1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN ISO 8041 (364806) Zrušená norma

Vibrace působící na člověka. Měřicí přístroje

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 8041:1990. Pro složitost lidského vjemu vibrací není v současnosti možné navrhnout přístroj pro měření vibrací, který by udával výsledky, jež jsou všechny druhy vibrací absolutně porovnatelné s vibracemi, které jsou pozorovány člověkem. Za základ je však uvažováno normalizovat přístroje, kterými mohou být měřeny vibrace podle úzce definovaných podmínek tak, že výsledky získané uživateli takových přístrojů jsou uvnitř stanovených mezních odchylek vždy shodné. Norma stanoví přístroje podle metody měření vibrací, v daném kmitočtovém rozsahu, udané v ISO 2631-1 pro hodnocení vibrací v souladu s tím, jak jsou vnímány člověkem. Norma platí pro přístroje určené k měření místních vibrací přenášených na ruce a/nebo celkových vibrací. Pro další metody měření by měly být uvažovány normy ISO 2631 a ISO 5349. (Žádná z uvedených ISO norem do 1.7.1993 nezavedena). ČSN ISO 8041 stanoví elektrické a vibrační zkoušky a zkoušky vlivu prostředí pro ověření souladu se stanovenými technickými požadavky. Norma rovněž stanoví metodu kalibrace. Účelem této normy je zajistit soulad a srovnatelnost výsledků a reprodukovatelnost měření provedených různými měřícími přístroji při využití dané metody měření. Přístroj nebo sestava přístrojů může být provedena tak, že splňuje pouze základní požadavky pro měření místních vibrací přenášených na ruce nebo celkových vibrací za jistých podmínek, kupříkladu ve směru z, za předpokladu, že účel měření je jasně stanoven a případné požadavky této normy jsou splněny. Při použití přístroje ke spektrální analýze musí být použity náležité charakteristiky filtrů. Velice rozsáhlá norma (cca 32 stran) velmi podrobně stanovuje technické požadavky na přístroje, na detektor a indikátor, zabývá se citlivostí na různá prostředí a kalibrací i ověřením základních technických parametrů přístroje pro měření vibrací. Řada údajů je zpracována tabelárně i v grafech. Za pozornost stojí některé - i hygienicky významné - pojmy, z nichž vyjímáme: Vážená hodnota zrychlení vibrací: Celková vážená efektivní hodnota zrychlení. Je vyjádřena v m.s-2. Přístroj může udávat výsledky v metrech za sekundu kvadrát nebo jako hladiny v decibelech. Hladina v decibelech je 20ti násobek dekadického logaritmu poměru vážené hodnoty zrychlení vibrací, vyjádřené v m.s-2 k referenčnímu zrychlení. Zrychlení vibrací je kmitočtově váženo v souladu s jednou z pěti kmitočtových váhových funkcí, které jsou tabelárně zpracovány (ČSN ISO 8041 - tab. 1). Zrychlení je průměrováno v čase použitím exponenciálního průměrování se stanovenou časovou charakteristikou a vrcholovými nebo integrovanými kvadratizovanými hodnotami ve stanoveném časovém intervalu. V případě, že citujeme váženou hodnotu zrychlení vibrací, musí být udán použitý druh váhového filtru a způsob lineárního nebo exponenciálního průměrování v čase. POZNÁMKA: Termín "Vážená hodnota zrychlení vibrací" je často nahrazován výrazem "vážené zrychlení" nebo "vibrace". V případě, že je použit snímač rychlosti nebo výchylky, musí být náležitě změněn používaný typ váhového filtru. Typ snímače použitý při měření by měl být vždy zaznamenán. Referenční hodnota zrychlení: Hodnota zrychlení, udaná výrobcem, používaná pro kalibraci přístroje pro měření vibrací. POZNÁMKA: Referenční hodnota zrychlení 1 m.s-2 je vybrána pro kmitočty 8 Hz, 80 Hz nebo 160 Hz. Pro kmitočet 0,4 Hz je vybrána referenční hodnota zrychlení 0,1 m.s-2. ČSN ISO 8041 (36 4806) byla vydána v listopadu 1992.

ČSN ISO 8041 ZMĚNA Amd.1 Vibrace působící na člověka - Měřicí přístroje

Tato změna specifikuje vlastnosti přístrojů pro měření celkových vibrací v souladu se znovu definovanými kmitočtovými váženími a alternativními postupy hodnocení zavedenými v ISO 2631-1:1997. Technické požadavky, kalibrace a ověřovací zkoušky měřicích přístrojů nebyly schváleny pro všechny postupy hodnocení a budou předmětem budoucí revize ISO 8041. Technické požadavky na poístroje pro mioení v souladu s ISO 5349 (soustava ruka - paže) a ISO 2631-2 (celkové vibrace kombinované) zustávají nezmininy. Údaje pro tato kmitoetová vážení jsou však prezentována zpusobem použitým v této zmini.

Označení ČSN ISO 8041 (364806)
Katalogové číslo 27055
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 11. 1992
Datum účinnosti 1. 12. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963270555
Změny a opravy Cor.1 4.95t, Z1 10.95t, Amd.1 12.00t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 8041 (364806)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)