ČSN EN 1127-1 ed. 2 (389622)

Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika

ČSN EN 1127-1 ed. 2 Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 472 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 28. 2. 2022. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví metody pro identifikaci a hodnocení nebezpečných situací vedoucích k výbuchu a odpovídající projektová a konstrukční opatření pro požadovanou bezpečnost. Toho je dosaženo:
- hodnocením rizik;
- snížením rizika.
Bezpečnosti zařízení, ochranných systémů a součástí může být dosaženo odstraněním nebezpečí a/nebo omezením rizik, tj.:
a) vhodným návrhem (bez použití bezpečnostních ochranných zařízení);
b) bezpečnostními ochrannými zařízeními;
c) informacemi pro použití;
d) jakýmikoliv jinými preventivními opatřeními.
Opatření podle a) (preventivní) a b) (ochranná) proti výbuchům jsou uvedena v kapitole 6 této normy; opatření proti výbuchům podle c) jsou uvedena v kapitole 7 této normy. Opatření podle d) nejsou v této evropské normě popsána. Tato opatření jsou uvedena v kapitole 6 EN 12100:2010.
Preventivní a ochranná opatření popsaná v této normě nebudou poskytnout požadovanou úroveň bezpečnosti, pokud zařízení, ochranné systémy a součásti nebudou provozovány v rozsahu jejich předpokládaného použití a pokud jejich instalace a údržba není prováděna podle příslušných předpisů nebo požadavků.
Norma specifikuje všeobecné metody pro navrhování a konstrukci tak, aby pomáhala konstruktérům a výrobcům v dosažení ochrany proti výbuchu při navrhování zařízení, ochranných systémů a součástí.
Norma platí pro zařízení, ochranné systémy a součásti určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, za atmosférických podmínek. Tyto atmosféry mohou vznikat v důsledku zpracovávaných, používaných nebo uvolňovaných hořlavých materiálů ze zařízení, ochranných systémů a součástí nebo od materiálů nacházejících se v blízkém okolí zařízení, ochranných systémů a součástí a/nebo od materiálů ze kterých jsou zařízení, ochranné systémy a součásti vyrobeny.
Norma platí pro zařízení, ochranné systémy a součásti ve všech etapách jejich používání.
Norma platí pouze pro zařízení skupiny II, které je určeno k používání mimo prostory v podzemních částech dolů a povrchových instalacích částí těchto dolů, ohrožených důlním plynem a/nebo hořlavým prachem.
Tato norma neplatí pro:
1) lékařská zařízení, která jsou určena pro používání v lékařském prostředí;
2) zařízení, ochranné systémy a součásti, u nichž je nebezpečí výbuchu vyvoláno výhradně přítomností výbušných látek nebo chemicky nestabilních látek;
3) zařízení, ochranné systémy a součásti, u nichž může dojít k výbuchu reakcí látek s jinými oxidačními činidly než je atmosférický kyslík nebo k jiným nebezpečným reakcím nebo při jiných než atmosférických podmínkách;
4) zařízení určená pro používání v domácnostech a nekomerčním prostředí, kde může vzniknout prostředí s nebezpečím výbuchu pouze zřídka, jako výsledek náhodného úniku topného plynu;
5) osobní ochranné prostředky zahrnuté ve Směrnici 89/686/EHS;
6) námořní a vnitrozemská plavidla včetně zařízení na těchto palubách těchto plavidlech;
7) dopravní prostředky, např. vozidla a jejich přívěsy, které jsou určeny výhradně pro dopravu osob vzduchem, po silnicích, drahách nebo vodních cestách a pro dopravní prostředky, které jsou určeny pro dopravu zboží vzduchem, po silnicích, drahách nebo vodních cestách. Norma však platí pro dopravní prostředky určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu;
8) návrh a konstrukci systémů, obsahující vhodný, řízený proces spalování, pokud nemohou působit jako zdroje iniciace v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Označení ČSN EN 1127-1 ed. 2 (389622)
Katalogové číslo 89783
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 1. 2012
Datum účinnosti 1. 2. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963897837
Změny a opravy Z1 4.20t
Norma je platná do 28. 2. 2022
a bude nahrazena ČSN EN 1127-1 ed. 3 (389622)
Tato norma nahradila ČSN EN 1127-1 (389622) z května 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 60079-17 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací

Další příbuzné normy

ČSN EN 1127-1 ed. 3 (389622)
Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika

ČSN EN 1127-1 ed. 3 (389622)
Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika

ČSN EN 1127-2 (389622)
Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly