ČSN EN 60519-1 (335002) Zrušená norma

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení. Část 1: Všeobecné požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 60519-1:1993. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 519-1:1984 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Tato norma se používá pro průmyslová elektrotepelná zařízení a zabývá se všeobecnými bezpečnostními požadavky. V čl.1.1 normy je pak výčet 14 druhů zařízení, na něž se norma vztahuje. Požadavky pro bezpečnost osob u elektrotepelných zařízení jsou jednak předmětem všeobecných požadavků platných pro elektrotepelná zařízení jako celku, jednak předmětem zvláštních předpisů pro jednotlivá elektrotepelná zařízení. Tato norma uvádí pouze všeobecné požadavky. Tyto bezpečnostní požadavky se týkají zejména ochrany osob před nebezpečím, které není elektrického původu. Předmětné bezpečnostní požadavky jsou výsledkem společné aplikace všeobecných požadavků, týkajících se příslušného průmyslového použití elektrického tepla. Existují-li zvláštní požadavky, musí doplnit, upravit nebo nahradit všeobecné požadavky. V případě, že nejsou zpracovány zvláštní požadavky, je nutné vyhovět požadavkům, které jsou uvedeny v této normě. Dále je třeba pro elektrotepelná zařízení napěťových pásem 1 a 2 a kmitočtů do 60 Hz použít tyto části IEC 364 Elektrické instalace budov: 364-3 Část 3: Stanovení všeobecných ukazatelů. Kapitola 31: Účel, dodávky a skladba. Oddíl 312: Typy rozvodových systémů. 364-4-41 Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem. 364-4-42 Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla. 364-4-43 Část 4: Bezpečnost. Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům. 364-4-46 Část 4: Bezpečnost. Kapitola 46: Odpojování a spínání. 364-4-47 Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem. 364-4-473 Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům. 364-5-537 Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje. Oddíl 537: přístroje pro odpojování a spínání. ochraně proti nadproudům. 364-5-54 Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Zemnění a ochranné vodiče. Pro pásmo napětí 3 se specifikace připravuje. V poměrně rozsáhlé normě jsou normalizovány jsou například: všeobecné požadavky, zákaz používání uzemnění jako části činného obvodu, označování a obvodová schémata, ochrana před nadproudem, před úrazem elektrickým proudem a před tepelnými vlivy, připojení k napájecí síti, nebezpečí požáru a výbuchu, prohlídky, schvalování, používání a údržba elektrotepelných zařízení. ČSN EN 60519-1 (33 5002) byla vydána v březnu 1997.

Označení ČSN EN 60519-1 (335002)
Katalogové číslo 21185
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963211855
Změny a opravy Z1 7.04t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2006
a nahrazena ČSN EN 60519-1 ed. 2 (335002)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60519-1 ed. 4 (335002)
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60519-10 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 10: Zvláštní požadavky na elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití

ČSN EN 60519-11 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 11: Zvláštní požadavky na zařízení využívající účinku elektromagnetických sil na tekuté kovy

ČSN EN 60519-12 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervená elektrotepelná zařízení

ČSN EN 60519-2 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky pro odporová elektrotepelná zařízení

ČSN EN 60519-21 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 21: Zvláštní požadavky na odporová zařízení - Zařízení pro ohřev a tavení skla

ČSN EN 60519-3 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na instalace pro indukční a kondukční ohřev a pro indukční tavení

ČSN EN 60519-4 ed. 3 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece

ČSN EN 60519-6 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 6: Technické požadavky na bezpečnost průmyslových mikrovlnných ohřívacích zařízení

ČSN EN 60519-7 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 7: Zvláštní požadavky na pece s elektronovými děly

ČSN EN 60519-8 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové přetavovací pece

ČSN EN 60519-9 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 9: Zvláštní požadavky na zařízení pro vysokofrekvenční dielektrický ohřev

ČSN EN IEC 60519-1 ed. 5 (335002)
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN IEC 60519-12 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervený elektroohřev

ČSN EN IEC 60519-8 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové přetavovací pece