ČSN 64 1311 (641311) Zrušená norma

Epoxidové pryskyřice. Stanovení hmotnostního zlomku snadno zmýdelnitelného chloru

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 4583:1978 s národními modifikacemi. Mezinárodní norma ISO 4583 je pro potřeby ČSFR "doplněna v čl.4.2 o možnost použití methanolu jako rozpouštědla místo toxického 2-butoxylethanolu a v čl. 6 o odkaz na ČSN 01 8003 týkající se bezpečnosti práce". Tato mezinárodní norma předepisuje metodu stanovení hmotnostního zlomku snadno zmýdelnitelného chlóru v epoxidových pryskyřicích a příbuzných materiálech. Platí pro stanovení snadno zmýdelnitelného chlóru obsaženého v chlorhydrinových skupinách epoxidových pryskyřic, glycidylesterů 1-chlór-2,3-epoxypropanu. Podstatou zkoušky je reakce zkušebního vzorku s roztokem hydroxidu sodného v 2-butoxyetanolu po dobu 2 h při teplotě laboratoře pro epoxidové pryskyřice nebo s roztokem hydroxidu sodného v metanolu při 50°C pro glycidylestery a epichlorhydrin. Po okyselení směsi se chloridové ionty, vzniklé při zmýdelnění, stanoví potenciometrickou titrací odměrným roztokem dusičnanu stříbrného. Při stanovení se provede korekce na hmotnostní zlomek iontového chlóru, stanovený podle ISO 4573. V souvislosti s tím, co jsme uvedli v úvodu je pozoruhodné sledovat text normy ISO v kapitole 4: Chemikálie. Podle čl.4.2 je: 2-butoxyethanol (ethylenglykol monobutyléther) technický toxický. Dále se uvádí: " Nevdechovat výpary a zabránit styku s pokožkou a očima. Pracovat v digestoři nebo v dobře větraném prostoru. Nejvyšší přípustná koncentrace je 50 ppm". (Poznámka: tj. asi asi 210 mg.m-3). K tomu je připojen "Národní doplněk" - práce s 2-butoxyethanolem je velmi obtížná, je možno použít v obou případech methanol". (Ani zde není jasné, proč je opět zdůzarněno použíz zvláště nebezpečnéhéo jedu místo látky - podle našeho názoru - méně nebezpečné. Z hlediska ochrany zdraví je pozoruhodný i čl.6.2 v kapitole 6: Postup stanovení: Ve zmíněném čl. se popisuje stanovení glycidylesterů a 1-chlór-2,3-epoxypropanu (epichlorhydrinu): Tučně je uvedeno toto upozornění: "1-chlór-2,3-epoxypropan je vysoce toxický, jeho toxické účinky se kumulují a je hořlavý. Nevdechovat výpary, zabránit styku s pokožkou a očima. Pracovat v digestoři nebo v dobře větraném prostoru. 1-chlór-2,3-epoxypropan může reagovat výbušně s koncentrovanou kyselinou sírovou, koncentrovanými hydroxidy alkalických kovů a bezvodými halogenidy kovů a rovněž s chloridem cíničitým a železitým. Nejvyšší přípustná koncentrace je 5 ppm" (tj. asi 20 mg.m-3). Tato ustanovení, která byla převzata z mezinárodních norem, nutí k zamyšlení: Jejich dikce je v tomto případě slovně velmi přísná, pokud jde o NPK-P nikoliv. Ten, kdo údaje normy ISO 4583 přebíral do ČSN 64 1311 nepoužil ani odborně zcela přesných formulací, ani údaje normy neuvedl do souladu s platným stavem v ČR. Jde jednak o směšování toxicity (methanol a 2-butoxyethanol) jednak o uvedení NPK-P: Pro 1-chlór-2,3-epoxypropan v ČR není vyhlášena, látka se obecně považuje za podezřelý karcinogen, navržena je NPK-P 1 mg.m-3 průměrná a 2 mg.m-3 mezní. (V SRN se proto NPK-P pro tuto látku vůbec nevyhlašuje. V ČSN 64 1311 je jako NPK-P uvedena koncentrace asi 20 mg.m-3!) Pro 2-butoxyethanol NPK-P v ČR rovněž není vyhlášena, navržena je 100 mg.m-3 průměrná a 200 mg.m-3 mezní. (V SRN platí rovněž NPK-P 100 mg.m-3, ale v ČSN 64 1311 se uvádí NPK-P asi 210 mg.m-3!) Ve všech případech jsou platné NPK-Pv ČR přísnější, než v ČSN 64 1311, resp. v normě ISO ! To souvisí i s otázkou, zda, jak a kdo ČSN 64 1311 posuzoval a proč neopomenutelný účastník normalizačního řízení (ministerstvo zdravotnictví) "nezezávaznilo" některé části a neuvedlo NPK-P v normě do souladu se stavem platným v ČSFR nebo jinde ve světě! Šlo to poměrně snadno formulací doplňků, platných pouze v ČR, které (zřejmě někdo jiný) tak jako tak do normy zařadil. ČSN 64 1311 byla vydána v červnu 1992.

Komentář: Příklad hygienicky diskutabilního převzetí normy ISO pro "banální" záležitost, jakou je analytická metoda, upozorňuje na nutnost věnovat posuzování technických norem v nových podmínkách platnosti zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, podstatně větší pozornost.

Označení ČSN 64 1311 (641311)
Katalogové číslo 29839
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 6. 1992
Datum účinnosti 1. 7. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963298399
Norma byla zrušena k 1. 1. 2000

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 64 13 11
  • ČSN 641311
  • ČSN 64 13 11 : 1992
  • ČSN 641311:1992
  • ČSN 64 1311:1992