ČSN ISO 3457 (277523) Zrušená norma

Stroje pro zemní práce a lopatová rýpadla. Kryty a štíty. Názvosloví a technické požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 3457:1966. V této mezinárodní normě je uvedeno názvosloví a jsou uvedeny technické požadavky pro různé kryty a štíty, používané za účelem ochrany obsluhujícího personálu před náhodně se vyskytujícími nebezpečími, která se mohou vyskytnout v průběhu provozu a servisu strojů pro zemní práce a lopatových rýpadel v důsledku: mechanických příčin, dále tepelných příčin, chemických příčin a konečně elektrických příčin. Tato mezinárodní norma je určena jako návod pro účely provedení těchto krytů a štítů a zahrnuje stroje pro zemní práce a lopatová rýpadla všech velikostí jak na kolovém podvozku, jehož kola jsou opatřena pneumatikami, tak i na pásovém podvozku: provozované mimo pozemní komunikace. Ochranné konstrukce ROPS, FOPS (viz ISO 3164, která byla zavedena v ČSN 27 7538) a kabiny nejsou zahrnuty do této mezinárodní normy. Z hlediska bezpečnosti práce jsou významné některé definice a k nim doplňující vysvětlení. Dále uvádíme jak definice tak vysvětlení s citací příslušného článku normy: Kryty malých jednotek: konstrukce, které jsou určeny pro účely ochrany obsluhujícího personálu před otáčejícími se hřídeli, kladkami, větráky a řemeny alternátorů, generátorů, vzduchových kompresorů pro brzdové a klimatizační soustavy, hydrogenerátorů, atd. V podrobnostech pak podle čl.4.4: Nechráněné nebo přístupné pohony alternátorů, generátorů, vzduchových kompresorů, čerpadel a otáčejících se jednotek musí být zakryty tak, aby jejich kryty chránily obsluhující personál před nebezpečími, která by mohla vzniknout v důsledku zachycení částí lidského těla nebo oděvu v místech možného přiskřípnutí mezi řemen a kladku nebo řemenici; nebo v důsledku zachycení lidského těla nebo oděvu jinými vnějšími pohybujícími se částmi takových zařízení. Konstrukce těchto krytů malých jednotek musí být dostatečně pevná, aby bylo zabezpečeno poskytování ochrany před náhodným kontaktem kterékoliv části lidského těla s pohybujícími se díly. Přístupové kryty prostoru pro řidiče: konstrukce, jejichž tvar je proveden takovým způsobem, aby bylo stanoveno vymezení prostoru pro řidiče a jeho oddělení od částí převodového ústrojí a od malých jednotek za účelem zabezpečení ochrany obsluhujícího personálu před pohybujícími se částmi, horkem, hlukem , mazivy a prachem. V podrobnostech pak podle čl.4.7: Konstrukce by měla být dostatečně pevná, aby se nevychylovala do pohybujících se částí a nesmí přenášet jakékoliv nepříjemné vibrace. Vnější povrchy nesmí mít ostré hrany nebo rohy. Tepelné kryty: kryty, které zakrývají horké části stroje za účelem zabezpečení ochrany obsluhujícího personálu před náhodným dotykem a za účelem zmenšení na nejmenší možnou míru nebezpečí požáru v důsledku dotyku snadno hořlavých materiálů s velmi horkými částmi stroje. V podrobnostech pak podle čl.4.8: Na strojích, kde prostorová omezení vystavují obsluhující personál možnému dotyku s horkými, nebo s velmi studenými částmi těla a to v průběhu normálního provozu nebo servisu, musí být takové části zakryty víky, která mohou být kombinována s izolováním nebo větráním tak, aby bylo dosaženo takové teploty konečného nechráněného povrchu, která je na bezpečné úrovni. Tyto tepelné kryty musí chránit řidiče před jakýmikoliv nebezpečími požáru v důsledku případných dotyků snadno hořlavého materiálu s velmi horkými částmi stroje. Štíty akumulátorové baterie: Štíty, jejichž tvar je proveden takovým způsobem, aby zakrývaly akumulátorové baterie a aby vytvořily clonu mezi prostorem pro řidiče a těmito bateriemi za účelem zabezpečení ochrany obsluhujícího personálu před postříkáním kyselinou, nebo před výpary z vlhkého uskladnění akumulátorových baterií. V podrobnostech pak podle čl.4.10: Tyto štíty musí být korozivzdorné a jejich účelem je chránit řidiče před možnými, zranění způsobujícími dotyky s tekutou kyselinou, rozlitou z hladinových zátek akumulátorové baterie a před výpary kyseliny, které se mohou vyskytnout v důsledku náhlých, prudkých pohybů nebo výkyvů stroje v provozu nebo v důsledku vysokých teplot v oblasti umístění akumulátorové baterie. Kyselina z akumulátorové baterie a její výpary musí být pomocí těchto štítů odváděny pryč z prostoru pro řidiče. Elektrické kryty: kryty pro zabezpečení ochrany obsluhujícího personálu před náhodným dotykem s nebezpečnými napětími elektrického proudu a pro účely prevence nebezpečí požáru v důsledku náhodného zkratu v průběhu provozu, nebo při provádění normálního servisu stroje. V podrobnostech pak podle čl.4.11: Přestože elektrická soustava strojů, které jsou zahrnuty do oblasti platnosti této mezinárodní normy, je v provozu při napětí maximálně 24 V a tudíž není nebezpečná pro obsluhující personál, musí být tato soustava vybavena elektrickým vypínacím zařízením na jednom pólovém vývodu akumulátorové baterie. Toto vypínací zařízení musí být vhodně chráněno, aby se zabránilo snadnému přístupu k němu a opětovnému zapnutí vandaly, nebo jinými neoprávněnými osobami. Toto vypínací zařízení je určeno k tomu, aby sloužilo jako bezpečnostní opatření v průběhu hlavních servisních činností tak, že zabraňuje náhodnému nastartování motoru stroje a rovněž aby zabraňovalo neoprávněnému nastartování motoru v době, kdy stroj je mimo provoz a je nehlídaný. ČSN ISO 3457 (27 7523) byla vydána v listopadu 1992.

Označení ČSN ISO 3457 (277523)
Katalogové číslo 23125
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 1992
Datum účinnosti 1. 12. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963231259
Změny a opravy Z1 11.95t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2003
a nahrazena ČSN EN ISO 3457 (277523)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)