ČSN EN 81-1 (274003) Zrušená norma

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž osobních a nákladních a malých nákladních výtahů. Část 1: Elektrické výtahy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s EN 81-1:1985. Účelem této normy je stanovit bezpečnostní předpisy pro osobní, nákladní a malé nákladní výtahy, aby byly chráněny osoby a předměty před nejrůznějším nebezpečím nehod, ke kterým může dojít při provozu. Norma, respektuje i požadavky, které sice svou podstatou nepatří ani do výtahového oboru, ani nepředstavují zábranu ve volné výměně zboží, ale slouží výlučně bezpečnosti uživatele nebo osobám provádějícím údržbu, stejně jako bezvadné údržbě výtahu. V určitých zemích jsou tyto požadavky součástí legislativy nebo jsou dány stavem techniky. Národní komise mohou provádět jednu nebo více změn v požadavcích této normy, pokud bude v textu na tento odstavec odvolávka: a) vypustit označený text, b) uvést doplňující ustanovení (např. definice, příslušné odstavce, četnost revizí ...), c) nahradit udanou hodnotu jinou hodnotou, jestliže to zvýší bezpečnost. Poznámka 1: Uvedená ustanovení jsou v normě označena (N.a, b nebo c) a na kraji (N).
Poznámka 2: Změny musí být v každé zemi předmětem národní přílohy. Norma platí pro nové trvale namontované zdvihací zařízení, obsluhující určené úrovně, mající klec, která je přizpůsobena pro dopravu osob a/nebo nákladů, je zavěšená na lanech nebo řetězech nebo zvedána válci a která se pohybuje aspoň částečně po svislých vodítkách nebo vodítkách, která jsou jen málo odkloněná od svislé roviny. Norma neplatí pro dále uvedená známá zdvihací zařízení: oběžné výtahy, výtahy s ozubenými tyčemi, výtahy se šroubovým pohonem, těžní zařízení a báňská dopravní zařízení, divadelní zdvihadla, regálové zakladače, skipové výtahy, stavební výtahy, zvedací zařízení pro lodě a umělé ostrovy pro vrtací a výzkumné práce, zařízení pro montáž a údržbu. V těchto případech může tato norma sloužit jako výchozí podklad. Za pozornost v rozsáhlé názvoslovné části z celkového počtu cca 34 hesel, stojí tyto dva termíny: Bezpečnostní lano (výtahu): Je pomocné lano připojené buď ke kleci a vyvažovacímu závaží nebo ke kleci a nějakému pevnému bodu, které slouží k vybavení zachycovačů v případě přetržení nosných lan. Zaručená únosnost lana (výtahu): Je síla, odpovídající součinu čtverce jmenovitého průměru lana, jmenovité pevnosti drátů a součinitele pro příslušnou konstrukci lana (ISO 2432-1974 Ocelová lana. Názvosloví - dosud nezavedena). Skutečná síla při přetržení zjištěná trhací zkouškou musí být nejméně rovna zaručené únosnosti lana. Norma je rozdělena do 4 částí: Část 1 - Elektrické výtahy. Část 2 - Hydraulické výtahy. Část 3 - Elektrické malé nákladní výtahy (připravuje se). Část 4 - Hydraulické malé nákladní výtahy (připravuje se). První část této normy se týká výtahů, které jsou popsány v části 3, jsou elektricky poháněné, mají klec, která je zavěšená na lanech nebo řetězech. Velmi rozsáhlá norma (cca 90 stran) normalizuje zejména názvosloví, značky a zkratky, požadavky na šachty, strojovny, dveře, vyvažovací závaží, nosné prostředky, vodítka, elektrickou instalaci, ochranu proti elektrickým závadám, požadavky na štítky, návod k obsluze, zkoušky, knihu výtahů a další. Zhruba dvě pětiny normy jsou přílohy, A až G, v nichž jsou rozvedeny některé požadavky. ČSN EN 81-1 (27 4003) byla vydána v lednu 1993.

Označení ČSN EN 81-1 (274003)
Katalogové číslo 32624
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 1. 1993
Datum účinnosti 1. 2. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 92 stran
EAN kód 8590963326245
Norma byla zrušena k 1. 5. 1999
a nahrazena ČSN EN 81-1 (274003)

Další příbuzné normy

ČSN EN 81-20 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů

ČSN EN 81-20 ed. 2 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů

ČSN EN 81-21 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách

ČSN EN 81-22 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 22: Elektrické výtahy s nakloněnou dráhou

ČSN EN 81-28 +AC (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů

ČSN EN 81-3 +A1 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy

ČSN EN 81-31 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy určené pouze pro dopravu nákladů - Část 31: Výtahy pro dopravu nákladů s možností vstupu

ČSN EN 81-40 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí

ČSN EN 81-41 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu

ČSN EN 81-43 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 43: Výtahy pro jeřáby

ČSN EN 81-50 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent

ČSN EN 81-50 ed. 2 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent

ČSN EN 81-58 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

ČSN EN 81-70 ed. 2 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

ČSN EN 81-71 +AC (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 71: Výtahy odolné vandalům

ČSN EN 81-72 ed. 2 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy

ČSN EN 81-73 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru

ČSN EN 81-77 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám

ČSN EN 81-80 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů

ČSN EN 81-80 ed. 2 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů

ČSN EN 81-82 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 82: Zlepšení přístupnosti existujících výtahů pro osoby včetně osob se zdravotním postižením

ČSN P CEN/TS 81-11 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní pravidla a interpretace - Část 11: Interpretace k souboru norem EN 81

ČSN P CEN/TS 81-76 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úprava výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 76: Evakuace osob s omezenou schopností pohybu a orientace za použití výtahů

ČSN P CEN/TS 81-83 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 83: Předpisy pro zvýšení odolnosti proti vandalismu

TNI CEN/TR 81-12 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní teze a intepretace - Část 12: Používání EN 81-20 a EN 81-50 na specifických trzích