ČSN 64 3050 (643050) Zrušená norma

Polypropylen. Základní ustanovení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro polypropylén a kopolymery propylénu s převážným obsahem propylénu a jejich směsí, nemodifikované i modifikované pigmenty, stabilizátory a plnivy (dále jen PP). Nevztahuje se na lehčené materiály a kaučuky na bázi propylénu. Norma nemá obvyklou strukturu předmětových technických norem pro chemické sloučeniny, látky nebo přípravky. V části všeobecně (čl. 5) je nicméně uvedeno, že PP určené pro výrobu předmětů přicházejících do styku s poživatinami, pro výrobu hraček a dalších výrobků s požadovanou zdravotní nezávadností, platí "příslušné hygienické směrnice" (jsou uvedeny v Dodatku). Pouze v příloze jsou podrobné údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, rozdělené do dvou částí. V prvé je uvedena požárnětechnická charakteristika. (PP je hořlavá tuhá látka skupiny C3 podle ČSN 73 0823, má teplotu vzplanutí 350 až 370 °C a teplotu vznícení 370 až 390 °C, a konečně má dolní mez výbušnosti 32 g.m-3.) V druhé části jsou pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, charakterizující PP jako inertní prach, ovšem s tím, že může obsahovat toxické příměsi. Velmi stručně a obecně jsou uvedena preventivní opatření při práci. Je též zopakována v době schválení normy platná NPK-P pro inertní prach (10 mg.m-3). Nejsou uvedeny pokyny pro první pomoc. Na závěr této přílohy je připomenuta povinnost organizací vypracovat pro pracoviště, kde se s PP pracuje pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. (Tato povinnost vyplývá - s ohledem na stav platný od r.1990 - z ustanovení § 273 odst. 2) zákoníku práce, a není ji třeba v technické normě opakovat.) Za pozornost stojí v příloze uvedený kompletní soubor hygienických předpisů, které platily v době schválení normy. ČSN 64 3050 byla schválena 24.10.1990 a nabyla účinnosti od 1.1.1993. Nahradila ČSN 64 3050 z 14.5.1979.

Označení ČSN 64 3050 (643050)
Katalogové číslo 32248
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1992
Datum účinnosti 1. 1. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963322483
Norma byla zrušena k 1. 9. 1998
a nahrazena ČSN EN ISO 1873-2 (643050)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 64 30 50
  • ČSN 643050
  • ČSN 64 30 50 : 1992
  • ČSN 643050:1992
  • ČSN 64 3050:1992