ČSN 64 1501 (641501) Zrušená norma

Plasty. Fenolické pryskyřice. Základní společná ustanovení. Metody zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, zkoušení, balení, vzorkování, dopravu, dodávání, skladování a používání fenolických pryskyřic a jejich roztoků. Fenolické pryskyřice podle této normy jsou produkty vznikající polykondenzací fenolu a jeho homologů s aldehydy, nejčastěji s formaldehydem za katalytického účinku alkalicky nebo kysele reagujících látek. Norma má obvyklou strukturu předmětových technických norem pro chemické sloučeniny, látky nebo přípravky. V části všeobecně (čl. 5) je poměrně podrobně rozvedena rizikovost rezolů, novolaků a výchozích látek pro výrobu fenolických pryskyřic. Je upozorněno i na event. obsah rozpouštědel. V části zkoušení (čl. 7) je odkaz na ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích, jíž je třeba dodržovat při provádění zkoušek. V části balení a označování je v čl. 37 upozornění na nutnost psát na každý obal varovné poučení podle konkrétního textu v normách jakosti. Za pozornost stojí i čl. 39 o dopravě po železnici, čl. 40 o skladování a konečně čl. 41 o ochraně životního prostředí (prevence kontaminace půdy, povrchových i spodních vod a znečištění ovzduší). Konečně v příloze jsou podrobné údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, charakterizující jak požární a bezpečnostní riziko, (pryskyřice jsou hořlavé, prach náchylný k zapálení elektrostatickou jiskrou, dobře šíří požár) tak riziko hygienické, a to opět pro celou škálu látek a surovin, jako v úvodní části. Jsou uvedena technická i organizační preventivní opatření při práci (odstraňování zbytků z pracoviště, nerozmělňovat zbytky, zákaz kouře- ní a manipulace s otevřeným ohněm, použitelné hasící přístroje). Jsou též zopakovány v době schválení normy platné NPK-P pro fenol (20 a 40 mg.m-3), formaldehyd (0,5 a 1 mg.m-3) a uvedena směrná NPK-P pro prach vytvrzené pryskyřice hodnotou 6 mg.m-3. Dále jsou uvedeny podrobné pokyny pro první pomoc při zasažení očí, pokožky a oděvu, při nadýchání a při náhodném požití. Za pozornost stojí v příloze uvedený soubor hygienických i přepravních předpisů, které platily v době schválení normy. (Předpisy pro pracovní prostředí, přepravu nebezpečného zboží a o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví). ČSN 64 1501 byla schválena 1.2.1989 a nabyla účinnosti od 1.12.1989.

Označení ČSN 64 1501 (641501)
Katalogové číslo 29842
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 11. 1989
Datum účinnosti 1. 12. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963298429
Norma byla zrušena k 1. 11. 1997
a nahrazena ČSN EN ISO 10082 (641501)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 64 15 01
  • ČSN 641501
  • ČSN 64 15 01 : 1989
  • ČSN 641501:1989
  • ČSN 64 1501:1989