ICS 13.060.10 - Voda z přírodních zdrojů

ČSN 07 7401 (077401) - listopad 1992

Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa

190 Kč

ČSN 07 7403 (077403) - leden 1982

Voda a para pre tepelné energetické zariadenia s pracovným tlakom 8 MPa a vyšším

125 Kč

ČSN EN 14968 (259380) - duben 2007

Sémantika pro výměnu dat o podzemní vodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN 73 6614 (736614) - duben 1984

Zkoušky zdrojů podzemní vody

340 Kč

ČSN 75 0101 (750101) - září 2003

Vodní hospodářství - Základní terminologie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.09t

405 Kč

ČSN 75 0110 (750110) - duben 2010

Vodní hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie

770 Kč

ČSN 75 0434 (750434) - březen 2017 aktuální vydání

Meliorace - Potřeba vody pro doplňkovou závlahu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.20t

590 Kč

ČSN 75 0905 (750905) - duben 2014 aktuální vydání

Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

230 Kč

ČSN 75 1400 (751400) - leden 2014 aktuální vydání

Hydrologické údaje povrchových vod

230 Kč

ČSN 75 2101 (752101) - duben 2009 aktuální vydání

Ekologizace úprav vodních toků

190 Kč

ČSN 75 2120 (752120) - únor 1991

Kilometráž vodních toků a nádrží

230 Kč

ČSN P 75 2323 (752323) - červen 2014

Zajištění poproudových migrací ryb ve vodních tocích

230 Kč

ČSN 75 2410 (752410) - duben 2011 aktuální vydání

Malé vodní nádrže

440 Kč

ČSN 75 2911 (752911) - únor 1993

Vodní značky

190 Kč

ČSN 75 3418 (753418) - říjen 2011 aktuální vydání

Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním při dopravě ropných látek silničními vozidly

190 Kč

ČSN 75 5115 (755115) - červen 2010 aktuální vydání

Jímání podzemní vody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.12t

475 Kč

ČSN 75 6261 (756261) - září 2004 aktuální vydání

Dešťové nádrže

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.06t

360 Kč

ČSN 75 6262 (756262) - prosinec 2019

Odlehčovací komory

550 Kč

ČSN EN ISO 5667-6 (757051) - březen 2017

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 11.20t

415 Kč

ČSN ISO 5667-11 (757051) - červenec 2012 aktuální vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 11: Návod pro odběr vzorků podzemních vod

350 Kč

ČSN ISO 5667-22 (757051) - červen 2017

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 22: Návod pro navrhování a instalaci objektů pro monitoring podzemní vody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 5667-24 (757051) - září 2018 aktuální vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 24: Návod pro auditování vzorkování

590 Kč

ČSN ISO 5667-4 (757051) - červen 2018 aktuální vydání

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 4: Návod pro odběr vzorků z jezer a vodních nádrží

350 Kč

ČSN EN 17136 (757704) - září 2019

Kvalita vod - Návod pro terénní a laboratorní postupy pro kvantitativní analýzu a identifikaci makrozoobentosu z vnitrozemských povrchových vod

230 Kč

ČSN EN ISO 16665 (757709) - červen 2014 aktuální vydání

Kvalita vod - Směrnice pro kvantitativní odběr vzorků makrofauny mořského dna a jejich zpracování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 8689-1 (757720) - duben 2001

Jakost vod - Biologická klasifikace vodních toků - Část 1: Pokyny pro interpretaci údajů o biologickém stavu toků na základě sledování makrozoobentosu

230 Kč

ČSN EN ISO 8689-2 (757720) - duben 2001

Jakost vod - Biologická klasifikace vodních toků - Část 2: Pokyny pro prezentaci údajů o biologickém stavu toků na základě sledování makrozoobentosu

230 Kč

ČSN EN 16039 (757726) - duben 2012

Kvalita vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik jezer

350 Kč

ČSN EN 17123 (757788) - srpen 2019

Kvalita vod - Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologických charakteristik přechodových a pobřežních vod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 19493 (757890) - prosinec 2007

Jakost vod - Návod pro biologická sledování společenstev na pevných podkladech v mořích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 75 9010 (759010) - únor 2012

Vsakovací zařízení srážkových vod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.13t, Z1 8.17t, Oprava 2 11.17t

670 Kč

ČSN 83 0916 (830916) - květen 1975

Ochrana před ropnými látkami. Doprava ropných látek potrubím

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 1.85t

255 Kč

ČSN 83 7130 (837130) - červen 1982

Pravidla výběru a hodnocení vodních zdrojů pro hromadné zásobování pitnou a užitkovou vodou

230 Kč