ČSN ISO/IEC 7776 (369234)

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Procedury pro vysokoúrovňové řízení datového spoje - Popis procedur datového spoje kompatibilních s LAPB X.25 pro provoz s DTE

ČSN ISO/IEC 7776 Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Procedury pro vysokoúrovňové řízení datového spoje - Popis procedur datového spoje kompatibilních s LAPB X.25 pro provoz s DTE
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 900 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ISO/IEC 776:1995. Definuje použití následujících norem s procedurami HDLC:ISO/IEC 3309, ISO/IEC 4335, ISO/IEC 7478, ISO/IEC 7809. Tam, kde jsou potíže s interpretací požadavku při převádění jeho formulace z jedné mezinárodní normy do druhé, považuje se za rozhodný původní požadavek norem ISO/IEC 3309, ISO/IEC 4335, ISO/IEC 7478 nebo ISO/IEC 7809. Norma také definuje strukturu, prvky a procedury pro provoz zařízení DTE s použitím protokolu LAPB X.25, jak je specifikován v Doporučení ITU-T X.25. Procedury jsou použitelné pro výměnu dat mezi zařízeními DTE a DCE nebo mezi dvěma DTE. Procedury jsou definovány pro použití na duplexních spojích s použitím synchroního nebo arytmického přenosu. Kapitola 3 popisuje dvě struktury rámců: jeden rámec je určen pro základní provoz (modulo 8) a druhý pro rozšířený provoz (modulo 128). Základní provoz (modulo 8) patří do vyvážené asynchronní třídy procedury ISO/IEC s volitelnými funkcemi 2 a 8 (BAC, 2, 8). Rozšířený provoz (modulo 128) patří do vyvážené asynchronní třídy procedur s volitelnými funkcemi 2, 8 a 10 (BAC, 2, 8, 10). Pro ta spojení DTE/DCE, která podporují jak základní provoz (modulo 8), tak rozšířený provoz (modulo 128) se provádí pouze volba s přidělováním času účastníkům. Pro ta spojení DTE/vzdálené DTE, která podporují jak základní provoz (modulo 8), tak i rozšířený provoz (modulo 128), se provádí výběr vzájemnou dohodou. POZNÁMKA: Zde popsaná procedura základního provozu (modulo 8) je jediná, která je k dispozici ve všech veřejných datových sítích. Kapitola 3 také popisuje dvě metody pro kódování rámců jako posloupnosti bitů při synchronním přenosu a jako posloupnosti oktetů při arytmickém přenosu. Arytmické kódování specifikuje volitelné mechanismy pro použití v prostředích, která jsou citlivá na přenos oktetů s hodinami, které by mohly být interpretovány jako řídicí znaky podle ISO/IEC 646 a/nebo v prostředích, které podporují převod 7-bitových dat na arytmický znak. Volba kódování je dána dvoustrannou dohodou nebo jinými vhodnými prostředky, aby vyhovovala vlastnostem prostředí pro přenos dat. Kapitola 4 popisuje prvky procedur. Některé aspekty jsou použitelné pouze pro základní provoz (modulo 8) a některé pro rozšířený provoz (modulo 128). Kapitoly 5 a 6 popisují proceduru jednotlivého spoje (SLP), která je odvozena od struktury rámce a prvků procedur a volitelnou proceduru vícenásobného spoje (MLP). Procedura SLP se používá pro výměnu dat na jednotlivém datovém spoji a procedura MLP se používá pro výměnu dat ve víceronásobných paralelních procedurách SLP. Procedura MLP se vyžaduje, jestliže vliv poruchy jednotlivé procedury SLP nemá narušit provoz vyšší vrstvy. Procedura MLP se může rovněž použít pro jednotlivou SLP po předchozí dvoustranné dohodě. Pro spojení zařízení DTE/vzdálené zařízení DTE se volba provádí dvoustrannou dohodou. Tam, kde se indikují volby mezi alternativními činnostmi v procedurách, indikuje se obvykle doporučená volba. Pokud se výslovně nestanoví jinak, volba činností neovlivňuje stykovou provozuschopnost s ostatními implementacemi podle této mezinárodní normy, i když může být ovlivněna účinnost provozu. Tam, kde takové volby neovlivňují stykovou provozuschopnost, procedury explicitně stanoví, že se vyžaduje předchozí dvoustranná dohoda se vzdáleným koncem při volbě procedury. Byl proveden pokus minimalizovat takové volby ve shodě s potřebou uspokojit široký rozsah aplikací. Pro všechny implementace této mezinárodní normy platí základní požadavek, že mají být schopny podle specifikace odpovídat všem činnostem na vzdáleném konci, které jsou povoleny touto mezinárodní normou (s možnou výjimkou pro ty procedury, jejichž použití zahrnují dřívější dvoustranné dohody). Kapitola 7 zahrnuje požadavky na statickou shodu a prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS). Norma se skládá z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Struktura rámců, kapitola 4 - Prvky procedur, kapitola 5 - Popis procedur, kapitola 6 - Procedury vícenásobného datového spoje, kapitola 7 - Shoda. Konečně obsahuje Přílohu A (normativní), Přílohu B (informativní) a Národní přílohu NA (informativní). ČSN ISO/IEC 7776 (36 9234) byla vydána v říjnu 1997.

Označení ČSN ISO/IEC 7776 (369234)
Katalogové číslo 26014
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 10. 1997
Datum účinnosti 1. 11. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963260143
Změny a opravy Amd.1 8.99t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)