ČSN EN ISO 8192 (757731) Zrušená norma

Jakost vod. Zkouška inhibice spotřeby kyslíku aktivovaným kalem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 8192:1995. V úvodní části je formulována tato: Výstraha! Aktivovaný kal a splašky mohou obsahovat patogenní organismy. Proto při manipulaci s nimi by měla být provedena odpovídající bezpečnostní opatření. S toxickými látkami a látkami neznámých vlastností je třeba zacházet opatrně. Informace získané touto metodou mohou pomoci při odhadu účinku zkoušené látky na směsné bakteriální kultury ve vodním prostředí, obzvláště při aerobním biologickém čištění. Norma určuje metodu pro posuzování inhibičního účinku zkoušené látky na spotřebu kyslíku mikroorganismy aktivovaného kalu. Inhibiční účinek může zahrnovat i vliv na respiraci a nitrifikaci. Metoda poskytuje informaci o inhibičních nebo stimulačních účincích zkoušených látek na mikroorganismy aktivovaného kalu po krátké expozici (až do 180 minut). Metodu lze použít ke zkoušení látek rozpustných ve vodě za podmínek zkoušky. Zvláštní pozornost je třeba věnovat látkám s malou rozpustností ve vodě a látkám, které spotřebovávají nebo produkují kyslík abioticky. Metoda A je určena pro napodobení podmínek v povrchových vodách, zatímco metoda B je určena pro napodobení podmínek v biologických čistírnách odpadních vod. Výsledky získané těmito dvěma metodami mohou být rozdílné. Je důležité, aby ve zprávě o zkoušce bylo uvedeno, která metoda byla použita. Pro těkavé látky lze použít výhradně metodu A. Tato metoda je rovněž použitelná ke zkoušení odpadních vod. Výsledky zkoušky mají být považovány pouze za orientační ve smyslu pravděpodobné toxicity zkoušené látky, protože kaly rozdílného původu se liší bakteriálním složením a koncentrací. ČSN EN ISO 8192 (75 7731) byla vydána v prosinci 1996.

Označení ČSN EN ISO 8192 (757731)
Katalogové číslo 20423
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963204239
Norma byla zrušena k 1. 10. 2007
a nahrazena ČSN EN ISO 8192 (757731)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)