ČSN EN 71-3 (943095) Zrušená norma

Bezpečnost hraček. Část 3: Migrace určitých prvků

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 71-3:1994. Tato evropská norma na bezpečnost hraček se skládá z následujících částí: Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti. Část 2: Hořlavost. Část 3: Migrace určitých prvků. Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti. Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy. Část 6: Grafická značka pro varovné označení věkové skupiny. Poznámka: K 1.6.1997 byly v ČR k dispozici pouze Části 2, 3 a 6. Vydání části 4 bylo prakticky zablokováno, protože v ČR dosud není vydán zákon o klasifikaci, označování a balení chemických látek a přípravků. Tato třetí část Evropské normy stanoví požadavky a zkušební metody pro migraci prvků antimon, arsen, baryum, kadmium, chrom, olovo, rtuť a selen z materiálů hračky a z částí hraček s výjimkou materiálů, které nejsou přístupné (viz část 1 této normy, která do 1.6.1997 nebyla v ČR zavedena). Obalové materiály nejsou zahrnuty, pokud netvoří část hračky anebo pokud nejsou pro hru určeny. Jsou zahrnuty požadavky na migraci z těchto materiálů hraček: povlaků z barev, laků, tiskových barev, polymerů a podobných povlaků (viz čl.8.1); polymerů a podobných materiálů včetně laminátů, s textilní výplní nebo bez ní, s vyloučením ostatních textilií (viz čl.8.2); papíru a lepenky (viz čl.8.3); přírodního nebo syntetického textilu (viz čl. 8.4); skelných, keramických a kovových materiálů (viz 8.5); ostatních materiálů zbarvených nebo nezbarvených (např. dřevo, papírové a lisované desky, kosti a usně) (viz čl.8.6); materiálů určených k zanechání stopy (např. grafitové materiály v tužkách a tekuté inkousty v psacích perech) (viz čl.8.7); plastických modelovacích materiálů včetně modelovacích hmot a gelů (viz čl.8.8); nátěrových hmot, včetně barev nanášených prsty, barev, laků, prášků pro glazury a podobných materiálů, které se u hračky vyskytnou jako takové v tuhém nebo tekutém stavu (viz čl.8.9). Tato třetí část EN 71 se nevztahuje na hračky a části hraček, u kterých je z důvodu jejich přístupnosti, funkce , hmotnosti, velikosti nebo jiných vlastností vyloučeno ohrožení vyplývající z ocucávání, lízání nebo spolknutí, při čemž se bere v úvahu normální a předvídatelné chování dítěte. Maximální hodnoty pro migraci prvků z materiálů hraček jsou uvedeny v tab. 1 v kapitole 4 - Požadavky, a to vždy v mg.kg-1, jednak pro libovolný materiál hračky, jednak pro modelovací hmoty a barvy nanášené prsty. První dále uvedená hodnota je pro libovolný materiál hračky kromě - modelovací hmoty a barvy nanášené prsty, druhá - v závorce - pro modelovací hmoty a barvy nanášené prsty: Sb 60 (60), As 25 (25), Ba 1000 (250), Cd 75 (50), Cr 60 (25), Pb 90 (90) Hg 60 (25), Se 500 (500). Těmto ustanovením odpovídají velmi podrobné zkušební postupy a metody popsané v kapitolách 6 až 9 s tím, že principem extrakčních metod je simulace podmínek, které po určitou dobu napodobují styk materiálu s žaludečními šťávami po spolknutí. Koncentrace rozpustných materiálů se stanovují kvantitativně. Nakonec je v kapitole 10 stanoven (normalizován) Záznam o zkoušce, resp. jeho obsah. Přílohy A až D jednak upřesňují některé kroky zkušebních metod, jednak obsahují podklady a zdůvodnění požadavků zkušebních metod v této třetí části EN 71. ČSN EN 71-3 (94 3095) byla vydána v listopadu 1996. Nahradila čl. 62, 63, 64, 65, 94, 95 a 96 ČSN 94 3094 z 18.1.1983.

Označení ČSN EN 71-3 (943095)
Katalogové číslo 20442
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 11. 1996
Datum účinnosti 1. 12. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963204420
Změny a opravy A1 1.01t, Oprava 1 12.02t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2014
a nahrazena ČSN EN 71-3 (943095)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 71-1 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

ČSN EN 71-10 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 10: Organické chemické sloučeniny - Příprava vzorků a extrakce

ČSN EN 71-11 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 11: Organické chemické sloučeniny - Analytické metody

ČSN EN 71-12 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky

ČSN EN 71-13 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy

ČSN EN 71-14 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití

ČSN EN 71-2 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost

ČSN EN 71-4 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti

ČSN EN 71-5 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy

ČSN EN 71-7 +A3 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 71-8 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití

ČSN EN 71-9 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 9: Organické chemické sloučeniny - Požadavky