ČSN 38 5565-3 (385565) Zrušená norma

Zemní plyn. Stanovení sirných sloučenin. Část 3: Stanovení sulfanu, thiolové síry a síry karbonylsulfidu potenciometrickou metodou

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6326-3:1989 s národními modifikacemi. Národní modifikace jsou označeny "národní poznámka" nebo "národní doplněk". ISO 6326 se skládá z následujících částí: Část 1: Všeobecný úvod. Část 2: Stanovení sirných sloučenin plynovou chromatografií s elektrochemickým detektorem. Část 3: Stanovení sulfanu, thiolové síry a síry karbonylsulfidu potenciometrickou metodou. Část 4: Stanovení jednotlivých sirných sloučenin plynovou chromatografií s plamenofotometrickým detektorem. Část 5: Lingenerova spalovací metoda. Tato třetí část ISO 6326 vymezuje potenciometrickou metodu pro stanovení sulfanu, thiolové síry a síry karbonylsulfidu v zemním plynu v rozmezí obsahu 1 mg.m-3 a výše. Plyn nesmí obsahovat prach, mlhu, kyslík, kyanovodík a sirouhlík. Poměr obsahu sulfanu k thiolové síře a také thiolové síry k obsahu sulfanu nesmí být vyšší než 50:1. Tato metoda se nedoporučuje pro plyny obsahující více než asi 1,5 % (v/v) oxidu uhličitého. Poznámka: Ve všech částech ISO 6326 je 1 m3 plynu vyjádřen při normálních podmínkách (0 °C, 101,325 kPa). Národní poznámka: označení (v/v) uvedené v textu za značkou % znamená, že se jedná o objemový zlomek vyjádřený v %. Podstata zkoušky: Sulfan a thioly se absorbují 35 % (m/m) roztokem hydroxidu draselného ve vodě a karbonylsulfid v 5 % (m/m) roztoku monoethanolaminu v ethanolu. Roztoky se titrují potenciometricky roztokem dusičnanu stříbrného s argentsulfidovou elektrodou pro indikaci konce titrace. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Za pozornost stojí upozornění u čl.7.3.1: Stanovení sulfanu a thiolové síry, jehož text zní: Upozornění: Hydroxid amonný se nesmí přidávat po zahájení titrace, protože se mohou tvořit výbušné sloučeniny. Podobně u čl.7.3.2: Stanovení síry karbonylsulfidu, je toto upozornění: Aby se zabránilo nehodám, způsobeným tvorbou vysoce výbušného fulminátu stříbrného, roztok musí být odstraněn ihned po skončení titrace. ČSN 38 5565-3 byla vydána v dubnu 1993. Nahradila část 4 ČSN 38 5565 z 30.8.1984.

Označení ČSN 38 5565-3 (385565)
Katalogové číslo 28669
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 4. 1993
Datum účinnosti 1. 5. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963286693
Norma byla zrušena k 1. 1. 1999
a nahrazena ČSN EN ISO 6326-3 (385565)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 385565-3
  • ČSN 38 55 65-3