Přikázaná ¦
¦ ¦ význam ¦ přikázané akce ¦ cesta ¦
¦ ¦ (Příkaz) ¦ ¦ ¦
+--------+-----------+--------------------------+----------------¦
¦ BÍLÁ ¦ Bez ¦ - Všeobecná informace ¦ - Vysvětlení ¦
¦ ŠEDÁ ¦ zvláštního¦ ¦ cesty ¦
¦ ČERNÁ ¦ významu ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------------------+

Kap. 5 se zabývá sdělovači. Význam barev u sdělovačů musí být v souladu s tabulkami 4 až 6. Tabulka 4 uvádí význam barev sdělovačů z hlediska bezpečnosti osob a prostředí. Tabulka 5 uvádí význam barev sdělovačů z hlediska provozních podmínek. Tabulka 6 uvádí význam barev sdělovačů z hlediska stavu zařízení. Kap. 6 se zabývá ovládači. Význam barev užitých pro kódování u ovládačů musí odpovídat tabulce 7.
Tabulka 7 - Všeobecný význam barev u ovládačů.
+-------------------------------------------------------------------+
¦Barva ¦ Význam ¦Vysvětlení ¦Příklady použití ¦
+-------+-----------+-------------------+---------------------------¦
¦ČERVENÁ¦ Nebezpečí ¦Zásah v případě ¦- Nouzový vypínač ¦
¦ ¦ ¦nebezpečí ¦- Zastavení nebo vypnutí ¦
¦ ¦ ¦ ¦nouzovým vypínačem ¦
¦ ¦ ¦ ¦- Spuštění nouzové ¦
¦ ¦ ¦ ¦(bezpečnostní) funkce ¦
+-------+-----------+-------------------+---------------------------¦
¦ŽLUTÁ ¦ Mimořádný ¦Zásah v případě ¦- Zásah k potlačení ¦
¦ ¦ stav ¦mimořádných ¦mimořádných podmínek ¦
¦ ¦ ¦podmínek ¦- Ruční znovunajetí ¦
¦ ¦ ¦ ¦přerušeného automatického ¦
¦ ¦ ¦ ¦cyklu ¦ +-------+-----------+-------------------+---------------------------¦
¦ZELENÁ ¦ Bezpečí ¦Zásah v případě ¦ ¦
¦ ¦ ¦bezpečné situace ¦ ¦
¦ ¦ ¦nebo pro ¦ ¦
¦ ¦ ¦zabezpečení ¦ ¦
¦ ¦ ¦normálních ¦ ¦
¦ ¦ ¦podmínek ¦ ¦
+-------+-----------+-------------------+---------------------------¦
¦MODRÁ ¦ Zvláštní ¦Podmínky ¦ Funkce znovunastavení ¦
¦ ¦ význam ¦vyžadující ¦ (seřízení) ¦
¦ ¦ (Příkaz) ¦zásah ¦ ¦
+-------+-----------+-------------------+---------------------------¦
¦BÍLÁ ¦ Bez ¦Všeobecné ¦ - může být použito pro ¦
¦ŠEDÁ ¦ zvláštního¦vyvolání nějaké ¦ jakoukoliv funkci, vyjma ¦
¦ČERNÁ ¦ významu ¦funkce ¦ nouzového vypnutí, např. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ VYPNUTO/ZAPNUTO, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ STOP/START ¦
+-------------------------------------------------------------------+
ČSN IEC 73 (33 0170) byla vydána v prosinci 1993. Nahradila ČSN 33 0170 z 13.12.1985.

Označení ČSN IEC 73 (330170)
Katalogové číslo 15266
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 1993
Datum účinnosti 1. 1. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963152660
Norma byla zrušena k 1. 7. 1999
a nahrazena ČSN EN 60073 (330170)