ČSN EN 24260 (656077) Zrušená norma

Ropné výrobky a uhlovodíky. Stanovení obsahu síry. Metoda spalování podle Wickbolda (ISO 4260:1987)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 24260:1994. V předmluvě je uvedeno toto: Upozornění: Pracovní postup popsaný v této mezinárodní normě se týká spalování vodíku ve skleněné aparatuře nebo v aparatuře z korozivzdorné oceli (v případě olefinů), proto je vzhledem k možnému nebezpečí nutno dodržovat všechna bezpečnostní opatření. Norma se týká metody stanovení celkového obsahu síry v ropných výrobcích, zemním plynu a olefinech. Metodu lze použít pro ropné výrobky s obsahem síry od 1 do 10 000 mg.kg-1 a je vhodná obzvláště pro destiláty s celkovým obsahem síry pod 300 mg.kg-1. Velmi viskózní vzorky a vzorky s vysokým obsahem aromátů nebo vzorky s vysokým obsahem síry lze nejdříve zředit rozpouštědlem neobsahujícím síru. Metodu lze použít pro stanovení celkového obsahu síry v zemních a rafinérských plynech a též v látkách přiváděných do hořáku v kapalném stavu a dále i pro stanovení těkavé síry v látkách přiváděných do hořáku v plynném stavu, tzn. po odpaření z kapalné fáze. Nelze ji použít pro stanovení síry v aditivovaných motorových olejích typu HD (Heavy Duty). [Z části lze použít pro hodnocení emisí oxidů síry při spalování.] Pro stanovení síry v lehkých olefinech viz kapitolu 13 Speciální případ. Podstata zkoušky a její postup jsou podrobně popsány. Další upozornění na možné nebezpečí při provádění zkoušky je v čl.8.6.4 - Kapalné analytické vzorky, kde se uvádí: Upozornění: Kapaliny s těkavostí srovnatelnou s isopentanem mohou způsobit exploze. Takovéto analytické vzorky musí být před spalováním smíseny s vysokovroucím rozpouštědlem, např. s isooktanem. Poslední konkrétní upozornění na možné nebezpečí při provádění zkoušky je v čl. 13.2 - Spalovací komora, kde se uvádí: Výstraha: Je nutno přísně dbát na to, aby do spalovací komory nevnikly žádné výbušné směsi vodíku (nebo uhlovodíků) a kyslíku. Obecně je pak ochraně pracovníka věnován ještě čl. 13.2.3 a 13.2.4. ČSN EN 24260 (65 6077) byla vydána v březnu 1996. Nahradila ČSN 65 6077 z 30.3.1979.

Označení ČSN EN 24260 (656077)
Katalogové číslo 19588
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 3. 1996
Datum účinnosti 1. 4. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963195889
Norma byla zrušena k 1. 4. 2015
Tato norma nahradila ČSN 65 6077 (656077) z června 1980
Dostupnost skladem (tisk na počkání)