ČSN EN 1127-2 (389622) Aktuální vydání

Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly

ČSN EN 1127-2 Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma uvádí metody pro ochranu a prevenci proti výbuchu v dolech a popisuje základní koncepci a metodiku pro návrh a konstrukci zařízení, ochranných systémů a součástí.
Tato evropská norma platí pro zařízení skupiny I, ochranné systémy a součásti, určené pro použití v podzemních částech dolů a těch částech povrchových instalací dolů, které jsou ohroženy důlním plynem a/nebo hořlavým prachem.
POZNÁMKA - Podrobnější informace pro konkrétní zařízení, ochranné systémy a součásti jsou uvedeny v odpovídajících předmětových normách. Při návrhu a konstrukci opatření pro ochranu a prevenci proti výbuchu jsou nutné odpovídající bezpečnostní údaje o hořlavých látkách a výbušné atmosféře.
Tato evropská norma stanovuje metody pro identifikaci a hodnocení nebezpečných situací, které mohou vést k výbuchu, a uvádí příslušná požadovaná bezpečnostní opatření pro návrh a konstrukci. Toho je dosaženo:
- hodnocením rizik;
- snižováním rizik.
Bezpečnosti zařízení, ochranných systémů a součástí může být dosaženo odstraněním nebezpečí a/nebo omezením rizik, tj.:
a) vhodným návrhem (bez použití ochranných opatření);
b) bezpečnostními ochrannými zařízeními;
c) informacemi pro použití;
d) dodatečnými preventivními opatřeními.
Opatření podle a) (prevence) a b) (ochrana) proti výbuchům jsou uvedena v kapitole 6 této normy, opatření proti výbuchům podle c) jsou uvedena v kapitole 7 této normy. Opatření podle d) nejsou v této normě popsána. Tato opatření jsou uvedena v kapitole 6 EN 12100:2010.
Preventivní a ochranná opatření popsaná v této normě nemohou poskytnout požadovanou bezpečnostní úroveň, jestliže zařízení, ochranné systémy a součásti nejsou provozovány v souladu s jejich předpokládaným použitím, a jestliže instalace a údržba nejsou prováděny podle příslušných technických předpisů nebo požadavků.
Tato norma platí pro jakákoliv zařízení, ochranné systémy a součásti, které jsou určeny pro používání v potenciálně výbušné atmosféře. Tyto atmosféry mohou vznikat v důsledku zpracovávaných hořlavých materiálů, materiálů používaných nebo uvolňovaných zařízením, ochrannými systémy a součástmi nebo od materiálů nacházejících se v blízkém okolí zařízení, ochranných systémů a součástí a/nebo od materiálů, ze kterých jsou zařízení, ochranné systémy a součásti vyrobeny.
Protože trhací práce mohou uvolňovat výbušnou atmosféru, platí tato norma i pro zařízení používané pro trhací práce, bez ohledu na výbušniny a roznětnice.
Tato norma platí pro zařízení, ochranné systémy a součásti ve všech etapách jejich používání.
Tato norma neplatí pro:
- lékařská zařízení, která jsou určena pro používání v lékařském prostředí;
- zařízení, ochranné systémy a součásti, u nichž je nebezpečí výbuchu vyvoláno výhradně přítomností výbušných látek nebo chemicky nestabilních látek;
- zařízení, ochranné systémy a součásti, u nichž může dojít k výbuchu reakcí látek s jinými oxidačními činidly než je atmosférický kyslík nebo jinými nebezpečnými reakcemi nebo při jiných než atmosférických podmínkách;
- zařízení určená pro používání v domácnostech a nekomerčním prostředí, kde může vzniknout prostředí s nebezpečím výbuchu pouze zřídka jako výsledek náhodného úniku topného plynu;
- osobní ochranné pracovní prostředky zahrnuté ve Směrnici 89/686/EHS;
- navrhování a konstrukci systémů, obsahujících očekávaný řízený proces spalování, pokud nemohou působit jako zdroje iniciace v prostředí s nebezpečím výbuchu;
- doly, ve kterých se přirozeně nevyskytuje důlní plyn a/nebo hořlavý prach, a nadzemní části, jako jsou úpravny uhlí, koksovny apod., ve kterých se může vyskytovat výbušná atmosféra, které však nejsou součástí uhelného dolu. Tyto případy jsou pokryty EN 1127-1:2011.

Označení ČSN EN 1127-2 (389622)
Katalogové číslo 96382
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 12. 2014
Datum účinnosti 1. 1. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963963822
Tato norma nahradila ČSN EN 1127-2 +A1 (389622) z října 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1127-1 ed. 3 (389622)
Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika

foo