ČSN EN 1127-2 +A1 (389622) Zrušená norma

Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly

ČSN EN 1127-2 +A1 Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 1127-2+A1

Tato norma uvádí všeobecný návod pro ochranu a prevenci proti výbuchu v dolech a popisuje základní koncepci a metodiku pro konstrukci a provedení zařízení, ochranných systémů a součástí.
Platí pro zařízení skupiny I, ochranné systémy a součásti, určené pro použití v podzemních částech dolů a těch částech povrchových instalací dolů, které jsou ohroženy důlním plynem a/nebo hořlavým prachem.
Norma stanovuje metody pro identifikaci a hodnocení nebezpečných situací, které mohou vést k výbuchu, a uvádí příslušná požadovaná bezpečnostní opatření pro konstrukci a provedení. Toho je dosaženo:
identifikací nebezpečí;
posouzením rizik;
vyloučením nebo minimalizací rizik;
informacemi pro používání.
Bezpečnosti zařízení, ochranných systémů a součástí může být dosaženo, jak je popsáno v EN 292­2:1991, odstraněním nebezpečí a/nebo omezením rizik, tj.:
a) omezením rizik konstrukcí;
b) bezpečnostními ochrannými zařízeními;
c) informacemi pro použití;
d) dodatečnými ochrannými opatřeními.
Opatření podle a) (prevence) a b) (ochrana) proti výbuchům jsou uvedena v kapitole 6 této normy, opatření proti výbuchům podle c) jsou uvedena v kapitole 7 této normy. Opatření podle d) nejsou v této normě popsána. Tato opatření jsou uvedena v kapitole 6 EN 292-2:1991.
Preventivní a ochranná opatření popsaná v této normě nemohou poskytnout požadovanou bezpečnostní úroveň, jestliže zařízení, ochranné systémy a součásti nejsou provozovány v souladu s jejich předpokládaným použitím, a jestliže instalace a údržba nejsou prováděny podle příslušných právních předpisů nebo požadavků.
Tato norma platí pro jakákoliv zařízení, ochranné systémy a součásti, které jsou určeny pro používání v prostředí s nebezpečím výbuchu. Tato prostředí mohou vznikat v důsledku zpracovávaných hořlavých materiálů, materiálů používaných nebo uvolňovaných zařízením, ochrannými systémy a součástmi nebo od materiálů nacházejících se v blízkém okolí zařízení, ochranných systémů a součástí a/nebo od materiálů, ze kterých jsou zařízení, ochranné systémy a součásti vyrobeny.
Protože trhací práce mohou uvolňovat výbušnou atmosféru, platí tato norma i pro zařízení používané pro trhací práce, bez ohledu na výbušniny a detonátory.
Tato norma platí pro zařízení, ochranné systémy a součásti ve všech etapách jejich používání.
Tato norma neplatí pro:
- lékařská zařízení, která jsou určena pro používání v lékařském prostředí;
- zařízení, ochranné systémy a součásti, u nichž je nebezpečí výbuchu vyvoláno výhradně přítomností výbušných látek nebo chemicky nestabilních látek;
-zařízení, ochranné systémy a součásti, u nichž může dojít k výbuchu reakcí látek s jinými oxidačními činidly než je atmosférický kyslík nebo jinými nebezpečnými reakcemi nebo při jiných než atmosférických podmínkách;
- zařízení určená pro používání v domácnostech a nekomerčním prostředí, kde může vzniknout prostředí s nebezpečím výbuchu pouze zřídka jako výsledek náhodného úniku topného plynu;
- osobní ochranné pracovní prostředky zahrnuté ve Směrnici 89/686/EEC;
- navrhování a konstrukci systémů, obsahujících očekávaný řízený proces spalování, pokud nemohou působit jako zdroje iniciace v prostředí s nebezpečím výbuchu;
- doly, ve kterých se přirozeně nevyskytuje důlní plyn a/nebo hořlavý prach, a nadzemní části, jako jsou úpravny uhlí, koksovny apod., ve kterých se může vyskytovat výbušná atmosféra, které však nejsou součásti uhelného dolu. Tyto případy jsou pokryty EN 1127-1:1997.

Označení ČSN EN 1127-2 +A1 (389622)
Katalogové číslo 82043
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 2008
Datum účinnosti 1. 11. 2008
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963820439
Norma byla zrušena k 1. 1. 2015
a nahrazena ČSN EN 1127-2 (389622)
Tato norma nahradila ČSN EN 1127-2 (389622) z května 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1127-1 ed. 3 (389622)
Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika

ČSN EN 1127-2 (389622)
Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly

foo