ČSN 75 6909 (756909) Zrušená norma

Zkoušky vodotěsnosti stok

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Čl.5.1, 5.2 a 5.3 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství ČR na základě jeho požadavku. Norma platí pro zkoušky vodotěsnosti vodou pro stoky s gravitačním průtokem odpadních vod, s průtočnou plochou do 4 m2, včetně zkoušek vodotěsnosti malých objektů na stokách. Požadavky na zkoušení stok s průtočnou plochou větší než 4 m2 se stanovují individuálně. Norma neplatí pro zkoušení vzduchem, pro potrubí vnitřní kanalizace, otevřené stoky, stoky (potrubí) s tlakovým a podtlakovým průtokem a pro velké objekty na stokách. Normalizovány jsou následující kapitoly: 4 Technické požadavky, 5 Kritéria vodotěsnosti stok, 6 Provádění zkoušek vodotěsnosti. Za pozornost stojí kapitola 7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Tato kapitola má dva články, které stanoví: čl.7.1: "Při provádění zkoušek vodotěsnosti stok a při pracích s nimi souvisících se musí dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (zejména předpisy uvedené v příloze E)." V této příloze je citováno 7 obecně závazných předpisů. Hygienické mezi nimi nejsou. Dále pak čl.7.2 uvádí: "Při provádění zkoušek vodotěsnosti je dále nutno dodržet zejména tyto bezpečnostní zásady: stavební, montážní i zkušební práce mají být prováděny při dostatečném osvětlení; v blízkosti úseků stok, které jsou zkoušeny, se mohou zdržovati jen osoby pověřené pracemi souvisícími s prováděním zkoušek; na konci úseku, který je naplněn vodou , se nesmí nikdo zdržovat; závady na stoce se smí odstraňovat pouze tehdy, když v místě opravy je vnitřní přetlak vody nulový; při zkouškách vodotěsnosti trub z plastů není dovolen přístup k potrubí s otevřeným ohněm." ČSN 75 6909 byla vydána v lednu 1996. Nahradila ČSN 73 6716 z 18.3.1986.

Označení ČSN 75 6909 (756909)
Katalogové číslo 18892
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1996
Datum účinnosti 1. 2. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963188928
Změny a opravy Z1 4.99t
Norma byla zrušena k 1. 11. 2004
a nahrazena ČSN 75 6909 (756909)
Tato norma nahradila ČSN 73 6716 (736716) z prosince 1988
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 69 09
  • ČSN 756909
  • ČSN 75 69 09 : 1996
  • ČSN 756909:1996
  • ČSN 75 6909:1996
foo