ČSN P ENV 1992-1-2 (731201) Zrušená norma

Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí předběžné evropské normy ENV 1992-1-2:1996 včetně její změny A1:1996. Tato předběžná evropská norma ENV 1992-1-2:1996 má status české předběžné normy. Tato předběžná ČSN je určena pro ověření a k připomínkám. Připomínky a návrhy na zlepšení lze uplatnit u Českého normalizačního institutu. Tato předběžná norma obsahuje doslovný český překlad anglického znění ENV 1992-1-2:1995: Navrhování betonových konstrukcí, část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru, zveřejněného Evropskou komisí pro normalizaci (CEN), a dále Národní aplikační dokument České republiky (NAD). Při navrhování konstrukcí realizovaných v České republice je třeba ENV 1992-1-2 používat současně s NAD, včetně dalších normativních dokumentů obsažených v NAD. Jestliže se ustanovení NAD odlišují od ustanovení ENV 1992-1-2, postupuje se podle NAD. Předběžná evropská norma ENV 1992-1-2:1995 je výsledkem prací sponzorovaných zeměmi Evropské unie (EU) a Evropského sdružení volného obchodu (EFTA/ESVO), řízených Evropskou komisí pro normalizaci (CEN) a směřující k zajištění souboru pravidel pro navrhování stavebních objektů pozemního a inženýrského stavitelství. Předběžné Evropské normy ENV nemají závaznost evropských norem (EN). Cílem zveřejnění ENV je získat zkušenosti pro jejich revizi a převedení na úroveň Evropských norem. Tato předběžná evropská norma (ENV) byla organizací CEN přijata 14.1.1994 k dočasnému používání jako výhledová norma. Doba platnosti této normy je omezena na tři roky. Po dvou letech budou členové CEN požádáni, aby předložili své připomínky, a to zejména k otázce, zda lze ENV převést na Evropskou normu (EN). Členové CEN se žádají, aby vyhlásili tuto ENV stejným způsobem, jako kdyby se jednalo o EN, a aby ji na národní úrovni vhodným způsobem zpřístupnily. Národní normy, které nejsou ve shodě s ENV, se dovoluje ponechat v platnosti (souběžně s ENV) až do konečného rozhodnutí o převedení ENV na EN. Rozsah platnosti (ČSN P) ENV 1992-1-2 platí pro navrhování betonových konstrukcí za mimořádné situace působení požáru a musí se používat ve spojení s (ČSN P) ENV 1992-1-1. Tím vznikají doplňky a identifikují se odlišnosti od návrhu konstrukce při běžné teplotě. Část 1-2 se vztahuje pouze k pasivním metodám ochrany proti požáru. Aktivní metody nejsou začleněny. Část 1-2 se týká konstrukcí, u kterých se požaduje s ohledem na výslednou požární bezpečnost splnění následujících kritérií požáru: - vyloučení předčasného selhání konstrukce (nosná konstrukce), - omezení šíření požáru (plamene, horkých plynů, vysokých teplot) vně vymezených oblastí (požárně dělicí funkce). Velmi rozsáhlá stavebně - technická norma, podobně jako jiné této skupiny. Má cca 65 stran. ČSN P ENV 1992-1-2 (73 1201) byla vydána v březnu 1998.

Označení ČSN P ENV 1992-1-2 (731201)
Katalogové číslo 43504
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 4. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963435046
Změny a opravy opr. 5.98
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 1992-1-2 (731201)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1992-1-1 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A (731201)
Národní příloha - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-2 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1992-1-2 NA ed. A (731201)
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

ČSN EN 1992-3 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky

ČSN EN 1992-3 NA ed. A (731201)
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 3: Liquid retaining and containment structures

foo