ČSN 34 5791-2-6 (345791) Zrušená norma

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-6: Zkouška Fc a návod: Vibrace (sinusové)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma není závazná. Norma je překladem IEC 68-2-6. Obsahuje v čl. 3, A1 a A2.3 doplňující ustanovení označená "čs. doplněk". V této normě je popsána metoda použitelná pro součástky, zařízení a jiné výrobky, které mohou být při přepravě nebo provozu vystaveny vibracím (harmonickému kmitání). Tyto vibrace jsou způsobeny především rotačními, pulsujícími nebo kmitavými silami, které se vyskytují na lodích, letadlech, pozemních vozidlech, helikoptérách a při vesmírných aplikacích, nebo které vznikají při činnosti strojů nebo seismickými jevy. Metoda je založena na působení sinusových vibrací na vzorek v daném kmitočtovém rozsahu nebo na jednotlivých kmitočtech po stanovenou dobu. Norma uvádí normalizovaný postup k prověření schopnosti součástek, zařízení a jiných výrobků odolávat daným stupňům přísnosti sinusových vibrací. Účelem této zkoušky je zjistit nedostatečnou mechanickou odolnost nebo degradaci dané funkce a ve spojení s příslušnou specifikací použít tuto informaci k rozhodnutí, zda je tato součástka nebo zařízení (dále uváděné jako vzorek) vyhovující či ne. V některých případech se zkouškou prověřuje celistvost struktury vzorků, nebo se zjišťuje jejich dynamické chování. Na základě volby z řady stupňů přísnosti je možno též třídit součástky do kategorií. Hlavní část této normy se zabývá metodami řízení zkoušky ve stanovených bodech a uvádí podrobný zkušební postup. Jsou také stanoveny požadavky na vibrační pohyb, volbu stupňů přísnosti včetně kmitočtových rozsahů, amplitud a dob zkoušek. Tyto stupně přísnosti představují účelnou řadu parametrů. Předpokládá se, že si autor příslušné specifikace zvolí zkušební postup a stupeň přísnosti odpovídající vzorku a jeho použití. V přílohách A až D je uveden všeobecný návod a výběr stupňů přísnosti pro součástky a pro zařízení. Norma popisuje velmi podrobně zejména zkušební zařízení, provedení zkoušky a informace uváděné v příslušné specifikaci. V příloze A je návod pro zkoušku Fc v přílohách B a C příklady stupňů přísnosti. ČSN 34 5791 část 2-6 byla schválena 18.2.1991 a nabyla účinnosti od 1.1.1992. Nahradila ČSN 34 5750 z 8.10.1984.

Označení ČSN 34 5791-2-6 (345791)
Katalogové číslo 23440
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 1991
Datum účinnosti 1. 1. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran
EAN kód 8590963234403
Norma byla zrušena k 1. 3. 1997
a nahrazena ČSN EN 60068-2-6 (345791)

Další příbuzné normy

ČSN 34 5791-2-11 (345791)
Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-11: Zkouška Ka: Solná mlha

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 345791-2-6
  • ČSN 34 57 91-2-6