ČSN P ENV 1991-3 (736203) Zrušená norma

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení mostů dopravou

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ENV 1991-3:1995. Tato předběžná ČSN je určena pro ověření a k připomínkám. Lze ji použít jako alternativní předpis k ČSN 73 6203. Připomínky a návrhy na zlepšení lze uplatnit u Českého normalizačního institutu. Tato předběžná norma obsahuje doslovný český překlad anglického znění ENV 1991-3 (Eurokód 1: Zásady navrhování a zatížení konstrukcí, část 3: Zatížení mostů dopravou) a Národní aplikační dokument České republiky (NAD), který se použije spolu s ENV 1991-3 pro návrh stavebních konstrukcí v České republice. Účelem NAD je doplnit chybějící informace, vztahující se zejména k zatížení staveb a k používaným materiálům. V NAD jsou také uvedeny hodnoty volitelné jednotlivými zeměmi. Údaje NAD jsou na území ČR nadřazeny odpovídajícím údajům ENV. ENV 1991-3 byla připravena Evropskou komisí pro normalizaci (CEN) a je reprodukována přesně tak, jak bylo publikována a schválena CEN. Tato předběžná EN spolu s NAD je určena k ověření při praktickém užívání po dobu tři let. Cílem ověření je získání poznatků z tohoto používání, které budou využity k modifikaci ENV tak, aby mohla být schválena jako EN. Přibližně po dvou letech budou členové CEN vyzváni k předložení připomínek, která budou zváženy při rozhodování o dalším postupu. Rozsah platnosti této části normy je specifikován takto: Tato část 3 ENV 1991 stanovuje obecné pojmy a zásady pro konstrukční navrhování pozemních a inženýrských staveb včetně některých geotechnických hledisek a musí se používat ve spojení s ENV 1992 až 1999. Zahrnuje také konstrukční navrhování v průběhu výstavby a pro dočasné konstrukce. Vztahuje se na všechny situace, při kterých se požaduje, aby konstrukce působila odpovídajícím způsobem. Není přímo určena k posouzení existujících staveb, ke zpracování návrhů oprav a úprav nebo k hodnocení změn v jejich využití. Může být využita tam, kde je to vhodné. Stanoví užitná zatížení příslušející silniční, pěší a železniční dopravě tam, kde je třeba, zahrnuje dynamické účinky a odstředivé, brzdné, rozjezdové a mimořádné síly. Velmi rozsáhlá stavebně - technická norma, podobně jako jiné této skupiny. Má cca 140 stran. ČSN P ENV 1991-3 (73 6203) byla vydána v dubnu 1997.

Označení ČSN P ENV 1991-3 (736203)
Katalogové číslo 21546
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 4. 1997
Datum účinnosti 1. 5. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 144 stran formátu A4
EAN kód 8590963215464
Změny a opravy Z1 5.00t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 1991-2 (736203)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1991-2 (736203)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou

ČSN EN 1991-2 ed. 2 (736203)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou

ČSN EN 1991-2 NA ed. A (736203)
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges