ČSN 75 6406 (756406) Zrušená norma

Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení

ČSN 75 6406 Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Články 3.3, 3.4, 3.6, 3.9, 3.12, 6.1.5, 6.4.1, 6.4.3, 6.4.10, 6.5.1, 6.5.5, 6.5.6 a 7.10 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR, na základě jeho požadavku. Články 4.2.5, 4.2.11, 5.2, 6.1.7 a 7.4 této normy jsou podle téhož zákona závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství ČR, na základě jeho požadavku. Výjimky ze závazných ustanovení této normy může na žádost povolit jen Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Norma stanovuje zásady pro navrhování, výstavbu, sanaci a provoz stokových sítí, kanalizačních přípojek a samostatných čistíren odpadních vod ( dále jen "čistíren") pro zdravotnická zařízení produkující infekční a/nebo radioaktivní odpadní vody (dále jen "zdravotnická zařízení"). Za pozornost stojí definice v čl.2.1: Infekční odpadní vody: Odpadní vody obsahující choroboplodné zárodky takového druhu a v takovém množství, že vyžadují zvláštní opatření před vypouštěním do veřejné stokové sítě; v čl.2.2: Radioaktivní odpadní vody: Odpadní vody, jejichž znečištění radionuklidy překračuje hodnoty, při kterých nelze tyto odpadní vody vypouštět do prostředí; Poznámka: Norma výslovně stanoví, že tyto hodnoty sstanovuje vodohospodářský orgán a orgán hygienické služby. Konečně v čl.2.3: Odpadní vody ze zdravotnických zařízení: Infekční a/nebo radioaktivní odpadní vody odtékající ze zdravotnických zařízení. Normalizovány jsou zejména: pokyny pro navrhování stokové sítě, kanalizačních přípojek a samostatné čistírny pro zdravotnická zařízení, zneškodňování radioaktivních odpadních vod, dále čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení a konečně požadavky na provoz. Za pozornost stojí Příloha A, která obsahuje poměrně bohatý soubor souvisících právních a jiných předpisů. Články zezávazněné Ministerstvem zdravotnictví se týkají zejména všeobecné kapitoly (kap. 3) a technologie čištění (v kapitole 6), zejména pak desinfekce (subkapitola 6.4) a kalového hospodářství (subkapitola 6.5). ČSN 75 6406 byla vydána v dubnu 1996. Nahradila ČSN 73 6709 z 1.5.1987.

Označení ČSN 75 6406 (756406)
Katalogové číslo 19262
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 1996
Datum účinnosti 1. 5. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963192628
Norma byla zrušena k 1. 3. 2020
a nahrazena ČSN 75 6406 (756406)
Tato norma nahradila ČSN 73 6709 (736709) z dubna 1987
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 64 06
  • ČSN 756406
  • ČSN 75 64 06 : 1996
  • ČSN 756406:1996
  • ČSN 75 6406:1996
foo