ČSN 75 1400 (751400) Zrušená norma

Hydrologické údaje povrchových vod

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro objednávání, zpracování a poskytování hydrologických údajů povrchových vod, kterých se použije pro: návrh, výstavbu a provoz vodních nádrží, vodohospodářských objektů a zařízení na vodních tocích, úprav vodních toků podle ČSN 73 6820 a ČSN 73 6823, dále pro návrh a výstavbu mostů a propustků v železničních, dálničních a silničních tělesech a jiných zařízení křižujících vodní toky, dále na řešení ochrany území a objektů před povodněmi na vodních tocích, a též na řešení zásobování vodou z povrchových zdrojů a konečně na řešení problematiky kvality povrchových vod (zejména vypouštění odpadních vod). Norma upravuje závazně problematiku běžných režimových údajů o průtocích ve vodních tocích, pro ostatní hydrologické údaje a hydrologické studie se doporučuje ustanovení normy použít přiměřeně. Norma neplatí pro operativní zpracování a poskytování údajů vyjadřujících aktuální stav a pro hydrologické předpovědi. Vedle všeobecných požadavků jsou normalizovány zejména základní hydrologické údaje, hydrologické řady, průměrné i extremní hodnoty, povodňové vlny a konečně specifikace objednávky hydrologických údajů. ČSN 75 1400 byla schválena 20.7.1990 a nabyla účinnosti od 1.8.1991. Nahradila ČSN 73 6805 z 20.6.1975.

Označení ČSN 75 1400 (751400)
Katalogové číslo 32709
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 1991
Datum účinnosti 1. 8. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963327099
Norma byla zrušena k 1. 11. 1997
a nahrazena ČSN 75 1400 (751400)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 14 00
  • ČSN 751400
  • ČSN 75 14 00 : 1991
  • ČSN 751400:1991
  • ČSN 75 1400:1991