ČSN EN ISO 9509 (757732) Zrušená norma

Jakost vod. Stanovení inhibice nitrifikace aktivovaného kalu chemickými látkami a odpadními vodami

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 9509:1995. V úvodní části je formulována tato: Výstraha! Aktivovaný kal a splašky mohou obsahovat patogenní organismy. Proto při manipulaci s nimi by měla být provedena odpovídající bezpečnostní opatření. S toxickými látkami a látkami neznámých vlastností je třeba zacházet opatrně. Norma určuje metodu k posuzování inhibičních účinků zkoušených látek na nitrifikační baktérie v aktivovaném kalu. Odhad inhibičního účinku se vztahuje k expoziční době 4 hodin. Při aplikaci metody se používá nitrifikující aktivovaný kal pocházející z aktivační čistírny městských odpadních vod. použít kaly kultivované v laboratoři je rovněž možné. Nejprve se ověří nitrifikační aktivita aktivovaného kalu přidáním specifického inhibitoru (například allylthiomočoviny). Metoda je použitelná pro netěkavé ve vodě rozpustné látky a také pro odpadní vody. Metodu lze užít ke zkoušení méně rozpustných látek, pokud je zajištěna co největší homogenita suspenze. Je důležité zdůraznit, že kaly z různých zdrojů reagují rozdílně na určitou koncentraci inhibitoru. To je pravděpodobně způsobeno reakcí mezi inhibitorem a jednotlivými složkami kalu, která má za následek částečnou eliminaci toxického účinku. Protože zkouška trvá pouze 4 hodiny, musí se také vzít v úvahu, že inhibiční účinky se mohou při delším časovém období snižovat nebo naopak zvyšovat, například při kontinuální aktivaci. Podstata normalizované zkoušky a její postup jsou podrobně popsány. ČSN EN ISO 9509 (75 7732) byla vydána v prosinci 1996.

Označení ČSN EN ISO 9509 (757732)
Katalogové číslo 20425
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963204253
Norma byla zrušena k 1. 5. 2007
a nahrazena ČSN EN ISO 9509 (757732)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)